การพัฒนาบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ศิรเมศร์ โภโค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
  • ดนัย ดุสรักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
  • จักรพันธ์ กึนออย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช

คำสำคัญ:

ซิลิโคน, บาดแผลจำลองฝึกทักษะ, การทำแผล

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล ประชากรเป้าหมาย คือ อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลชนิดซิลิโคน แบบประเมินคุณภาพบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลชนิดซิลิโคนเมื่อเทียบกับบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลชนิดชนิดยางพารา มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .81 และ .82 ตามลำดับ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ คือ 1) การเตรียมการเพื่อพัฒนาบาดแผลจำลอง 2) การดำเนินการพัฒนาบาดแผลจำลอง 3) การนำบาดแผลจำลองไปทดลองใช้และประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า 1) สูตรที่ใช้ในการผลิตบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลชนิดซิลิโคนมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตบาดแผลจำลอง 2) ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตที่คงที่ 10 ขั้นตอน 3) บาดแผลจำลองมีขนาด สีและลักษณะใกล้เคียงของจริง ขั้นนำบาดแผลจำลองไปทดลองใช้และประเมินผลเมื่อเทียบกับบาดแผลจำลองชนิดยางพาราพบว่าค่าเฉลี่ยของบาดแผลจำลองมีลักษณะใกล้เคียงของจริงความยืดหยุ่นและรู้สึกที่เหมือนจริงมีค่าสูง สำหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อบาดแผลจำลองพบว่าค่าเฉลี่ยด้านการผลิตมีค่าสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chaiyasak, M. (2000). Nursing teaching methods in clinics. Nonthaburi: Yutharin Printing Company Limited. (In Thai)

Chatachaisucha, S., Ucharatrat, P. & Bunchan, P. (2010). Nursing basic skills. (3rd edition). Bangkok: NP Press. (In Thai)

Chotiboon, P. (2013.) Innovation of nursing practice skill set. Journal of Narathiwat Rajanagarindra University, 5(3), 1-12. (In Thai)

Duangrat, B. (2008). Research report on the development of arm model for training of sutures of rubber types. Kanchanaphisek Medical and Public Health Technology College, Ministry of Public Health. Research report (In Thai)

Hanimula, A. (2008.) Research report on tools to help train the puppet. (ICD). Songkhla Nakarin Vejsarn Journal, 26 (5), 513-517. (In Thai)

Learning Reform Subcommittee. (2000). Learning reform the most important lesson. Type 3. Bangkok: Pimpee Company Limited. (In Thai)

National Education Act. (1999). The Government Gazette, Issue No. 116, Episode 74 K. (In Thai)

Neasuwan, K. (2006). Research report on the study of nursing teaching methods in clinics in Adult and Elderly Nursing Course 2 Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Research report. Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (In Thai)

Sudsang, N. (2009.) Research and development of modeling skills training for presentation of industrial product design. From Proceeding to Overlord Research No. 3: 28–29 (In Thai)

Techasatien, K. & Klangkarn, S. (2013). Police Wound puppet development for wound management skills training. Journal of Nursing, 5 (1), 45-54. (In Thai)

Tiao, S. (2005). Research report on moral attitude of nursing students in Bachelor of Nursing Science Program Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Research Report. Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-01