บุพปัจจัยของพฤติกรรมจิตบริการตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาลตามหลักการ SERVICE MIND

ผู้แต่ง

  • อารยา มันตราภรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • วารุณี สุวรวัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการสอน, จิตบริการ, บุคลิกภาพ, ทัศนคติ, คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุพปัจจัยของพฤติกรรมจิตบริการตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาล ตามหลักการ SERVICE MIND ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ การจัดการเรียนการสอน ทัศนคติผู้ให้บริการ คุณลักษณะของผู้ให้บริการ และพฤติกรรมจิตบริการ ของนักศึกษาพยาบาล และอิทธิพลของบุพปัจจัยของพฤติกรรมจิตบริการตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาล ตามหลักการ SERVICE MIND ที่มีต่อพฤติกรรมจิตบริการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 120 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามบุพปัจจัยของพฤติกรรมจิตบริการตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษาพยาบาล ตามหลักการ SERVICE MIND วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เส้นทาง path analysis

ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพของนักศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมจิตบริการของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (beta = 0.72) ปัจจัยสาเหตุอื่นๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการน้อยแต่เมื่อเป็นอิทธิพลทางอ้อมกลับพบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบรการเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมจิตบริการตามหลักการ SERVICE MIND ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Busaba Chandatong. (2011). Experiences of Having Patient Complaints on Service Behaviors of Professional Nurse. Unpublished master’s thesis, Chulalongkorn University, Thailand. (in Thai)

Moncharat Watcharasing. (2015). Service Mind and Work Motivation Forecasting Nurse’s Service Efficiency. The Journal Of Faculty Of Applied Arts, 2-17. (in Thai)

Nipaporn Pansawat. (2016). Nurse Characteristics of Professional Nurses’ Practices Based on the Way of Bodhisattva’s Perfection Practices. The Journal of MCU Peace Studies, 4(2), 120-133. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary for Public Health. (2013). Knowledge management on Service Mind. Retrieved on April 18, 2019, from accessible from http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-12-30 -04-59-27 / 178- mattaree-chubanjong

Sukanya Chantai, Suwichai Kosaiyawat and Seksan Thongbanchong. (2561). Development of mental service measurement model of Sirindhorn College of Public Health students. Journal of Nursing and Education, 95-111. (in Thai)

Suchart Prasitrathasin. (2012). Social science research methods. Bangkok: Sam Lada LP. (in Thai)

Suchart Prasitrathasin. (2013) Using statistics in research correctly and internationally. Bangkok: Sam Lada Limited Partnership. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01