ผลของการเสริมแรงจูงใจแบบมีส่วนร่วมในการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ต่อความเข้มข้นของเลือดนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

ผู้แต่ง

  • Kittiporn Nawsuwan Boromarajonani College of Nursing, Songkhla
  • Urai Hudloh
  • Noppcha Singweratham

คำสำคัญ:

การเสริมแรงจูงใจแบบมีส่วนร่วม, ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก, ความเข้มข้นของเลือดนักเรียนหญิง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดแบบอนุกรมเวลานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแรงจูงใจแบบมีส่วนร่วมในการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ต่อความเข้มข้นของเลือดนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังคมอิสลาม จำนวน 47 คน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการเสริมแรงจูงใจแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึกความเข้มข้นของเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni ผลการวิจัยพบว่า

ระดับความเข้มข้นของเลือดทั้ง 3 ครั้ง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พบว่า ระดับความเข้มข้นของเลือด   หลังการทดลอง 2 เดือน สูงกว่า หลังการทดลอง 1 เดือน และก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ดังนั้นควรมีการคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนทุกระดับชั้น และควรขยายการคัดกรองภาวะโลหิตจางไปในโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมเสนอกำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนให้นักเรียนที่มีภาวะโลหิตจางรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก 1 เม็ดต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันภาวะโลหิตจางที่อาจเกิดขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kittiporn Nawsuwan, Boromarajonani College of Nursing, Songkhla

Thailand Citation Index Centre

References

Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd). Hillsdale, NewYork: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Deejuthamanee, R. Moonrattana, A. Arunakul, J. Poyam,W. Empremsilapa,E. (2018). Iron Supplementation to prevent anemia. Vajira Nursing Journal. 20(2), 3-21

Department of Health, Ministry of Public Health. (2000). Guidelines for iron supplementation in school-aged children 6-14 years. Nontaburi: Ministry of Public Health.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2013). Anemia Control and Prevention Guide From iron deficiency. Nontaburi: Ministry of Public Health.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.

Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed). New Jersey: Pearson Education.

Health Intervention and Technology Assessment program. (2016). Draft standards for the prevention of anemia in children. Retrieved May 20, 2021 from

https://www.hitap.net/wp-content/uploads/2014/12/QS-animia.pdf

Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (1986). Protection Motivation Theory and preventive health: Beyond the Health Belief Model. Health Education Research, 1(3), 153–161.

Sooksripeng, B. (2013). Protection motivation theory. Retrieved May 20, 2021 from https://www.gotoknow.org/posts/115747.

Tantanate,C. (2011). Iron Efficiency Anemia. Retrieved May 20, 2021 from

https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=850

Torjarus, K. (2009). Anemia Screening in Thai children . Royal Thai Army Medical Journal. 62(3), 155-159

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30