ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน

ผู้แต่ง

  • วิชชุตา มัคสิงห์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • จิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

เด็กวัยเรียน, การป้องกันการจมน้ำ, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ขนาดตัวอย่างกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้และทัศนคติ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัย
เรียนในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน้ำ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

2.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียนที่ได้รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้รับการสอนการป้องกันการจมน้ำ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำ พบว่า เด็กวัยเรียนที่ได้รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน้ำไม่ได้มีทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloom et al. (1956). The function of Executive. London: Oxford University Press.

Bussara, C., & Noraluk, U. (2015). Factors related to drowning prevention behavior in school children in the northeast region. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 27(2), 72-84. (in Thai)

Bussara, C., & Noraluk, U. (2016). Roles of School Nurse in Prevention of drowning among Children. Journal of Public Health Nursing, 29(1), 144-155. (in Thai)

Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2009). Survival Swimming Curriculum and Handbook. (1st). Nonthaburi. (in Thai)

Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2017). Guidelines for applicants for certification as a promoter (Merit Maker) Drowning prevention operation. (5th). Nonthaburi. (in Thai)

Bureau of Non-Communicable Diseases (Injury Prevention Group, Other Causes) Department of Disease Control. (2018). Key points for the 2018 child drowning prevention campaign. Retrieved 27 October 2018, from http://www.thaincd.com/ document/ file/drowning/_.pdf (in Thai)

Cohen’s (1988). Statistical power analysis for behavioral sciences. (2nd) Hillsdale, NJ: Lawrence Eribaum.

Hockenberry, M.J., Wilson, D., & Wong, D. L. (2013). Wong, s essentials of pediatric nursing. (9th). St. Louis: Elsevier/Mosby.

Kantawan, M. & Kajana, S. (2018). Early childhood development in the 4.0’S. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science). 8(1), 171-178. (in Thai)

Kongsiam, L., & Tanin, B. (2015). Development of the survival swimming curriculum for self-drowning of elementary school students. An Online Journal of Education, 10(2), 350-361. (in Thai)

Jaruwan, S., Wilawan, D., & Yukon M., (2016). The effect of program over three-dimensional comic book knowledge to infection control among preschool child. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 26(2), 34-42. (in Thai)

Rahman, A., Mashreky, S.R., & Chowdhury, S.M., Giashuddin, M.S., Uhaa, J., Shafinaz, S. et al. (2009). Analysis of the childhood fatal drowning situation in Bangladesh: exploring prevention measures for low income countries. Injury Prevention, 15:75-79.

Siriwan, Y., Sanit, k., & Phadphiphiphat, S. (2015). the 2D animation model for discipline learning for early childhood. Graduate Studies Journal, 12(57), 123-130. (in Thai)

Suchada, P., & Somsamorn, R. (2017). The effect of animation media on knowledge and self-care behavior of School-Age children with thalassemia. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 27(2), 96-109. (in Thai)

Thawatchai, W., & Suree V. (2018). Calculation of sample sizes for research using the G* Power software package. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health, 41(2), 11-21. (in Thai)

Terzidis, A., Koutroumpa, A., & Skalkidis. I., Matzavakis. I., Malliori. M., Frangakis, C., et al. (2007). Water safety: age-specific changes in knowledge and attitudes following a school-based intervention. Injury Prevention, 13:120-124.

Wallis, A., Watt, K., Franklin R., Taylor M, Nixon J, Kimble, R. (2014). Interventions associated with drowning prevention in children and adolescents: systematic literature review. Injury Prevention:1-10

Witchuta, M., Norleesa, T., & Jirakan, P. (2016). Factors Related to Health Care Behavior among School Children In Nakhon Si Thammarat municipality. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 65-76. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-01