ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย ชูจีน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร (2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์การของบุคลากร และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับความผูกพันองค์การของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

                  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 78 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรและแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ มีค่าความเชื่อมั่น .88  และ .80 ตามลำดับ มีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test  F-test และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์เนื้อหา

                  ผลการวิจัย ดังนี้ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล  ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (2) ความผูกพันองค์การ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ ด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ได้แก่ เพศ อายุ และงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ ปัจจัยปัจจัยด้านลักษณะงาน ลักษณะขององค์การ และประสบการณ์ในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30