การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรู ส่องกล้องผ่านผิวหนัง:กรณีศึกษา2ราย

ผู้แต่ง

  • นิตยา ทองช่วย กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล ร.พ.พัทลุง

คำสำคัญ:

การให้ยาระงับความรู้สึก ,นิ่วในไต , แผนการพยาบาล

บทคัดย่อ

การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนัง เป็นการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยแบบทั่วไปที่ยุ่งยากซับซ้อน  อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ในขณะผ่าตัดและต้องได้รับการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพทันที  วิสัญญีพยาบาลมีบทบาทสำคัญต้องมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แปลผลที่ได้ร่วมกับประเมินอาการแสดงของผู้ป่วยตั้งแต่การค้นหาปัญหาและร่วมแก้ไขกับทีมสุขภาพ  ดังนั้นผู้ศึกษานำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในไตโดยวิธีการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนังเปรียบเทียบ 2 ราย  ซึ่งกรณีศึกษา 2 รายมีส่วนคล้ายกันในเรื่องการผ่าตัด   การให้ยาระงับความรู้สึก  และต่างกันในเรื่องภาวะแทรกซ้อน  กรณีศึกษารายที่ 1 เกิด Rt. Hydrothorax ขณะทำผ่าตัดและได้รับการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทันทีอย่างปลอดภัย  กรณีศึกษารายที่ 2 กรณีศึกษารายนี้การทำผ่าตัดปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะการให้ยาระงับความรู้สึกและการทำผ่าตัด วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนังกรณีศึกษา 2 ราย  เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนในการให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัดจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  ซึ่งผู้ศึกษาได้วินิจฉัยการพยาบาลเป็น 3 ระยะ  คือ

ระยะก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก  ระยะขณะการให้ยาระงับความรู้สึกและระยะหลังการให้ยาระงับความรู้สึก   ผลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางการวางแผนการพยาบาลการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนังได้  สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษาขั้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Mani Maintains dignity. (2016). Whole body anesthesia. In: Basic Anesthesia Textbooks and

Guideline Practice. Manee maintains Kiatisak, Jariya Lert Akayamanee, Bencharat

Yokubol, Oranee Sawat-Chu To,And Parichat Apidechakul, ed. (pp 255-272).

nd time, Bangkok: P.A. Living-Running.

Minkwan Wongyingsin.(2016). Enhanced recovery after surgery. In: Textbook of Rehabilitation

in Anesthesiology. Aksorn Poonnitiporn Manee Rukkiatisak, Phon Arun Charoenrajanrut

Ruean Anukul, ed. (pp 439-444). Bangkok: P.A. Living.

Minkwan Wongyingsin.(2020). Overview of preoperative and preparation. In: Anesthesia and

Perioperative Care. Busara Siriwansan, Pichaya Waitayawinyu, Naruenat Lomarat, ed.

(pp 9-25). Bangkok: P.A. Living.

Nantason Sinbunyakun.(2014). Inoculation anesthesia.In: Anesthesiology textbook. Ankh

Pracharat, Wimonlak Sanansilp, Sirilak Suksompong and Patiphan Toomthong,ed.

(pp125-140). 4th time Bangkok: A-Plus Print.

Naruenat Lomarat.(2020). Fluid and blood transfusion. In: Anesthesia and

Perioperative Care. Busara Siriwansan, Pichaya Waitayawinyu, Naruenat Lomarat, ed.

(pp 39-52 ). Bangkok: P.A. Living.

Paphirun Noitasaeng, Suwimol Ruangwat. (2016). Patient posture. In: Basic Anesthesia

Textbook and Practice Guidelines. - Chuuto, Parichart Apidechakul. ed.

(pp 141- 157). Bangkok: P.A. Living.

.Pensiri Pumhirun. (2017). Patient care after anesthesia. In: Anesthesiology nursery to the age,

Volume 1. Oralak Rod-anan, Thitikanya Duangrat, Narut Rueananukul, ed.

(pp 294-319).Bangkok: Star Media.

Phumi Tritrakarn. (2013). Intravenous anesthesia. In: Textbook of Anesthesiology. Ankh

Pracharat, Wimonlak Sanansilp, Sirilak Suksompong and Patiphan Toomthong,

ed. (pp 105-120). 4th time Bangkok: A-Plus Print.

.

Pruet Kitirattrakarn. (2017). Kidney puncture removes a stone through the skin, guided by

fluorosope. In. Urinary stones. Manin Asawachintajit, Ekarin Chotikavanich,

Montiratanthanuch, Apirak Santinamkul, ed. (pp 152-164 ). Bangkok:

Beyond Enterprise.

Puangthong Krai Phibun. (2015). Kidney stones. 26/03/2016.

http://haamor.com/th/ Kidney stones / # article102

Sahasana Mandee. (2020). Providing full-body anesthesia. In: Anesthesia and Perioperative

Care.Butsara Siriwansan, Phichaya Waitayawinyu, and Naruenat Lomarat, ed.

(pp 93-100).Bangkok: P.A. Living.

Sirikan Siriprukpong (2019). How to position the patient to be safe during surgery. In:

Kadai Anesthesi 4.0. Wimonrat Srirat, Oralak Rodanan, Narut Ruean Anukul,

Punnawit Benjawaleemas, ed.(pp 61-92).Bangkok: Thanapress.

Sukanyadet Akom. (2020). Patient monitoring in :Anesthesia and Perioperative Care. Butsara

Siriwansan, Phichaya Waitayawinyu, Naruenat Lomarat, ed. (pp 27-38).

Bangkok: P.A. Living.

Tri Hanprasertphong. (2017). Complications of kidney puncture, removal of stones through

the skin. In. Urinary stones. Manin Asawachintajit, Ekarin Chotikavanich,

Montiratanthanuch, Apirak Santinamkul, ed. (pp 196-214). Bangkok:

Beyond Enterprise.

Worapa Suwanjinda. (1993). Respiratory Complications. In:The dangers of anesthesia.

Angkhab Prakarnrat, Worapa Suwanjinda, ed.(pp 1-29).Bangkok: Unity Billing.

Woraphong Lertweerasirikul (2012). New innovative PCNL treatment of kidney stones.

/03/2016, /

http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/1/21/547/th

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30