ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ กับทักษะการพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอดบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • รุจิพร จิตตวิสุทธิวงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

ห้องคลอด, มารดาและทารก, ทักษะการพยาบาล, ความคงทนในการเรียนรู้, รูปแบบการเรียนรู้

บทคัดย่อ

วิจัยนี้เชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ความคงทนในการเรียนรู้ และ ทักษะการพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอดบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้กับทักษะการพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอดบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 78 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ของกราซส่าและไรซ์แมน แบบวัดความรู้การพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอด และแบบวัดทักษะการพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปียร์แมน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รองลงมาคือแบบมีส่วนร่วม มีความคงทนของการเรียนรู้ในระดับที่ลดลง ทักษะทางการพยาบาล อยู่ในระดับพอใช้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการเรียนรู้ ความคงทนของการเรียนรู้ และ ทักษะทางการพยาบาล จากผลการวิจัยสถาบันการศึกษาควรใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคงทนของความรู้ และทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tangcharoon, A., Phothisuk, A., Yongsorn. C., (2016). The Relationship between the Learning Styles and Academic Achievement of Students in the Faculty of Humanities, Kasetsart Bangkhen Campus. SWU Educational Administration Journal, 13, 108-117. (in Thai)

Felder, RM., (1993). Reaching the second tier: Learning and teaching styles in college science education. J College Science Teaching, 23(5), 286-290.

Grasha & Reichman (1975). Learning Style Diagnostics the Grasha and Reichman Student Learning Style Scale. Ohio: Faculty Resource, University of Cincinnati.

Janepanish Visudtibhan, P., & Disorntatiwat. P., (2015). Learning style preferences of nursing students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 10(1), 70-82. (in Thai)

Sanboonsong. P., (2019). Learning styles of undergraduate nursing students of Pathumthani University. Thai Red Cross Nursing Journal, 10(1), 154-164. (in Thai)

Rakoczy, M. & Money, S. (1995). Learning styles of nursing students: A 3-year cohort longitudinal study. Journal of Professional Nursing, 11(3): 170-174.

Rassool, GH., Rawaf, S., (2007). Learning style preferences of undergraduate nursing students. Nursing Standard, 21(32): 35-41.

Wongrattanarak, W., & Chittayanunt. K., (2013). The Learning Styles of Bachelor Program Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 19 ( 2), 61-72. (in Thai)

Phothidara. Y., (2011). Nursing Education Management : For Student Generation Y. Journal of Nursing Science & Health, 34(2), 61-68. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01