Hand Transplantation

Main Article Content

Vivat Visuthikosol

Abstract

มือ เป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ เพราะมีความจำกับชีวิตประจำวัน ถ้ามือขาดหายไปแม้เพียงข้างเดียว ย่อมทำให้บุคคลนั้นพิการทีทุพพลภาพมาก ในรายที่มือถูกตัดขาดจากของมีคมหรืออุบัติเหตุใดๆ การผ่าตัดต่อมือหรือต่ออวัยวะเข้าที่เดิม (replantation) ด้วยเทคนิคทางจุลศัลยกรรม (microsurgery) จึงเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ประสบผลสำเร็จในการผ่าตัดต่อชิ้นส่วนของ upper extremity ที่ถูตัดขาดในระดับต่างๆ กันซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ


1) Major limb replantation หมายถึง การผ่าตัดต่อแขนและมือในระดับฝ่ามือขึ้นไป ซึ่งมีกล้ามเนื้อมาก ย่อมมีโอกาสเกิด muscle necrosis และ reperfusion syndrome (รูปที่ 1 A-D)


2) Minor limb replantation หมายถึง การผ่าตัดต่อนิ้วมือและฝ่ามือซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีกล้ามเนื้อ หรือมีอยู่เพียงเล็กน้อง (รูปที่ 2 A-D)


สำหรับกรณีที่นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วอื่นๆ ถูกตัดขาดมาเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถผ่าตัดสร้างนิ้วมือโดยการย้ายนิ้วเท้ามายังหัวแม่มือ ก็ประสพผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ (รูปที่ 3 A-D)


สำหรับในรายที่มือขาดไปเป็นเวลานาน ผู้ป่วยเหล่านี้ก็มักจะรักษาโดยการใส่ตะขอมือที่เป็นโลหะแทนมือ หรือใช้มือเทียมเพื่อความสวยงาม แต่บางรายก็ได้รับการผ่าตัดรักษาโดยเทคนิคที่เรียกว่า Krukenberg operation ให้มีลักษณะคล้ายเป็นมือตะเกียบ ใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ไม่สวยงาม (รูปที่ 4 A-C) ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาผลิตมือเทียมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นมาก แต่ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนมือมนุษย์ได้ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการผ่าตัดปลูกถ่ายมือ (Hand Transplantation) หรือเรียกสั้นๆว่า (Hand Transplant) ทั้งนี้เพื่อสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย


 


 

Article Details

How to Cite
Visuthikosol, V. (2012). Hand Transplantation. Ramathibodi Medical Journal, 35(4), 346–351. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/135526
Section
Special Articles

References

Gilbert R. Transplant is successful with a cadaver forearm. Med Trib Med News. 1964;5:20-3

Petruzzo P, Lanzetta M, Dubernard JM, et al. The international registry on hand and composite tissue transplantation. Transplantation. 2010;90(12):1590-4. doi:10.1097/TP.0b013e3181ff1472.

Schneeberger S, Landin L, Jableki J, Butler P, Hoehnke C, Brandacher G, et al. Achievements and challenges in composite tissue allotransplantation. Transpl Int. 2011;24(8):760-9. doi:10.1111/j.1432-2277.2011.01261.x.

Petruzzo P, Kanitakis J, Badet L, Pialat JB, Boutroy S, Charpulat R, et al. Long-term follow-up in composite tissue allotransplantation: in-depth study of five (hand and face) recipients. Am J Transplant. 2011;11(4):808-16. doi:10.1111/j.1600-6143.2011.03469.x.

Hautz T, Brandacher G, Zelger B, Gorantla VS, Lee AW, Pratschke J, et al. Immunologic aspects and rejection in solid organ versus reconstructive transplantation. Transplant Proc. 2010;42(9):3347-53. doi:10.1016/j.transproceed.2010.09.020.

Mathes DW, Randolph MA, Solari MG, Nazzal JA, Nielsen GP, Arn JS, et al. Split tolerance to a composite tissue allograft in a swine model. Transplantation. 2003;75(1):25-31. doi:10.1097/01.TP.0000035881.03116.E3.

Mathes DW, Solari MG, Randolph MA, Gazelle GS, Yamada K, Huang CA, et al. Long-term acceptance of renal allografts following prenatal inoculation with adult bone marrow. Transplantation. 2005;80(9):1300-8. doi:10.1097/01.tp.0000178933.31987.11.

Siemionow M, Nasir S. Impact of donor bone marrow on survival of composite tissue allografts. Ann Plast Surg. 2008;60(4):455-62. doi:10.1097/SAP.0b013e3180db2765.

Foster RD, Fan L, Neipp M, Kaufman C, McCalmont T, Ascher N, Ildstad S, et al. Donor-specific tolerance induction in composite tissue allografts. Am J Surg. 1998;176(5):418-21. doi:10.1016/S0002-9610(98)00248-7.

Arslan E, Klimczak A, Siemionow M. Chimerism induction in vascularized bone marrow transplants augmented with bone marrow cells. Microsurgery. 2007;27(3):190-9. doi:10.1002/micr.20330.

Unadkat JV, Schneeberger S, Horibe EH, Goldbach C, Solari MG, Washington KM, et al. Composite tissue vasculopathy and degeneration following multiple episodes of acute rejection in reconstructive transplantation. Am J Transplant. 2010;10(2):251-61. doi:10.1111/j.1600-6143.2009.02941.x.

Vargas CD, Aballéa A, Rodrigues EC, Reilly KT, Mercier C, Petruzzo P, et al. Re-emergence of hand-muscle representations in human motor cortex after hand allograft. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106(17):7197-202. doi:10.1073/pnas.0809614106.

Frey SH, Bogdanov S, Smith JC, Watrous S, Breidenbach WC. Chronically deafferented sensory cortex recovers a grossly typical organization after allogenic hand transplantation. Curr Biol. 2008;18(19):1530-4. doi:10.1016/j.cub.2008.08.051.

Chung KC, Oda T, Saddawi-Konefka D, Shauver MJ. An economic analysis of hand transplantation in the United States. Plast Reconstr Surg. 2010;125(2):589-98. doi:10.1097/PRS.0b013e3181c82eb6.