ปัจจัยทำนายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • จริญญา แก้วสกุลทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

นักศึกษาพยาบาล, เหตุการณ์ยุ่งยากใจ, ความเครียด, ความแข็งแกร่งในชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ของปัจจัยส่วนบุคคล เหตุการณ์ความยุ่งยากใจ และความแข็งแกร่งในชีวิต ที่มีต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 225 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิและสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต แบบสอบถามเหตุการณ์ความยุ่งยากใจ และแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ คือ .86 .94 และ .88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=2.78, SD=.92)

2. ความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ความยุ่งยากใจ สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของความเครียดในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร้อยละ 21 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aedh, A.I., Elfaki, N.K. & Mohamed, I.A. (2015). Factors Related to stress of Nursing Students. Retrived 2019 March 20. from https://www.researchgate.net

Boonyamalik, p. (2005). Epidemiology of adolescent suicidal ideation: Roles of perceived life stress, depressive symptoms, and substance use (dissertation). Baltimore, M.A., Johns Hopkins University. . (in Thai)

Chaiwong, N. (2016). Stress and Sources of Stress among Nursing Student at Faculty of Nursing Buriram, Western University. Buriram, Western University. (in Thai) Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2015). Thai Mental Health Survey 2016-2018. (in Thai)

Heidari, M. and Shahbazi, S. (2016). Effect of training problem-solving skill on decision-making and critical thinking of personnel at medical emergencies. International Journal of Critical Illness & Injury Science, Oct-Dec; 6(4), 182–187.

Khamwong, W., Plangpongpan, S., Yamboonruang, T. (2016).The relationships between levels of stress, causes of stress and stress management in nursing students of nursing colleges under the jurisdiction of Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development. Journal of Health Science Research, 10(1), January-June 2016. (in Thai)

Kim, K.S. and Choi, J.H. (2014). The Relationship between Problem Solving Ability, Professional Self Concept, and Critical Thinking Disposition of Nursing Students. International Journal of Bio-Technology, 6(5), 131-142.

Najimi, A., Goudarzi, A.M. & Sharifirad G. (2010). Stress Management and Stress Related Factors in Nurse. Journal Nursing Science, 28 (1), Jan-Mar, 2010 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Phattharayuttawat, S., Ngamthipwattana, T., & Sukhatungkha, K. (2000). Stress measurement model for Thai people.Journal of the Psychiatric association of Thailand, 45(2),237-250.

Sharma, N. & Kaur, A. (2011). Factors Causing to Stress of Nursing Students. from http://medind.nic.in

Nintachan, P., Nuphannoi, R., Thaweekoon, T. (2018). Self-esteem, Social Support, and Bullying behavior among junior high school students. (in Thai)

Nintchan, P., Taweekun, T., Witayasuporn, J. & Orrathai, P.(2011). Resilience and Stress among Nursing students at Ramathibodi School of Nursing. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 10 (1), January-April 2011. (in Thai)

Nintchan, P.,Wanaleesin, S., Saensae, L., Thamthai, K. & Orrathai, P. (2011).The effect of resilience enhancing program. (in Thai)

Parveen, A. & Inayat, S. (2017). Factors Related to Stress of Nursing Students. 2018, Retrived 2019 March 18. from https://www.omicsonline.org

Rajesh, K.N. (2011). Stress and coping strategies among nursing students. Nursing and Midwifery Research Journal, 7(4), 141-151.

Sihanwong, S., Fungdee, N., Yaarom, N., Noinang, N., Anai, N., Bunchern, T. et al,. (2018). Factors Causing to Stress of Nursing Students, Ubon Ratchathani University. Journal of Health Science Research, 21 (42), 93-105. (in Thai)

Thaweekoon, T., Nintachan, P., Sangon, S. (2015). Factors Predicting Stress in Graduate Nursing Students Nursing Journal of the Ministry of public health, 22(3), 1-11. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01