การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • เรวัต ไชยเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีน, หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร, ขนมจีน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินสถานที่ผลิตขนมจีนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP 420) และตามหลักกิจกรรม 5ส ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย ศึกษาสภาพการณ์ ออกแบบแนวทางการพัฒนาของผู้ประกอบการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการพัฒนา และประเมินผลในสถานที่ผลิตขนมจีนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP 420 และ 5ส ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์และด้านเคมีของตัวอย่างขนมจีน เปรียบเทียบผลก่อนหลังการพัฒนาระยะเวลา 12 เดือน  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการผลิตขนมจีนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 แห่ง

ผลการวิจัย พบว่า วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) แจ้งผลการการตรวจประเมินสถานที่ผลิตขนมจีนและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ 2) จัดทำคู่มือการผลิตขนมจีน 3) ติดตามผลการดำเนินการและให้คำปรึกษา 4) จัดทำช่องทางสื่อสารออนไลน์ และ 5) สนับสนุนการพัฒนาด้วยกิจกรรม 5ส หลังการพัฒนาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ GMP ของสถานที่ผลิตขนมจีนทุกหมวดมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < .05) แต่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง 3 แห่ง (ร้อยละ 18.8) ค่าคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 5 ส ในหมวด สะสาง สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < .05) ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างขนมจีนด้านจุลินทรีย์และด้านเคมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานของสถานที่ผลิตขนมจีน ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกแห่งพัฒนาตามเกณฑ์การปฏิบัติตามหลักกิจกรรม 5ส  ในส่วนเกณฑ์ GMP 420 เหมาะสมสำหรับสถานที่ผลิตขนมจีนขนาดใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

References

ThanonKaew, A. (2016). Development of Sangyod Rice Mill. Enter the standards of good practice for For a rice mill, a case study of Ban Khao Klang Community Enterprise Group. Journal of Spatial Development Research, 8(1):78-99.

AOAC International. (2006). Guidelines for laboratories performing microbiological and chemical analyses of food and pharmaceuticals. Estados Unidos: AOAC International.

Consumer Protection and Public Health Pharmacy Group Surat Thani Provincial Public Health Office . (2020). Annual report. (Documents supporting the results of the year 2020). Surat Thani Provincial Public Health Office. (reproduce). (in Thai).

Department of Disease Control (2020). Thai Health Statistics. Retrieved 20 October 2020, from https://www.hiso.or.th/thaihealthstat/report/index.php.

Disease Control, Department of the Ministry of Public Health. (2017). Framework for the Strategic Government Action Plan, Department of Disease Control, Fiscal Year 2017. Thai Journal of Ministry of Public Health. (in Thai).

Food and Drug Administration. (2008). Inspection Manual Production premises according to GMP criteria. Drinking water in sealed containers (2nd revision). Food and Drug Administration Journal (in Thai). (in Thai).

Chanchai, Nattaporn. (2015). Production of Chinese snacks. fermented noodles with leavening The purity of Ban Mae Yang Pho community Rong Kwang District, Phrae Province. Journal of Community Development and Quality of Life, 3(2), 141-149. (in Thai).

Tassanrungruang, N. (2017). Chaladsue randomly examined "Khanom Jeen" and discovered two brands of 100% contaminated preservatives that exceeded the standard. Isrannews Agency. Retrieved 18 July 2017 , from https://www.isranews.org/content-page/item/58100-kanomchine.html. (in Thai).

Sangawang, S, and Sethitham, D. (2013). Application of Hazard Analysis and Critical Point System (HACCP) in Rice Noodles production process. A case study of Ubonratana District Khon Kaen Province. Journal of Public Health Research Khon Kaen University, 6(1),163-172. (in Thai).

Korbuakaew, S. (2014). Technology transfer. Producing according to good production methods of the group of producers, one pound Bank One Product, Samut Songkhram Province. Journal of Industrial Studies. Faculty of Education Srinakharinwirot University, 8(2): 97-107. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22