ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีอายุ 30-60 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ชนกพร ปี้บ้านท่า โรงพยาบาลวิภาวดี

คำสำคัญ:

การรับรู้, โปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การตรวจคัดกรองปากมดลูก

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายใน 1 เดือน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขต อำเภอวิภาวดี จังหวัด              สุราษฎร์ธานี คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2)แบบประเมินการรับรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันโรคซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเที่ยงด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้.92 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังใช้โปรแกรม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบสัมพันธ์ ผลการวิจัยดังนี้

1. หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันโรคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)

2. หลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 เดือน ร้อยละ 93.33 และมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bangkok Hospital,(2022). Thai women found dead from "Cervical cancer" 8-10 cases per day”. Retrieved January 16, 2021. from https://www.pptvhd36.com/health/ care/151.

Bartz,Albert E.1999.Basic Statistic Concept. New Jersey : Prentice-Hall,Inc.

Becker, M. H., Maiman, L.A.(1975).Socio behavioral determinants of compliance with health medical care recommendations. Medical care.; 13: 10-24.

Busaba Aphaipim.2019. Effects of cervical cancer screening promotion program on cervical cancer screening behavior in village health volunteers. Master of Nursing Program Community Medicine Nursing Faculty of Nursing Burapha University. Retrieved January 16, 2021, from http://digital_collect.lib.buu.ac.th.

Chaiyot Teerapakawong.(2021). Cervical cancer. Retrieved January 15, 2021.,from https:// www.si.mahidol. ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=943.

Chin Sungmuang.( 2017). Factors Associated with Cervical Cancer Screening among women aged 30-60 years in Thanong Sub-District, Phothalae District, PhichitProvince. Retrieved January 15, 2021., from http://research.pcru.ac.th/.

Chow,S.-C.,Shao,J.,&Wang,H.,(2003).Sample Size Calculations in Clinical Research (2nded.). Champman & Hall/CRC.,51.

Department of Health, Ministry of Public Health.(2016). Cervical cancer. Retrieved January 7,2021 , from http://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/anamai_ web/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=7023.

Department of Medicine.(2020). Cervical cancer screening by HPV DNA test. Retrieved January 7, 2021, from https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page? contentId= 23175.

Irene Ruangkajorn,(2018). Cervical cancer. Bangkok: Department of Obstetrics and Gynecology. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University.

Green & Kreuter.(1991).PRECEDE PROCEED Model. Retrieved January 31,2021,from http: // digital _collect. lib. buu.ac.th.

Kanda Sritrakul, Phitsanuruk Kanthawee Ph.D.(2017). THE EFFECT OF HEALTH BELIEF MODEL (HBM) PROGRAM ON THE ATTITUDES OF WOMEN WHO RECEIVE PAP SMEAR SERVICES IN THA KHAO PLUEAK SUB-DISTRICT,MAE-CHAN DISTRICT, CHIANG RAI.

Retrieved February 1, 2021, from https://www.crhospital.org/CMJ/article /FULL_ 20170927155103.pdf.

Kit Kulbuddee.(2017). Effects of Changing Belief Program on Women at Risk and Family Members on Intention and Participation in Cervical Cancer Screening. Journal of Nursing and Health Care.Retrieved January 19, 2021, from https://he01.tci-thaijo.org.

Chantawong, N., et al., (2015). Factors related to access to cervical cancer screening services. In the target group of women aged 30-60 years old, Muang District, Pathum Thani Province .Journal of Prapokklao College of Nursing Chanthaburi,28(1),63-79.

Chantawong. N. (2017). Factors related to cervical cancer screening services in targeted women aged 30-60 years, Muang District, Pathum Thani Province. Retrieved January 16, 2021, from https://thaidj.org/.

Naphatsawan Opas. (2017). Effects of disease prevention incentive incentive program on cognition. Prevention of cervical cancer and receiving endoscopy cervix in women with abnormal cervical mucosal test results. Master of Nursing Adult Nursing Faculty of Nursing Thammasat University. Journal of Royal Thai Army Nursing. Retrieved January 15, 2021, from http://google.co.th/.

Nattaya Phiromsid.(2019). Factors Affected the Decision Making for Cervical Cancer Screening among Women at Suphanburi Province. Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019.Retrieved January 15, 2021, from http:// google.co.th/.

Rungruang, P., al.(2015). Factors related to cervical cancer screening behavior of at-risk women who have never had cervical cancer screening in the past 3 years.Veridian E-Journal Scient and Technology Silpakorn University,2(2),36-49.

Rattaphol Sakaew (2017). The effect of the program to promote the behavior of cervical cancer screening services in women aged 30-60 years in Nong Lek Sub-District Health Promoting Hospital area. Sikhoraphum District Surin Province. Retrieved January 14, 2021, from https://he02.tci-thaijo.org.

Teppagone Pittayapinune.(2014). Factors Affected the Decision for Cervical Cancer Screening among Women in Singhanakhon District, Songkhla Province.Retrieved February 2, 2021, from http://ird.skru.ac.th/.

Thai Gynecological Cancer Society.(2016).Cervical cancer situation in Thailand. Retrieved January 7,2021, from http://www.tgcsthai.com/data.php?code=BD.

Surat Thani Provincial Public Health Office.(2021). Women target group of cervical cancer screening in women aged 30-60 years. Retrieved January 7,2021, from https://sni.hdc.moph.go.th/hdc/main /index.php.

Uraiwan Sammut.(2015). Intention to receive cervical cancer screening services for women aged 30 - 60 years, Ban Prao Subdistrict Health Promoting Hospital, Muang District, Nong Bua Lamphu Province. Journal of Community Health Development Khon Kaen University, Year 3, No. 4, October - December 2015. Retrieved January 19, 2021, from https://home.kku.ac.th/.

Vibhavadi Hospital,(2021). List of target groups for cervical cancer screening in Vibhavadi Hospital, Vibhavadi District, Surat Thani Province.

Warunee Wangchai et al.(2015). Results of cervical cancer screening in women receiving health check-up services. Searching for early stage cancer at the cancer nursing event Outpatient Nursing Group. Retrieved February 2, 2021, from https://www.lpch.go.th.

Wasan Leansmith et al., (2016). Comprehensive control of cervical cancer: key practice guidelines. Nonthaburi: Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-22