ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ภัทรวดี ศรีนวล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

คำสำคัญ:

นักศึกษาพยาบาล, การจัดการความเครียด, ความเครียด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังใช้โปรแกรมการจัดการความเครียด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ โปรแกรมการจัดการความเครียด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที

ผลการศึกษา พบว่า

1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียดของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความเครียดของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

Chareonwutpong, s., & Wattradul, D., (2011). The Effects of Stress Management Program on Stress Level of the teachers, staff and nursing students. Journal of Public Health Nursing.25: 46-63. (in Thai)

Chiangkuntod S., (2017). The Developmental of Stress Management Program Following Buddhist Psychology for Nursing Students at Faculty of Nursing, Siam University. The Degree of Doctor of Philosophy (Buddhist Studies), Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (in Thai)

Chirawatkun, A. (2008). Biostatistics for health science research. 3rd. ed. Khon Kaen: Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Health Sciences, Khonkaen University. (in Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2016). Suanprung Stress Test 20. Retrived from http://www. dmh.go. th/test/stress/ (in Thai)

Kleehammer, K., Hart, A., & Keck, J. (1990). Nursing students’ perceptions of anxiety-producing situations in the clinical setting. Journal of Nursing Education, 29(4), 183-187.

Lertsakornsiri, M. (2015). The Stress, Stress Management of Nursing Students during Practice in the Labor Room. Kuakarun Journal of Nursing. 22: 45-55. (in Thai)

Piyayodilokchai, H., Kampusiripong, A., Sawatmuang, M & Chandrapas, T. (2015). Stress and Stress Coping of Business Information Technology Students of Rajamangala University of Technology Rattakosin, Bophit Phimuk Chakkrawat. Bangkok: Rajamangala University of Technology Rattakosin. (in Thai)

Sukpom, T. (2002). A Comparison of the Effects of Mindfulness on Breathing Meditation Practice and Muscle Relaxation on Learning Stress of Mathayom Suksa II Students of Mukkasanpitthaya School in Bangkok. Master of Education degree in Educational Psychology, Srinakharinwirot University. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01