การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ ปลอดฤทธิ์ โรงพยาบาลกระบี่
  • รำไพ ตั้งไตรทิพย์ โรงพยาบาลกระบี่
  • คนางค์ ภูมิภมร โรงพยาบาลกระบี่

คำสำคัญ:

รูปแบบการพยาบาล, หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และศึกษาผลผลิตและผลลัพธ์ของรูปแบบฯ ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์จำนวน 128 คน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานคลินิก  ฝากครรภ์ของโรงพยาบาลกระบี่จำนวน 5 คน และพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายของโรงพยาบาลกระบี่จำนวน 14 คน รวม 19 คน ระหว่างตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและรูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 ออกแบบและทดลองใช้ วงรอบที่ 2 นำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริง และระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ โดยใช้แบบประเมินความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง สุขภาพจิต แบบสอบถามความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์และพยาบาลวิชาชีพ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีสัมพันธ์กัน

          พบว่า รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ประกอบด้วย 1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 2)การประเมินความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและประเมินสุขภาพจิต 3) การส่งเสริมความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ตามโปรแกรมการสอนและการพยาบาลแบบเฉพาะเจาะจง 4) การดูแลต่อเนื่องโดยการติดตามของพยาบาลชุมชน หลังการใช้รูปแบบ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีคะแนนที่ดีขึ้นทั้งในด้านความรู้ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองและสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001)  การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง    ร้อยละ 8.33 ทารกคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 8.33 ไม่เกิดภาวะชักและไม่มีมารดาเสียชีวิต งบประมาณในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ลดลง ความพึงพอใจหญิงตั้งครรภ์และพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก

          ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิผล สามารถนำไปพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Butalia, S., Audibert, F., Cote, A. M., Firoz, T., Logan, A. G., & Magee, L. A. (2018). Guidelines for the Management of Hypertension in Pregnancy. Retrieved December 4, 2021, from; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. (2022). Williams Obstetrics. 26thed. New York: McGraw Hill.

Department of Mental Health (2020). ST5. Retrieved November 30, 2021, from; https://www.dmh.go.th/test/qtest5 (in Thai)

Department of Public Health. (2022). DoH Dashboard. Retrieved November 30, 2021, from; https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/index?year=2022. (in Thai)

Jim, B. and Karumanchi, S. A. (2017). Preeclampsia: Pathogenesis, Prevention, and Long-Term Complications. Retrieved December 4, 2021, from; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28711078/

Kucharo, W. (2019). Development of Home Visit Model for 12-Week Pregnancy Women Created by Nong Phok Hospital, Roi Et Province. Journal of Council of Community Public Health, 1(3), 41-51. (in Thai)

Sansiriphun, N & Baosoung, C. (2017). Nursing and midwifery: women with complications. (2nd ed.). Chiang Mai: Faculty of Nursing, Chiang Mai University. (in Thai)

Nuansiri, D. (2020). Effect of the development of a model of care for pregnant women with induce hypertension from the antenatal period to the postpartum period in Chom Thong hospital. Lanna Journal of Health Promotion & Environmental Health, 9(1), 1-15. (in Thai)

Osman, O. M., Gaafar, T., Eissa, T. S., Abdella, R., Ebrashy, A., & Ellithy, A. (2020). Prevalence of Vitamin D Deficiency in Egyptian Patients with Pregnancy-Induced Hypertension. Retrieved December 4, 2021, from; https://www.degruyter.com

Phaksuknithiwat, T. (2019). Effect of health belief modification program on antenatal care visit behaviors in pregnant women, Buriram province. Journal of Public Health Nursing, 33(3), 15-28. (in Thai)

Sriarporn, P. (2017). Nursing care of postpartum women with mental disorders. In Nantaporn, S., & Chavee, B (ed.), Nursing and midwifery: women with complications. (pp. 347-358). Chiang Mai: Faculty of Nursing, Chiang Mai University. (in Thai)

Sanitlou, N., Sartphet, W., & Naphaarrak, Y. (2019). Sample Size Calculation Using G*Power Program. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences), 5(1), 496-507. (in Thai)

Senthiri, P., Srisong, S., Intharakasem, S., Prompakai, R., & Koponrat, K. (2018). Development of a Nursing care Model based on Case Management and Social Support among Pregnant Women with Pregnancy Induce Hypertension. Journal of Nursing and Health Care, 36(2), 243-145. (in Thai)

Sukkaew, N., Chatcha, W., & Kritcharoen, S. (2021). Self-care Experiences of pregnant women with hypertension disorders. The southern college network journal of nursing and public health, 8(3), 32-48. (in Thai)

The Royal Thai College of Obstetrics and Gynaecology. (2020). RTCOG Clinical Practice Guideline Management of Hypertensive Disorders in Pregnancy. Retrieved December 4, 2021, from; https://online.anyflip.com/eqcch/frvb/mobile/index.html#p=222. (in Thai)

World Health Organization. (2020). Maternal mortality. Retrieved February 15, 2020, from; https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/maternalmortality.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-10