พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) - กระจกสะท้อนสถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทย์และสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ต้องสนใจและแก้ไขโดยด่วน

Main Article Content

Tanomsri Srichaikul

Abstract

พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ประชาชนน่าจะได้ประโยชน์และอาจทำให้วงการแพทย์ไทยฟื้นตัวขึ้น จึงเกิดความสนใจและศึกษา ซึ่งขอสรุปผลดังนี้


จุดมุ่งหมายของ พรบ. ฉบับนี้ มี 4 ประการคือ


  1. ต้องการชดเชยค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์แก่ผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นๆ

  2. ผู้ป่วยได้ประโยชน์จาก พรบ. ฉบับนี้ เพราะได้เงินชดเชยเร็วขึ้นโดยมาตรฐานบริการทางการแพทย์มิได้ลดลง

  3. จะช่วยลดการฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้น้อยลง

  4. เป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับ (ผู้ป่วย) และผู้ให้บริการ (แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์)

พรบ. ฉบับนี้ มี 7 หมวด และ 50 มาตรา จากการอ่านพิจารณาในฐานะแพทย์มีความเห็นว่า พรบ. นี้มีข้อบกพร่องหลายประการที่จะนำไปสู่ความเสียหายแก่แพทย์และการสาธารณสุขของชาติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะใกล้ล่มสลาย ความวกวน ไม่กระจ่างชัด ขัดแย้งกันเอง ทำให้ พรบ. นี้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้

Article Details

How to Cite
Srichaikul, T. (2011). พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (ฉบับรัฐบาล) - กระจกสะท้อนสถานภาพวิกฤติของสถาบันแพทย์และสาธารณสุขไทย ปัญหาที่ต้องสนใจและแก้ไขโดยด่วน. Ramathibodi Medical Journal, 34(2), 126–131. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/136121
Section
Special Articles