ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง

ผู้แต่ง

  • กริณี สังข์ประคอง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมรุนแรง, ผู้ป่วยโรคจิตเภท, การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต, ผู้ดูแลผู้ป่วย

บทคัดย่อ

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ทำการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับบริการที่คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2561 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มทดลองในโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน ตามเกณฑ์การจับคู่ (matching) คือ เพศ อายุ ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วย และคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตก่อนการทดลอง ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ตามแนวคิดพลังสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต จำแนกเป็น 3 องค์ประกอบคือ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้  และจัดกิจกรรม 7 กิจกรรม สำหรับกลุ่มทดลอง ซึ่งจะเข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง และโปรแกรมได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน (CVI = 0.83) และคำนวณค่าความเที่ยง ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค มีคะแนนเท่ากับ 0.81 หลังจากนั้นผู้วิจัยดำเนินการวัดผลด้วยแบบประเมินพลังสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคร์สแควร์ (Chi-square) และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated Measures ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตภายในกลุ่มระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิ้น และระยะติดตาม 3 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 103.714, 155.977, p < 0.05 ตามลำดับ) โดยคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มทดลองภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง และระยะติดตาม 3 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 3.385 และ 5.204, p < 0.05 ตามลำดับ) จึงควรสนับสนุนให้นำโปรแกรมพลังสุขภาพจิตไปใช้ ในการช่วยเหลือญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ให้มีความเข้มแข็ง มีกาลังใจในการเผชิญกับภาวะวิกฤตที่ร้ายแรง และนำประสบการณ์ในอดีตมาเป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Auppanunchai, S. (2013). Effect of Social Support Self - Esteem and the Perceived Self - Efficacy of the Emotional Flexibility of students in Nonthaburi Province. Education: Master’s Degree Thesis Developmental Psychology Srinakharinwirot University, Bangkok.

Akathimkul, S. and Lueboonthavatchai, O. (2015). The Effect of Family counseling Program on Burden of Schizophrenic Patient’s Caregivers. Thai Journals Online. 29(2), 64-76. (in Thai)

Chimsuk, N. and Dangdomyouth, P. (2014). Selected Factors Related to Psychological Distress of family Caregiver of Schizophrenic Patients. The journal of psychiatric nursing and mental health. 23(3), 49-62. (in Thai)

Chorpnum, K. (2012). Empowerment and Empowerment of Caregiver in Managing Violent Behaviors of Schizophrenic Patients. Master of Nursing Science Thesis Department ofMental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nurse Prince of Songkhla University, Songkhla.

Department of Mental Health. (2015). Annual Report. Ministry of Public Health. Retrieved 2018 July 9. From www.dmh.go.th./qa/view.asp?id=41.

Detdee, S. and Kongsuwan, V. (2019). The Development and Effectiveness of the Resilience Enhancement Integrated with Family Involvement Program on Sense of Coherence and Resilience of Patients with Substance - Induced Psychosis. Journal of Mental Health of Thailand, 27(3), 196-210. (in Thai)

Gertberg,E.H. (1995). A Guide to Promoting Resilience in Children; Strengthening the Human Spirit the Hague: The Bernard Van Leer Foundation.

Huannet, P., Dangdomyouth, P. & Upasen, R. (2018). The Effect of Resilience Enhancement Program on Self-Estreem of Depressive Patients. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(2), 39-51. (in Thai)

Jaroensan J, Chaichumni N. (2017). The Development of Psychosocial Habitation Case Management Model for the Complicated Schizophrenic Patients. J Psychiatr Nurs Ment Health, 31(2), 64-77. (in Thai)

Kaewhearn, T. (2013). The Effect of a Mental Health Empowerment Program on the Mental Health Power Level of Depressed Patients. Master of Nursing Science Thesis Department of Mental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nurse Prince of Songkhla University, Songkhla.

Lourtrakul, M. and Sukanid, P., (2015). Ramathibodi Psychiatry. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hotpital Mahidal University. (in Thai)

Narkwaree, K. (2014). The Effect of a Life Strengthening Program for Junior High School. Master of Nursing Thesis Psychiatric and Mental Health Program .Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University, Bangkok.

Sanlamun, B. and Kedsombun, P. (2014). The Effect of Education Program for Caregiver of Schizophrenia Patients. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University. 2(1), 25-35. (in Thai)

Schlesselman JJ, and Stolley PD. (1982). Case-Control Studies: Design, Conduct, Analysis. New York : Oxford University Press.

Steward, E. S., and Yuen, T., (2011). A Systemic Review of Resilience in the Physically III. Psychosomatics, 52, 199-209.

Souansanhe, W. (2016). The Effect of Problem Solving Training Program on Stress Perception of Caregiver of Care Schizophrenia Patients. Master of Nursing Science Thesis Department of Mental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nurse Prince of Songkhla University, Songkhla.

Suparochanee, S. and Dangdonyouth, P. (2013). The Effect of Empowerment Program on Relapse Preventive Behavioe of Schizophrenic Patients. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 26(2), 41-50. (in Thai)

Suwanmal, P. (2013). Berden Perception and Coping of Psychiatric Patients First. Master of Nursing Science Thesis Department of Mental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nurse Prince of Songkhla University, Songkhla.

Suwanmanee, M., Sae-sia, W. & Songwattana, P.(2014). Relationship Between Resilience and Perceived Care Burden Among Caregivers of Persons Injured from Assault in the Unrest Situation in the Southern Border Provinces of Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal.6(3), 67-83. (in Thai)

Thongsai, S. (2015). Schizophrenia care in a sustainable Thai Society Context. Journal of nursing Division. 42(3), 159-168. (in Thai)

Wattanasiri O, Sripusito S. (2013). The Development of Process of Continuity Care in Schizophrenia Patient by Inderdisciplinary Team and care Giver Network of Kamphaeng Phet hospital. J Nurs Division, 40(1), 67-83. (in Thai)

Yoetpanya, D. and Lueboonthavatchai, O. (2014). The Effect of Sense of Coherence Promoting Program on Quality of Life of Schizophrenic Patient’s Caregivers in a Community. 28(3), 63-74. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-01