ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ยุพาวดี ขันทบัลลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

คุณภาพการนอนหลับ, ความเครียด, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดคุณภาพการนอนหลับซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับและการจัดการกับปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุ และ 2) แบบวัดระดับความเครียด โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องภายในรายข้อระหว่าง 0.60- 1.00 และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยซ์ไบซีเรียล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.10 มีคุณภาพการนอนหลับดีและร้อยละ 44.90 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีร้อยละ 40.20 (n=94) ระดับความเครียดที่แสดงว่าผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจคำตอบ ร้อยละ 38.90 (n=91) มีระดับความเครียดในระดับปกติหรือไม่เครียดเลย, ร้อยละ 10.30 (n=24) มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 3.80 (n=9) มีระดับความเครียดปานกลาง และระดับความเครียดมากคิดเป็นร้อยละ 6.80 (n=16)

3. ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อคุณภาพการนอนหลับอยู่ในระดับต่ำ (r=0.250, p<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achananuphap S. (2010). General Treatments for Disease Treatment 2: 350 Diseases with care and prevention. Bangkok: Holistic Publishing,

Boonpume, N. (2010). Stress and coping of Thai Traditional Medical Students of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. in College. Unpublished master’s thesis, Silpakorn University, Bangkok. (in Thai)

Buathong, N. (2003). Quality of sleep and mental health among cabin attendants in Thai Airways International Public Company Limited. Unpublished master’s thesis, Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

Chaiarj, S. and Panya, P. (2007). Insomnia and related factors. Thai Journal of Nursing Council, 22(4), 1-9. (in Thai)

Chanamanee, P., Taboonpong, S. and Intanon, T. (2006). Sleep quality and related factors among university students in southern Thailand. Unpublished master’s thesis, Prince of Songkla University, Songkhla. (in Thai)

Chinvararuk, C., Tangwongchai, S., & Dumrongpiwat N. (2018). Sleep Quality and Its Associated Factors in Elderly at Pracha Niwet Village. Journal of Psychiatric association Thailand, 63(2),199-210. (in Thai)

Cho, H. S., Kim, Y. W., Park, H. W., Lee, K. H., Jeong, B. G., Kang, Y. S., & Park, K. S. (2013). The relationship between depression symptoms among female workers and job stress and sleep quality. Annuals of Occupational and Environmental Medicine, 25(1), 12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-01