ประสิทธิผลการเรียนผ่านบทเรียน E - learning ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ผู้แต่ง

  • นิรชา ทุ่งฝนภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • อัจฉรา คำมะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ธิดารัตน์ วรรณโชค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ณิชกุล นากา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • เบญจวรรณ สาสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • อลิสา กองณรงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์, การเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรม Enhancing English skill : BCNU web based learning ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 190 คน การคำนวณขนาดประชากรใช้โปรแกรม G*power ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน เกณฑ์การคัดเข้าใช้คะแนนสอบตามเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยกลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มเข้ากลุ่มโดยแบ่งตามโควต้าและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม 1 เดือน กลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 5 ส่วน 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษา 3) แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้ทักษะสากล 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านภาษา 5) ความคิดเห็นในการเรียนผ่านบทเรียน E–Learning ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย Cronbach's alpha Coefficient = 0.933 และ KR-20 = 0.457หมายถึงความยากของข้อสอบอยู่ในระดับกลาง

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคร์สแควร์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรม เปรียบเทียบก่อน-หลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลองโดยสถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระส่วนการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบอิสระ

ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้าใช้โปรแกรม BCNU web based learning ของกลุ่มทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมโปรแกรม แต่ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะและเจตคติทางด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง ก่อน-หลังเข้าใช้โปรแกรม ไม่แตกต่างกัน     

            จากผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมมีประสิทธิผลในการเสริมความรู้ของนักศึกษา ควรมีการพัฒนาโปรแกรม BCNU web based learning ให้น่าสนใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทัศนคติและพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kamolrat Turner, Somporn Rakkwamsuk, Jidapha Ruanjaiman, Jitra Sukgaroen and Thunyamol

Suriyanimiitsuk, (2017), The Pedagogical Situation Fostering 21st Century Skills of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri. page 129-139

Kamolrat Turner and Jaratsri Petchkong, (2016), 21st Century Skills: Essential Issues for Nursing Education Management, Nursing Journal of the Ministry of Public Health 1-15

Nunthida Wadyim, Saowaluck Wangchom and Apasarin mano, (2017), TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT IN NURSING USING ELECTRONIC LEARNING.Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. page 146-156

Piyathida Buaprasertying. (2017). The Effects of Extensive Reading on Promoting Learning Autonomy for Thai EFL Students. KKU International Journal of Humanities and Social Science. 80-99, from https://www.tcithaijo.org/index.php/KKUIJ/article/view/99332/77200

Poolsuk Janepanish Visudtibhan and Pornsri Disorntatiwat, (2016), Learning Style Preferences of Nursing Students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 70-82, from file:///C:/Users/Windows%2010l/Downloads/36221-Article%20Text-82316-1-10-20150709%20(1).pdf

Pattarawadee Thongngam, (2016), INTERACTIVE DISPLAY DESIGN: A GUIDE TO ENCOURAGE SELF-ACCESS ENGLISH LEARNING SKILL IN PUBLIC SPACE. Journal of Khon Khan University,from https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/article/view/66846/54604

Rapee Srikraiwat and Teamjan Parnichparinchai , (2016), Factors Discriminating English Proficiency Requirements of Graduate Students in Naresuan University.135-147,from https//www.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/67577/55150

Thipaphan Boonmee, (2016),A construction of an instructional package for the program used

for creating graphics using the constructionism theory. Journal of Education Studies, 62-72, from https://www.tcithaijo.org/index.php/eduku/article/view/78243/62672

Suchitra Sangsewee, Kraphan Sri Ngan, (2016), A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT BETWEENT LEARNING PACKAGES AND CONVENTIONAL INSTRUCTION IN OCCUPATION TECHNOLOGY LEARNING STRAND PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS. from http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2497/สุจิตรา%20%20สังข์เสวี%20%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suthanan Kunlaka, Kwanta Purivittayatheera, (2016), Developing English Competency in Nursing Students. , Ramathibodi Journal, 123-133

Suttiwan Tuntirojanawon, (2016), A Direction of Educational Management in the 21stCentury. 2843-2854, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/109763/86192

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30