การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้แต่ง

  • ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ 0952614263
  • พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการสอน, การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, วิทยาลัยพยาบาล

บทคัดย่อ

           การวิจัยเชิงพรรณณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการประเมินผล ประชากรเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1,600 คน โดยกำหนดขนาดตัวอย่างของประชากรแต่ละวิทยาลัย แต่ละภูมิภาค และสุ่มอย่างง่ายในแต่ละวิทยาลัย จำนวน 310 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ค่าอยู่ระหว่าง .67 – 1.00 หาค่าความเที่ยงด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคได้เท่ากับ 0.96 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ด้านการเตรียมความพร้อม มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ภาคทดลองและภาคปฏิบัติเป็นการเรียนการสอนออนไลน์และปรับระยะเวลาของการเรียนการสอน มีการเตรียมอาจารย์โดยเตรียมความพร้อมอาจารย์ล่วงหน้า โดยการจัดฝึกอบรมที่ร้อยละ97 มีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 98 มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับอาจารย์ผู้สอน,ห้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 100 และจัดหาโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร้อยละ 92
  2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการสร้าง Google classroom เป็นห้องเรียนสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร้อยละ 100 สื่อการสอนที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ เป็น PDF, MS Word ร้อยละ 69 ใช้วิธีการมอบหมายชิ้นงานและส่งชิ้นงาน ผ่าน Google Classroom ร้อยละ 84
  3. ด้านการประเมินผล ผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลนักศึกษาคือการสอบ ร้อยละ 94 โดยมีน้ำหนักในการประเมินด้วยการสอบร้อยละ 51-60 มอบหมายชิ้นงานร้อยละ 20-30 พฤติกรรมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายวิชาที่สอน วิธีดำเนินการการสอบใช้การสอบออนไลน์ผ่านGoogle Form ร้อยละ 86

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chaleoykitti S, Artsanthia J, Daodee M, (2020). The Effect of COVID-19 Disease: Teaching and Learning in Nursing . Journal of Health and Nursing Research, 36(2), 255-262 (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020) Situation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Retrieved 25 February 2021, form https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Funchian N. (2021). Methods for evaluating students' learning in online learning. Retrieved 30 January 2021, form https://www.trueplookpanya.com/blog/content/87604/-blog-teaartedu-teaart-teamet-

Janchai Somjit. (2014). Instructional design and development. Nakhon Pathom :Phetkasem Printing Group. (in Thai)

Koraneekit P, Khlaisang J, Dulyakorn V. (2021). Teaching and learning management guidelines Online in the state of the epidemic of the COVID-19 virus. 19. Research Inventions and Innovation Education, Department of Educational Technology and Communication, Faculty of Education, Chulalongkorn University. (in Thai)

Laothong N. (2020). Guidelines for measuring and evaluating learning results in the online system during the COVID-19 crisis. Retrieved 20 December 2020, form https://www.facebook.com/LicChula/photos/a.2854939044587216/2854939391253848

Mathuros S. (2021). Management Education Online in the NEW NORMAL COVID-19. Raja Park Journal, 15(40), 33-42. (in Thai)

Thangkratok P, Lhimsoonthon B, Palacheewa N, Tongtham A.(2021) Online Nursing Education during the Coronavirus-19 Pandemic :A Case Study of the Epidemiology Course. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 36(3), 31-44. (in Thai)

Inthason S. (2020). COVID - 19 and Online Teaching case study: Web Programming Course. Journal of Management Science Review Vol. 22 No. 2 (July – December 2020), 203-213

MOE.360Degree.(2020). The Prime Minister announced the teaching and learning guidelines. During the COVID-19 outbreak. Retrieved 25 December 2020 form https://moe360.blog/2020/06/02/

Suparan K. (2020). Teacher skills and the new era of online learning management. Retrieved 25 December 2020, form https://www.educathai.com/knowledge/articles/372

Wayo W, Charoennukul A, Kankaynat C, Konyai J. (2020). Online Learning Under the COVID-19 Epidemic: Concepts and applications of teaching and learning management Regional. Health Promotion Center 9 Journal, 14(34), 285-298. (in Thai)

Manaram W. (2020). 7 ways to prepare before teaching online. Retrieved 25 October 2020 form https://wuttichaiteacher.online/archives/850

Yamane, Taro.1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York : Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28