ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้แต่ง

  • สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • สารนิติ บุญประสพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ความพร้อม, นักศึกษาพยาบาล, การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561 ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 178 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า 1)  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (Mean =3.59, S.D.= 0.45)   2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำนวน 4 ตัวแปร คือ ชั้นปีการศึกษา (X2)  รูปแบบการเรียนรู้ (X3)  ทัศนคติต่อการเรียนรู้ (X4) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X5)  สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (R) เท่ากับ .71  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .51  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ  .32  ตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทำนาย ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ร้อยละ 50.90

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้

Y = -0.937+ 0 .266 (X3)+ 0.447(X4) + 0.535(X5) + 0.147 (X2)

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  

Mdn = + 0.235(ZX3)+ 0.375(ZX4)+ 0.397 (ZX5)+0.163 (ZX2)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benhawan, D. (2012). Attitude and English Language Behaviors of Low English Proficient Student. Thesis Master of Arts in Teaching English as International Language. Prince of Songklar University.

Chidmongkol, R. & Boribal, P. (2012). Factors Affecting Achievement Motivation of Nursing Students at the Boromarajonani College of Nursing, Udonthani. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 22(1), 98-108. (in Thai)

Chomeya, R. (2018). Student’s Self-directed Learning Behavior in Mahasarakham University. Faculty of Education, Mahasarakham University.

Dechawongse, S. & Gomaratut, S. (2014). Learning Styles in Foreign Language Learning of Under-Graduate Students in Thailand. Dhurakij Pundit University: Bangkok. (in Thai)

Guglielmino, L.M. (1977). Development of the Self-Directed Learning Readiness Scale. Doctoral dissertation, University of Georgia.

Inthachot M. (2017). Self-Directed Learning Readiness for 21st Century Skills of College Students in Thailand. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences). 12(1), 205-212.

Kusol, K. & Samienpetch, T. (2015). Self-directed Learning Ability as a Lerning Outcomes of Problem-based Learning of Walailak University Nursing Students. Journal of Nursing and Education. 8(3), 127-138. (in Thai)

Lestari E. & Widjajakusumah D. (2009). Students’ self-directed learning readiness, perception toward student-centered learning and predisposition towards student-centered behaviour. South East Asian Journal of Medical Education. 3(1), 52-56.

Padwang, B. & Udomluck, S, (2011) A Study of the Self-directed Learning Readiness of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Nakorn Lampang. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 21(2), 74-84. (in Thai)

Panich, V. (2013). Learning to the 21st Century. Bangkok: S. Charean Publishing.

Poopan, S. (2005). Antecedents and Consequences of Secondary School Students’ Self- Directed Learning Readiness. Unpublished master’s thesis, Chulalongkorn University, Bangkok.

Saengthongrungjeorn, P. (2003). Readiness in self-directed learning of Nursing Students Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. (in Thai)

Senyuva E. & Kaya H. (2014). Effect Self-Directed Learning Readiness of Nursing Students of the Web Based. Procedia-Social and Behavioral Sciences.152, 386-392.

Siriwongs P. (2015). Developing Students’ Learning Ability by Dint of Self- Directed Learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 197; 2074-2079.

Sriboonpimsuay, W. (2014). Factors Influencing Self-directed Learning of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Udonthani. Journal of Nursing and Education. 7(4), 78-91.

Subprasert, Y. (2000). The relationship between selected factors and self-learning readiness of nursing students Boromarajonani College of Nursing, Chakri Racharakon, Rachaburi: School of Nursing, Chakriraj. (in Thai)

Tanjaroon, P. & Saelee, S. (2014). Learning Styles of Faculty of Business Administration Students Payap University. Payap University.

Thongsong, L. & Pongsananurak, T. (2013). Factor related to learning achievement Academic Nursing of Nursing Students Kuakarun Nursing College. Kuakarun Journal of Nursing. 20(1), 55-71. (in Thai)

Thonthai, T. (2009). Learning Styles of Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Princess of Naradhiwas University. Princess of Naradhiwas University. 1(3), 145-157.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork : Harper and Row Publication.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01