5 ธันวามหาราช แด่จอมราชันย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Main Article Content

Tanomsri Srichaikul

Abstract

บทความนี้ชื่อว่า “หยุดวิกฤติขัดแย้งน้ำท่วม-การเมืองร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2554” ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพครบ 7 รอบ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจของปวงชนชาวไทย จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพสกนิกรไทยทั้งชาติ


ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยประสบเคราะห์กรรมมีอุทกภัยใหญ่หลวง ประชาชนหลายแห่งต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำท่วมเรื้องรังส่งกลิ่นเน่าเหม็นมาเกินหนึ่งเดือน โดยรัฐบาลมิได้เหลียวแลแก้ไขให้ทันท่วงที ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ คือพี่น้องชาวไทยที่ค่อนข้างยากจน ด้อยโอกาส ไม่มีปากเสียงอย่างใด ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเกิดน้ำท่วมในชนบทในภาคกลาง การใช้ระบบน้ำปิดกั้นป้องกันกรุงเทพฯ มิให้น้ำท่วมด้วยการสร้างเขื่อนกั้นไว้ มวลน้ำทั้งหมดได้ถาโถมเข้าใส่กรุงเทพฯ ทำให้เกิดอุทกภัยหลายแห่งทั้งพื้นที่ชั้นนอกและชั้นใน ด้วยระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลและกรุงเทพฯ ซึ่งด้อยประสิทธิภาพและไร้น้ำใจ ร่วมกับการแทรกแซงทางการเมืองทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น


ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หลังจากได้ติดตามเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ตั้งแต่ต้นจนจบ ได้เห็นพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มเต็มไปด้วยความรักและเมตตาต่อราษฎร์ของพระองค์ และพระราชดำรัชอันเป็นอมตะที่รับสั่งชัดเจน โดยทรงมีพระราชดำรัสว่า “ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขณะนี้ คงทราบว่าความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะราษฎรอยู่ดีมีสุข ในขณะนี้เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วม ราษฎรต้องเดือดร้อนและมีความทุกข์ ขอให้ท่านทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ถนอมน้ำใจกัน กระทำทุกอย่างเพื่อให้ราษฎรพ้นจากความทุกข์อันใหญ่หลวง ประเทศชาติจะได้อยู่รอด มีความมั่นคงและปลอดภัย สำหรับการป้องกันแก้ไขในระยะยาวซึ่งได้แนะนำไปแล้ว ขอให้อย่าถือว่าเป็นคำสั่งแต่ให้นำไปพิจารณาแก้ไขโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นอีก” ผู้เขียนเชื่อว่าพระราชดำรัสนี้ ทุกคนที่ได้ยิน ได้ฟัง คงจะเข้าใจถึงความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรและความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งมีเต็มเปี่ยมในพระราชหฤทัย โดยมิได้นึกถึงพระองค์เองแม้แต่น้อย

Article Details

How to Cite
Srichaikul, T. (2012). 5 ธันวามหาราช แด่จอมราชันย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. Ramathibodi Medical Journal, 35(1), 62–65. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/117846
Section
Special Articles