ผลของการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องสำไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอก ศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ปราณี ใบเศวต กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  • จิตติมา ศรีทอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  • ฐาณิชญาณ์ หาญณรงค์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ความสะอาดลำไส้ใหญ่, การส่องกล้องลำไส้ใหญ่, การเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องลำไส้

บทคัดย่อ

             ผลของการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องสำไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอก ศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสะอาดของลำไส้ จากการใช้แนวปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องสำไส้ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจำนวน 80 ราย  ที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องสำไส้ใหญ่ ได้แก่ การให้คำแนะนำการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง แผ่นพับการเตรียมตัวส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการโทรศัพท์ติดตามก่อนถึงวันนัด 3 วันและ 1 วัน  2) แบบรวบรวมข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อส่องกล้องสำไส้ใหญ่ ได้แก่แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการรับประทานอาหารและน้ำ แบบบันทึกการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเตรียมลำไส้ ได้ค่าความเที่ยงแบบสังเกตร่วมเท่ากับ 0.9 และแบบบันทึกระดับความสะอาดของลำไส้ ของ Boston Bowel Preparation Scale ค่าความเที่ยงแบบสังเกตร่วมเท่ากับ 1 เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ระดับความสะอาดของลำไส้กับผลของการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่องกล้องสำไส้ใหญ่ด้วยสถิติไคสแควร์

            ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารตามแนวปฏิบัติที่กำหนด เป็น 5 แบบ แบบที่ 1 (วันที่ 1-2  อาหารกากน้อย วันที่ 3 อาหารเหลวใส) ร้อยละ 86.25 โดยมีความสะอาดของลำไส้ระดับดี และดีมากร้อยละ 83.75 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับประทานอาหารตามแนวปฏิบัติที่กำหนดร้อยละ13.75 โดยรับประทานอาหาร ตามแบบที่ 2 (วันที่ 1อาหารกากน้อย วันที่ 2-3 อาหารเหลวใส) ร้อยละ 6.25 พบความสะอาดของลำไส้ร้อยละ 100 นอกเหนือจากนี้กลุ่มที่รับประทานอาหาร แบบอื่น ๆ  ร้อยละ 7.50 พบว่ามีความสะอาดของลำไส้ และลำไส้ไม่สะอาดร้อยละ 50 เท่ากัน

              สรุป การเตรียมความสะอาดลำไส้โดยการงดอาหารกากมาก 2 วัน  และรับประทานอาหารเหลวใส 1 วันร่วมกับการรับประทานยาระบายก่อนการส่องกล้องมีระดับความสะอาดของลำไส้ มากกว่าการรับประทานอาหารรูปแบบอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Cancer Society. (2017). American Cancer Society Colorectal cancer facts & figures 2017-2019. Retrieved January 19, 2021, from https://www.cancer.org/content/dam /cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/ colorectal-cancer-facts-and-figures-2017-2019.pdf

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R.L., Torre, L.A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. A Cancer Journal for Clinicians. 68(6), 394-424.

Chang, C.W., Shih, S.C., Wang, H.Y., Chu, C.H., Wang, T.E., Hung, C.Y., et al. (2015). Meta-analysis: The effect of patient education on bowel preparation for colonoscopy. Endoscopy International Open, 3. E646–E652. Retrieved January 19, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4683152/pdf/10-1055-s-0034-1392365.pdf

Colorectal cancer: Statistics. (2020). Doctor-Approved Patient Information from ASCO. Retrieved July 9, 2020, form https://www.cancer.net/cancer-types/colorectal-cancer/statistics

Corley, D.A., Jensen, C.D., Marks, A.R., Zhao, W.K., Lee, J.K., Doubeni, C.A., et al (2014). Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death. The New England Journal of Medicine, 370(14), 1298-306. Retrieved January 19, 2021, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24693890/

Doubeni, C.A., Corley, D.A., Quinn, V.P., Jensen, C.D., Zauber, A.G., Goodman, M., et al. (2018). Effectiveness of screening colonoscopy in reducing the risk of death from right and left colon cancer: a large community-based study. Endoscopy, 67. 291-298. Retrieved January 20, 2021, from https://gut.bmj.com/content/ gutjnl/67/2/291 .full. pdf

Doubeni, C.A., Weinmann, S., Adams, K., Kamineni, A., Buist, D., Ash, A.S., et al. (2013). Screening colonoscopy and risk of incident late-stage colorectal cancer diagnosis in average-risk adults: a nested case-control study. Annals of Internal Medicine. 158(501), 312-320. Retrieved January 19, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752391/pdf/nihms480551.pdf

Elvas, L., Brito, D., Areia, M., Carvalho, R., Alves, S., Saraiva, S., et al. (2017). Impact of personalised patient education on bowel preparation for colonoscopy: prospective randomised controlled trial. Journal of gastroenterology, 24. 22-30. Retrieved January 23, 2021, from https://www.karger.com/Article/Pdf/450594

Ferlay, J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Dyba, T., Ramdi, G., Gavin, A., et al. (2018). Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. European Journal of Cancer, 103, 356-387. Retrieved January 19, 2021, from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs /pii/ S0959804918309559

Jung, K.W., Won, Y.J., Kong, H.J., & Lee, E.S. (2019). Prediction of cancer incidence and mortality in Korea, 2019. Cancer Research Treatment, 51(2), 431-437. Retrieved January 19, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC6473283 /pdf/crt-2019-139.pdf

Kahi, C.J., Pohl, H., Myers, L.J., Mobarek, D., Robertson, D.J., & Imperiale, T.F. (2018). Colonoscopy and colorectal cancer mortality in the Veterans Affairs Health Care System. Annals of Internal Medicine, 168, 481-488. Retrieved January 20, 2021, from doi: 10.7326/M17-0723

Katseesung, P., Asdornwised, U., Pinyopasakul, W., & Akaraviputh, T. (2015). Effects of Continuing Care Program on Quality of Bowel Preparation and Anxiety in Who Receiving Ambulatory Colonoscopy. Nurs Sci, 33(3), 61-73. (in Thai)

Khlayphikul, K., & Chuwantanapakorn, T. (2018). The Effect of The Individual and Family Self Management Program on Bowel Preparation Behavior for Colonoscopy in Older Persons. HCU Journal, 21(42), 123-137. (in Thai)

Limsriwilai, C. (2015). Premalignant colon Lesion. in Supoj Pongprasobchai, Thawatchai Akarawiput & Chomsri Khositchaiwat (editor). Premalignant GI Conditions. (p96-112). Division of Gastroenterology Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University: Bangkok Medical Publisher Ltd. (in Thai)

Medical record of endoscopic center Suratthani Hospital AD 2017-2019. (in Thai)

National cancer institute. (2019). Population-base cancer registry. Retrieved May 24, 2020, from http://tcb.nci.go.th/CWEB/reportBase.do;jsessionid=826452C7010722625A5114D97EB4B759?mode=inquiryPopGISCancer. (in Thai)

Onyoh, E.F., Hsu, W.F., Chang, L.C., Lee, Y.C., Wu, M.S., & Chiu, H.M. (2019). The Rise of colorectal cancer in Asia: Epidemiology, screening, and management. Current Gastroenterology Reports, 21 (36). Retrieved January 19, 2021, from https://doi.org/10.1007/s11894-019-0703-8

Prashanth, R., Tagore, S. & Adam, B. (2019). Epidermiology of colorectal cancer:

incidence, mortality, survival, and risk factors. Gastroenterology Rev. 14(2): 89-103.

Sharma, P., Burke, C.A., Johnson, D.A., & Cash, B.D. (2020). The importance of colonoscopy bowel preparation for the detection of colorectal lesions and colorectal cancer prevention. Endoscopy International Open, 8. E673–E683. Retrieved January 20, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov /pmc/articles/PMC7165013/pdf/10-1055-a-1127-3144.pdf

Virani,S., Bilheem, S., Chansaard, W., Cjitapanarux, I., Daoprasert, K., Khuonchana,S., et al. (2017). National and Subnational Population-Based Incidence of Cancer in Thailand: Assessing Cancers with the Highest Burdens. Cancers, 9,108; Retrieved January 19, 2021, from https://www.mdpi.com/journal/cancers.

Waye, J. D., Rex, D. K., & Williams, B. C. (Eds.). (2003). Colonoscopy Principle and Practice. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Wongtawee, S., Boonwiriya, S., Boonpipatanapong, T., Sriwanayos, K & Tongwong, M. (2016). Comparison of Efficacy between Low-Residue Diet and Clear-Liquid Diet in Colonoscopic Bowel Preparation in Surgical Clinic. Songkla Med J, 34(2):61-70. (in Thai)

Wongtawee, S., Saeshia, V., & Sriwanayos, K. (2009). Education on clean bowel level from Bowel Preparation practice guideline before Colonoscope in Surgical Clinic. Songklanagarind Journal of Nursing. 29(3), 61-68. (in Thai)

World Health Organization. (2020). Cancer Profile 2020. Retrieved July 9, 2020, form https://www.who.int/docs/default-source/documents/health-topics/cancer/global-country-profiles-on-burden-of-cancer-a-to-k.pdf?sfvrsn=45c42531_4

Zhang, L., Cao, F., Zhang, G., Shi, L., Chen, S., Zhang, Z., et al. (2019). Trends in and Predictions of Colorectal Cancer Incidence and Mortality in China From 1990-2025. Frontiers in Oncology Volume 9 Article 98.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28