การสำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม แบบบูรณาการตามบริบทสังคมไทย: พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • วีณา ลิ้มสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • สิรินทร ฉันศิริกาญจน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วราภา จันทร์เอียด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, การรู้คิด, ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด โดยมีผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมกว่า 651,950 คน การดูแลที่มีประสิทธิภาพคือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครอบคลุม โครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบทสังคมไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุโดยนำหลักการขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาระบบบริการที่มีผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง ด้านสมรรถนะภายในของร่างกายและจิตใจ 6 ด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจาก 19 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบคัดกรองผู้สูงอายุพื้นฐาน  อ้างอิงตามมาตรฐานเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 9 ด้าน ได้แก่การเคลื่อนไหว ภาวะโภชนาการ การมองเห็น  การได้ยิน  การรู้คิด  สุขภาพจิต การกลั้นปัสสาวะ  สุขภาพช่องปาก ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย ผู้สูงอายุจำนวน 53,565 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.09 เพศชายร้อยละ 42.91 มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ 51.6 อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุ 71 ปี อายุมากที่สุด 119 ปี สมรรถนะภายในด้านร่างกายและจิตใจที่พบความผิดปกติรายด้านมากที่สุดคือ ด้านการรู้คิดร้อยละ 29 รองลงมาคือการมองเห็น ร้อยละ 12.90 การได้ยิน ร้อยละ 8.40 การกลั้นปัสสาวะ ร้อยละ  8.20 ภาวะโภชนาการ ร้อยละ 7.70 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ร้อยละ 5.80 การเคลื่อนไหว ร้อยละ 5.40 สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 2.40 และสุขภาพจิต ร้อยละ 0.60 

ความบกพร่องของสมรรถนะภายในร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุด้านการรู้คิดที่พบความผิดปกติมากที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบการดูแลภาวะสมองเสื่อม การประเมินปัญหา ความต้องการเชิงลึกผู้สูงอายุ และนำมาออกแบบระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการ จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือชุมชนสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลได้อย่างยั่งยืน

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alzheimer’s Society UK. (2017). Turning up the Volume: unheard voices of people with dementia. Retrieved Jan 22, 2023 from: https://www.alzheimers.org.uk/about- us/policy-and-influencing/reports/turning-up-volume

Aroonsang, P., Sritanyarat, W., Lertrat, P., Subindee, S., Surit, P., Theeranut, A. et.al. (2013). Health Profile of Older Persons in Health Care Institute and in Community. JNSH,35(2), 15-24. Retrieved Sep 15, 2022 from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/5385

Asher, S., Stephen, R., Mäntylä, P., Suominen, AL., & Solomon, A. (2022). Periodontal health, cognitive decline, and dementia: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. J Am Geriatr Soc. Sep; 70(9): 2695-2709. Retrieved Sep 15, 2022 from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36073186/

Bureau of Dental Health Department of Health Ministry of Public Health. (2017). The Report of Surveying in Oral Health National 8th time in Thailand 2017. Bangkok: Samcharoen Thailand Mall. (in Thai)

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Leading Causes of Death. Retrieved Dec 11, 2022 from: https://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm

Department of Medical services Ministry of Public Health. (2021). Elderly Screening Manual 2564 Ministry of Public Health. Bangkok: Najanta Creation Co. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute. (2020). This Report on the Situation of Thai Older Persons in 2019. Retrieved Nov 20, 2022 from: https://thaitgri.org/?wpdmpro=situation-of-the-thai-eldery-2019. (in Thai)

Gui-Ying, C., Zi-Shuo, C., Shan-Shan, Y., Kaipeng, W., Zi-Ting, H., He-Xuan, S. et.al.. (2022).The association between vision impairment and cognitive outcomes in older adults: a systematic review and meta-analysis, Aging & Mental Health, 27, Issue 2 Retrieved Jan 22, 2022 from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2022.2077303?journalCode=camh20

Health Data Center: HDC Suratthani Provincial health office. (2565). Retrieved June 4,2022 from:https://sni.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48

Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP. (2009). Alzheimer’s Disease: AD. HITAP, 2(6), 2. (in Thai)

Jing, W., Willis, R., & Feng, Z. (2016). Factors influencing quality of life of elderly with dementia and care implications: A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 66, 23–41.

Lancet Public Health. (2022). Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Retrieved Aug 6, 2022 from: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00249-8/fulltext

Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S. et.al .(2020). Dementia prevention, intervention and care: 2022 report of the Lancet Commission. Lancet, 396(10248), 413-446.

McKhann, G.M., Knopman, D.S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C.R., Kawas, C.H. et.al. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendation from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workshop on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & dementia. The journal of the Alzheimer’s Association, 7(3), 263-269.

Olusanya, B.O., Neumann, K.J., & Saunders, J.E. (2014). The global burden of disabling hearing impairment: a call to action. Bull World Health Organ, 92(5), 367-73.

Prince, M.J., Acosta, D., Guerra, M, Huang, Y., Jacob, K.S., Jimenez-Velazquez, I.Z. et al. (2021). Intrinsic capacity and its associations with incident dependence and mortality in 10/66 Dementia Research Group studies in Latin America, India, and China: A population-based cohort study. Retrieved Aug 6, 2022 from: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003097

Rongmuang, D., Pauchpanpisan, C., Pimtara, P. & Leaungsomnapa, Y. (2021) Prevalence of Cognitive Impairment and Ability to Perform Activities of Daily Living among the Elderly in Muang District Chantaburi. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) ,16(1), 1-12. (in Thai)

Sophia, B. & Alan, J. T. (2014). Depression and dementia: Cause, consequence or coincidence?, Maturitas, 79(2), 184-190. Retrieved Aug 14, 2022 from: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.05.009.

Tantanokit, T., Bosittipichet, T. & Leesri, T. (2021). The Study of Prevalence and Associated Factors of Dementia in the Elderly. Siriraj Medical Journal, 73(4), 224-235. Retrieved Oct 16, 2022 from: https://doi.org/10.33192/Smj.2021.30

World Health Organization (2017). Integrated care for older people (ICOPE) Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. Retrieved Mar 11, 2021 from: https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/evidence-centre/ICOPE-evidence-profile-depressive.pdf?ua=1

World Health Organization. (2019). Integrated care for older people (ICOPE) Handbook: Guidance on person-centered assessment and pathways on primary care. Retrieved Feb 27, 2022 from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-ALC-19.1

World Health Organization. (2019). Integrated care for older people (‎‎ICOPE)‎‎ implementation framework: Guidance for systems and services. Retrieved Nov 6, 2022 from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/325669

World Health Organization. Dementia. (2020). Retrieved Mar 12, 2023 from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

World Health Organization Seventy-third world health assembly. (2020). Decade of healthy aging: The Global strategy and action plan on aging and health 2016- 2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life. Retrieved Sep 4, 2022 from: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_INF2-en.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-02