การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล สำหรับการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้แต่ง

  • วันดี ชูชื่น วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

การสังเคราะห์, ทฤษฎีสัมพันธภาพทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student - Centered) 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case study) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning: PBL) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แล้วนารูปแบบการสอนที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุดไปพัฒนาออกแบบการสอนภาคทดลองวิชาการให้คาปรึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพทางการพยาบาลของเพบพลาว (Peplau’s Interpersonal Relations) เป็นวิจัยพัฒนา (Research & Development) หน่วยวิเคราะห์ได้แก่ เอกสารงานวิจัยการสอนทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คัดเลือกงานวิจัยโดยใช้เกณฑ์ของอุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน จานวน 30 เรื่อง และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกจากการได้รับโควตาการสอนภาคทดลองวิชาการให้คาปรึกษา จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ค่ามาตรฐานงานวิจัย (ขนาดอิทธิพล) ด้วยวิธิวิเคราะห์เมตต้า (Meta-analysis) และเปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (case study) มีขนาดอิทธิพลสูงสุดทั้งรายเรื่อง (d) 10.08 และขนาดอิทธิพลเฉลี่ยภาพรวม (gif.latex?\bar{d} ) 1.73 โดยขนาดอิทธิพลรูปแบบการสอนทั้ง 3 รูปแบบ ไม่แตกต่างกัน สาหรับการนารูปแบบขนาดอิทธิพลสูงสุดซึ่งได้แก่ รูปแบบกรณีศึกษา (case study) ไปออกแบบการสอนทฤษฎีสัมพันธภาพทางการพยาบาล (Peplau’s Interpersonal Relations) พบว่า สามารถใช้ขั้นตอนกระบวนการพยาบาลของเพบพลาวได้ตามกระบวนการ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้พัฒนาปรับปรุงให้เพิ่มเวลาทดลองการให้คาปรึกษา และขั้นตอนที่ไม่ทาได้ยากที่สุดคือ การระบุปัญหา (Identification) ซึ่งต้องนาไปเน้นการเรียนการสอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chamaraman, U. T. U. (1988). Research Synthesis: A Quantitative Approach (A Meta-Analysis). Bangkok, Funny Publicing.

Chandee, M., P. Palee, P. Niamhom, P. Jongkae and T. Sengpanit (2014). "Effect of Case Study Teaching in the Subject of Nursing Care for Person with Health Problems Practicum I on Nursing Students Abilities of Applying Nursing Process." Journal of Nursing and Education 7(3): 134-155.

Choochuen, W. (2017). Research Synthesis of Doctoral Thesis In Educational Administration, Silpakorn University. Doctoral Silpakorn University.

COOPER, H. and L. V. HEDGES (2007). "RESEARCH SYNTHESIS AS A SCIENTIFIC PROCESS." RESEARCH SYNTHESIS AS A SCIENTIFIC PROCESS.

Suwanachitt, N. and A. Sukkongwaree (2013). "Outcome of the Nursing Process with Case-Based Program on Students Knowledge and Ability for Implementing the Nursing Process, Boromarajonani College of Nursing, Chonburi." Journal of Nursing and Education 6(special): 47-61.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01