ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการต่อความรู้ เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการสอน, การบูรณาการ, การประเมินภาวะสุขภาพ, การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวมในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 139 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบทดสอบความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคเการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และ Paired t-test

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและเทคนิคเการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Mean=2.90, SD.=.86) และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.61 ,SD.=.58)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cheewakasaimsook, A. (2021). Health Assessment to Quality Nursing Diagnosis: Principles, Issues and Resolutions. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(1). 38-46. (In Thai)

Stout, K. (2019). Nursing Documentation Made Incredibly Easy. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Hatthakij, U. and Chukamnerd, P. (2015). Factors related to nursing practice that combines Eastern wisdom. Songklanakarin Journal of Nursing, 35, 1-14. (In Thai)

Suwankhiri, V., Chulamusi, O. & Tangkavanich, T. (2016). Learning management by using Scenario for nursing students. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 28(2), 1-14. (In Thai)

Thanaroj, S., Surmak, W., Kerdthong, W., & Chantra, R. (2021). Development of Instructional Package on Holistic Nursing Practice using Simulation-Based Learning for Nursing students. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities

and Social Sciences, 8(2), 84-107. (In Thai)

Rakthai, D., Cheepprasop, N., & Kanyook, P. (2010). The opinion of the first nursing students in Trang Borommarajonani Nursing College and customers to food and health training course by social academic service. Trang Borommarajonani Nursing College. (In Thai)

Turner, K., Boonprasithi, T., & Pinyomit, S. (2010). Effects of an integrating academic service project into English course for nursing students. Journal of Nursing and education, 3(2), 28–43.

Sandle, K. (2005). Service learning research at Ohio University. Retrieve from http://www.ohiou. edu/commserv/

Office of the Higher Education Commission. (2003). National education act B.E. 2542 (1999) and amendments (second national education act B.E. 2545 (2002). Bangkok: Pimdeekarnpim co. Ltd. (in Thai) Vygotsky, L.S. (1987). Instructional Implication, and Applications of Social Stoical Psychology. New York: Cambridge University Press.

Thorndile, E.L., & Woodworth, R.S. (1901). The Influence of Improvement in One Mental Function upon the Efficacy of other Functions. Psychological Review. 8, 247-261.

Timsuwan, B., & Sunsern, R. (2012). Integration: Paradigm in educational quality assurance. Journal of Nursing and Education, 5(2), 2–13.

Chaleoykitti, S., Bandansin, J., Kanglee, K., & Kumpraw, P. (2014). The study of academic services integration with teaching and learning of general education for human development course on volunteer and happiness of study among 1st year

Nursing students of the Royal Thai Army Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 421–429.

Phongsakchat, P., Ruangkit, P., Phuca, W. & Charoenkiat, A. (2022). Development of an Integrated Instructional Model to Enhance Health Promotion Competencies of Older Persons Among Nursing Students: A Case Study of a Practicum on Older Persons with Mental Health Problem in Community. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 36(1), 148-170.

Kajonpanyapaisal, K. (2013). Integrated research also academic social service of the Teacher professional development subject in Faculty of Liberal Art and Science, Kalasin RajabhatUniversity. Graduate Studies Journal, (51), 1-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22