แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

Main Article Content

สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย)

Abstract

บทคัดย่อ (Abstract) 


นับแต่พ.ศ. 2544 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์โรคจมูก(ไทย) ได้จัดทำร่างแนวทางการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มาแล้ว 2 ฉบับ คือฉบับ พ.ศ. 2544 และ 2554 แต่เนื่องจากวิทยาการด้านการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ก็เช่นเดียวกัน มีงานวิจัย และแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้มากขึ้น จึงได้ทำการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ โดยมีคณะทำงานจากสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย), สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป,โสต ศอ นาสิกแพทย์, กุมารแพทย์และแพทย์โรคภูมิแพ้ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ใช้ประกอบการพิจารณาเลือกการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ถูกต้องและคุ้มค่า


               

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย). (2022). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) . Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 23(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/rcotJ/article/view/258260
Section
Reseach Articles

References

เอกสารอ้างอิง

Chinratanapisit S, Suratannon N, Pacharn P, Sritipsukho P, Vichyanond P. Prevalence and risk factors of allergic rhinitis in children in Bangkok area. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2019;37(4):232-9.

Bunnag C, Jareoncharsri P, Tantilipikorn P, Vichyanond P, Pawankar R. Epidemiology and current status of allergic rhinitis and asthma in Thailand -- ARIA Asia-Pacific Workshop report. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2009;27(1):79-86.

Wise SK, Lin SY, Toskala E, Orlandi RR, Akdis CA, Alt JA, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. International forum of allergy & rhinology. 2018;8(2):108-352.

Brożek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bosnic-Anticevich S, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. The Journal of allergy and clinical immunology. 2017;140(4):950-8.

Bousquet J, Bullinger M, Fayol C, Marquis P, Valentin B, Burtin B. Assessment of quality of life in patients with perennial allergic rhinitis with the French version of the SF-36 Health Status Questionnaire. The Journal of allergy and clinical immunology. 1994;94(2 Pt 1):182-8.

Bunnag C, Leurmarnkul W, Jareoncharsri P, Tunsuriyawong P, Assanasen P, Pawankar R. Quality of life assessment in Thai patients with allergic rhinoconjunctivitis using the SF-36 questionnaire (Thai version). Rhinology. 2005;43(2):99-103.

Bunnag C LW JP, Tunsuriyawong P, Assanasen P, Pawankar R. Quality of life impairment due to allergic rhinoconjunctivitis. Comparison of the SF-36 and the Rhinoconjunctivitis Quality of Life (Rcq-36) Questionnaires in Thai patients. . Allergy Clin immunol Int-J World Allergy Org. 2005;17:186-92.

แนวทางการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในผู้ใหญ่สำหรับประเทศไทย. วารสารหูคอจมูกและใบหน้า. 2544;2:1-29.

สุรจิต สุนทรธรรม,สมเกียรติ โพธิสัตย์, บรรณาธิการ.แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (Guide to develop clinical practice guideline). แพทยสภา. พ.ศ. 2559.

Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens WJ, Togias A, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160.

Roberts G, Pfaar O, Akdis CA, Ansotegui IJ, Durham SR, Gerth van Wijk R, et al. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. Allergy. 2018;73(4):765-98.

Cox L, Nelson H, Lockey R, Calabria C, Chacko T, Finegold I, et al. Allergen immunotherapy: a practice parameter third update. The Journal of allergy and clinical immunology. 2011;127(1 Suppl):S1-55.

Bousquet J, Pfaar O, Togias A, Schunemann HJ, Ansotegui I, Papadopoulos NG, et al. 2019 ARIA Care pathways for allergen immunotherapy. Allergy. 2019;74(11):2087-102.

Pitsios C, Tsoumani M, Bilo MB, Sturm GJ, Rodriguez Del Rio P, Gawlik R, et al. Contraindications to immunotherapy: a global approach. Clinical and translational allergy. 2019;9:45.

Milgrom H, Sicherer SH. Allergic Rhinitis. In: Kliegman R, editor. Nelson textbook of pediatrics. 21 ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020.

Bernstein IL, Li JT, Bernstein DI, Hamilton R, Spector SL, Tan R, et al. Allergy diagnostic testing: an updated practice parameter. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2008;100(3 Suppl 3):S1-148.

Fitzsimons R, van der Poel LA, Thornhill W, du Toit G, Shah N, Brough HA. Antihistamine use in children. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015;100(3):122-31.

Tharpe CA, Kemp SF. Pediatric allergic rhinitis. Immunology and allergy clinics of North America. 2015;35(1):185-98.

Eiwegger T, Soyka, MB. Allergic Rhinitis. In: Leung Donald YM ACA, Bacharier Leonard B, Cunningham-Rundles Charlotte, Sicherer Scott H, Sampson Hugh A, editor. Pediatric Allergy Principles and Practice. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Inc 2020. p. 135-47.

Passàli D, Lauriello M, Mezzedimi C, Passàli GC, Bellussi L. Natural history of allergic rhinitis A review. Clinical and Applied Immunology Reviews. 2001;1(3):207-16.

Broder I, Higgins MW, Mathews KP, Keller JB. Epidemiology of asthma and allergic rhinitis in a total community, Tecumseh, Michigan. IV. Natural history. The Journal of allergy and clinical immunology. 1974;54(2):100-10.

Danielsson J, Jessen M. The natural course of allergic rhinitis during 12 years of follow-up. Allergy. 1997;52(3):331-4.

Hatzler L, Panetta V, Lau S, Wagner P, Bergmann RL, Illi S, et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to Phleum pratense in children with hay fever. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012;130(4):894-901.e5.

Wood RA, Sicherer SH, Vickery BP, Jones SM, Liu AH, Fleischer DM, et al. The natural history of milk allergy in an observational cohort. The Journal of allergy and clinical immunology. 2013;131(3):805-12.

Barnetson RS, Rogers M. Childhood atopic eczema. BMJ (Clinical research ed). 2002;324(7350):1376-9.

Simola M, Holopainene E, Malmberg H. Changes in skin and nasal sensitivity to allergens and the course of rhinitis; a long-term follow-up study. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1999;82(2):152-6.

Schoenwetter WF. Allergic rhinitis: epidemiology and natural history. Allergy and asthma proceedings. 2000;21(1):1-6.

Braman SS, Barrows AA, DeCotiis BA, Settipane GA, Corrao WM. Airway Hyperresponsiveness in Allergic Rhinitis: A Risk Factor for Asthma. Chest. 1987;91(5):671-4.

Linna O, Kokkonen J, Lukin M. A 10-year prognosis for childhood allergic rhinitis. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 1992;81(2):100-2.

Mori S, Fujieda S, Igarashi M, Fan GK, Saito H. Submucous turbinectomy decreases not only nasal stiffness but also sneezing and rhinorrhea in patients with perennial allergic rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1999;29(11):1542-8.

Naclerio RM. Pathophysiology of perennial allergic rhinitis. Allergy. 1997;52(36 Suppl):7-13.

Sin B, Togias A. Pathophysiology of allergic and nonallergic rhinitis. Proc Am Thorac Soc. 2011;8(1):106-14.

Naclerio RM, Proud D, Togias AG, Adkinson NF, Jr., Meyers DA, Kagey-Sobotka A, et al. Inflammatory mediators in late antigen-induced rhinitis. N Engl J Med. 1985;313(2):65-70.

Howarth PH. The cellular basis for allergic rhinitis. Allergy. 1995;50(23 Suppl):6-10.

Togias A. Systemic effects of local allergic disease. J Allergy Clin Immunol. 2004;113(1 Suppl):S8-14.

Osguthorpe JD. Pathophysiology of and potential new therapies for allergic rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(5):384-92.

Togias AG. Systemic immunologic and inflammatory aspects of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2000;106(5 Suppl):S247-50.

Walden SM, Proud D, Lichtenstein LM, Kagey-Sobotka A, Naclerio RM. Antigen-provoked increase in histamine reactivity. Observations on mechanisms. Am Rev Respir Dis. 1991;144(3 Pt 1):642-8.

Iliopoulos O, Proud D, Adkinson NF, Jr., Norman PS, Kagey-Sobotka A, Lichtenstein LM, et al. Relationship between the early, late, and rechallenge reaction to nasal challenge with antigen: observations on the role of inflammatory mediators and cells. J Allergy Clin Immunol. 1990;86(6 Pt 1):851-61.

Ciprandi G, Buscaglia S, Pesce G, Pronzato C, Ricca V, Parmiani S, et al. Minimal persistent inflammation is present at mucosal level in patients with asymptomatic rhinitis and mite allergy. J Allergy Clin Immunol. 1995;96(6 Pt 1):971-9.

Klementsson H, Andersson M, Baumgarten CR, Venge P, Pipkorn U. Changes in non-specific nasal reactivity and eosinophil influx and activation after allergen challenge. Clin Exp Allergy. 1990;20(5):539-47.

Rondon C, Campo P, Togias A, Fokkens WJ, Durham SR, Powe DG, et al. Local allergic rhinitis: concept, pathophysiology, and management. J Allergy Clin Immunol. 2012;129(6):1460-7.

Lim MC, Taylor RM, Naclerio RM. The histology of allergic rhinitis and its comparison to cellular changes in nasal lavage. Am J Respir Crit Care Med. 1995;151(1):136-44.

Amin K, Rinne J, Haahtela T, Simola M, Peterson CG, Roomans GM, et al. Inflammatory cell and epithelial characteristics of perennial allergic and nonallergic rhinitis with a symptom history of 1 to 3 years' duration. J Allergy Clin Immunol. 2001;107(2):249-57.

Calderon MA, Lozewicz S, Prior A, Jordan S, Trigg CJ, Davies RJ. Lymphocyte infiltration and thickness of the nasal mucous membrane in perennial and seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 1994;93(3):635-43.

Minshall E, Ghaffar O, Cameron L, O'Brien F, Quinn H, Rowe-Jones J, et al. Assessment by nasal biopsy of long-term use of mometasone furoate aqueous nasal spray (Nasonex) in the treatment of perennial rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118(5):648-54.

Chaiyasate S, Roongrotwattanasiri K, Fooanant S, Sumitsawan Y. Key nasal symptoms predicting a positive skin test in allergic rhinitis and patient characteristics according to ARIA classification. Journal of the Medical Association of Thailand. 2009;92(3):377-81.

WS CD, FM B. Allergy and Immunology of the Upper Airway. In: Flint PW FH HB, Lesperance MM,Lund VJ,Robbins KT,Thomas JR, editor. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. 7th ed: Philadelphia: Elsevier Inc; 2021. p. 558-85.

Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, Mirakian R, Buckley RJ, Dixon T, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2017;47(7):856-89.

Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR, et al. Clinical practice guideline: Allergic rhinitis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2015;152(1 Suppl):S1-43.

American College of Radiology (ACR). ACR Position Statement on Recent Studies Regarding CT Scans and Increased Cancer Risk. December 15, 2009. https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/CT-Scans-and-Increased-Cancer-Risk. Accessed March 2, 2021.

Pearce MS, Salotti JA, Little MP, McHugh K, Lee C, Kim KP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. Lancet. 2012;380(9840):499-505.

Katayama H, Yamaguchi K, Kozuka T, Takashima T, Seez P, Matsuura K. Adverse reactions to ionic and nonionic contrast media. A report from the Japanese Committee on the Safety of Contrast Media. Radiology. 1990;175(3):621-8.

DelGaudio JM, Loftus PA, Hamizan AW, Harvey RJ, Wise SK. Central compartment atopic disease. American journal of rhinology & allergy. 2017;31(4):228-34.

Brunner JP, Jawad BA, McCoul ED. Polypoid Change of the Middle Turbinate and Paranasal Sinus Polyposis Are Distinct Entities. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2017;157(3):519-23.

Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N, Cheung D, Eisenberg S, Ganiats TG, et al. Clinical practice guideline: adult sinusitis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2007;137(3 Suppl):S1-31.

Cornelius RS, Martin J, Wippold FJ, 2nd, Aiken AH, Angtuaco EJ, Berger KL, et al. ACR appropriateness criteria sinonasal disease. Journal of the American College of Radiology : JACR. 2013;10(4):241-6.

Setzen G, Ferguson BJ, Han JK, Rhee JS, Cornelius RS, Froum SJ, et al. Clinical consensus statement: appropriate use of computed tomography for paranasal sinus disease. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2012;147(5):808-16.

Jareoncharsri P, Thitadilok V, Bunnag C, Ungkanont K, Voraprayoon S, Tansuriyawong P. Nasal endoscopic findings in patients with perennial allergic rhinitis. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 1999;17(4):261-7.

Ziade GK, Karami RA, Fakhri GB, Alam ES, Hamdan AL, Mourad MM, et al. Reliability assessment of the endoscopic examination in patients with allergic rhinitis. Allergy & rhinology (Providence, RI). 2016;7(3):135-8.

Ameli F, Brocchetti F, Tosca MA, Signori A, Ciprandi G. Nasal endoscopy in children with suspected allergic rhinitis. The Laryngoscope. 2011;121(10):2055-9.

Karabulut B, Sahin-Onder S, Erkmen B, Çetemen A, Gergin O. Predictive fiberoptic endoscopic findings of upper airway in children with allergic rhinitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2019;124:143-6.

Hamizan AW, Christensen JM, Ebenzer J, Oakley G, Tattersall J, Sacks R, et al. Middle turbinate edema as a diagnostic marker of inhalant allergy. International forum of allergy & rhinology. 2017;7(1):37-42.

Degirmenci N, Dogan R, Tugrul S, Senturk E, Toprak A, Ozturan O. Red-green-blue analysis of nasal mucosa discolouration in allergic rhinitis. The Journal of laryngology and otology. 2020;134(4):332-7.

Eren E, Aktaş A, Arslanoğlu S, Kopar A, Ciğer E, Özkul Y, et al. Diagnosis of allergic rhinitis: inter-rater reliability and predictive value of nasal endoscopic examination: a prospective observational study. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2013;38(6):481-6.

Varghese M, Glaum MC, Lockey RF. Drug-induced rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2010;40(3):381-4.

Settipane RA, Kaliner MA. Chapter 14: Nonallergic rhinitis. American journal of rhinology & allergy. 2013;27 Suppl 1:S48-51.

Sousa AR, Parikh A, Scadding G, Corrigan CJ, Lee TH. Leukotriene-receptor expression on nasal mucosal inflammatory cells in aspirin-sensitive rhinosinusitis. N Engl J Med. 2002;347(19):1493-9.

Kaliner MA, Baraniuk JN, Benninger M, Bernstein JA, Lieberman P, Meltzer EO, et al. Consensus Definition of Nonallergic Rhinopathy, Previously Referred to as Vasomotor Rhinitis, Nonallergic Rhinitis, and/or Idiopathic Rhinitis. World Allergy Organ J. 2009;2(6):119-20.

Settipane RA, Charnock DR. Epidemiology of rhinitis: allergic and nonallergic. Clin Allergy Immunol. 2007;19:23-34.

Mah GT, Tejani AM, Musini VM. Methyldopa for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2009(4):CD003893.

Pinargote P, Guillen D, Guarderas JC. ACE inhibitors: upper respiratory symptoms. BMJ Case Rep. 2014;2014.

Wolstenholme CR, Philpott CM, Oloto EJ, Murty GE. Does the use of the combined oral contraceptive pill cause changes in the nasal physiology in young women? Am J Rhinol. 2006;20(2):238-40.

Wild DC, Philpott CM, Wolstenholme CR, Murty GE. Does hormone replacement therapy in post-menopausal women have any effect upon nasal physiology? The Journal of laryngology and otology. 2008;122(7):707-10.

Stubner UP, Gruber D, Berger UE, Toth J, Marks B, Huber J, et al. The influence of female sex hormones on nasal reactivity in seasonal allergic rhinitis. Allergy. 1999;54(8):865-71.

Walgama ES, Hwang PH. Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease. Otolaryngol Clin North Am. 2017;50(1):83-94.

Hall LJ, Jackson RT. Effects of alpha and beta adrenergic agonists on nasal blood flow. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1968;77(6):1120-30.

Walker JS. Rhinitis medicamentosa. J Allergy. 1952;23(2):183-6.

Siracusa A, Desrosiers M, Marabini A. Epidemiology of occupational rhinitis: prevalence, aetiology and determinants. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2000;30(11):1519-34.

Rhinitis ETFoO, Moscato G, Vandenplas O, Gerth Van Wijk R, Malo JL, Quirce S, et al. Occupational rhinitis. Allergy. 2008;63(8):969-80.

Vally H, de Klerk N, Thompson PJ. Alcoholic drinks: important triggers for asthma. The Journal of allergy and clinical immunology. 2000;105(3):462-7.

Andersson M, Persson CG, Svensson C, Cervin-Hoberg C, Greiff L. Effects of loratadine on red wine-induced symptoms and signs of rhinitis. Acta Otolaryngol. 2003;123(9):1087-93.

Bock SA, Atkins FM. Patterns of food hypersensitivity during sixteen years of double-blind, placebo-controlled food challenges. J Pediatr. 1990;117(4):561-7.

Kleine-Tebbe J, Herold DA. [Cross-reactive allergen clusters in pollen-associated food allergy]. Hautarzt. 2003;54(2):130-7.

Osterballe M, Mortz CG, Hansen TK, Andersen KE, Bindslev-Jensen C. The prevalence of food hypersensitivity in young adults. Pediatr Allergy Immunol. 2009;20(7):686-92.

Eriksson NE, Wihl JA, Arrendal H. Birch pollen-related food hypersensitivity: influence of total and specific IgE levels. A multicenter study. Allergy. 1983;38(5):353-7.

Sampson HA, Aceves S, Bock SA, James J, Jones S, Lang D, et al. Food allergy: a practice parameter update-2014. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;134(5):1016-25 e43.

Moore EJ, Kern EB. Atrophic rhinitis: a review of 242 cases. Am J Rhinol. 2001;15(6):355-61.

Goodman WS, De Souza FM. Atrophic rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 1973;6(3):773-82.

Cottle MH. Nasal atrophy, atrophic rhinitis, ozena: medical and surgical treatment: repair of septal perforations. J Int Coll Surg. 1958;29(4):472-84.

Scheithauer MO. Surgery of the turbinates and "empty nose" syndrome. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2010;9:Doc03.

Houser SM. Empty nose syndrome associated with middle turbinate resection. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2006;135(6):972-3.

Kuan EC, Suh JD, Wang MB. Empty nose syndrome. Curr Allergy Asthma Rep. 2015;15(1):493.

Marshak T, Yun WK, Hazout C, Sacks R, Harvey RJ. A systematic review of the evidence base for vidian neurectomy in managing rhinitis. J Laryngol Otol. 2016;130 Suppl 4:S7-S28.

Nonallergic rhinitis: developing drug products for treatment guidance for industry [Internet]. 2018 [cited 2022 May 22] Available from: https://www.fdanews.com/ext/resources/files/2018/09-05-18-NonallergicRhinitis.pdf?1536168130.

Singh U, Bernstein JA, Lorentz H, Sadoway T, Nelson V, Patel P, et al. A Pilot Study Investigating Clinical Responses and Biological Pathways of Azelastine/Fluticasone in Nonallergic Vasomotor Rhinitis before and after Cold Dry Air Provocation. Int Arch Allergy Immunol. 2017;173(3):153-64.

Gawlik R, Jawor B, Rogala B, Parzynski S, DuBuske L. Effect of intranasal azelastine on substance P release in perennial nonallergic rhinitis patients. American journal of rhinology & allergy. 2013;27(6):514-6.

Lambert EM, Patel CB, Fakhri S, Citardi MJ, Luong A. Optical rhinometry in nonallergic irritant rhinitis: a capsaicin challenge study. International forum of allergy & rhinology. 2013;3(10):795-800.

Jacobs RL, Freedman PM, Boswell RN. Nonallergic rhinitis with eosinophilia (NARES syndrome). Clinical and immunologic presentation. The Journal of allergy and clinical immunology. 1981;67(4):253-62.

De Corso E, Baroni S, Lucidi D, Battista M, Romanello M, Autilio C, et al. Nasal lavage levels of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and chronic nasal hypereosinophilia. International forum of allergy & rhinology. 2015;5(6):557-62.

De Corso E, Baroni S, Battista M, Romanello M, Penitente R, Di Nardo W, et al. Nasal fluid release of eotaxin-3 and eotaxin-2 in persistent sinonasal eosinophilic inflammation. International forum of allergy & rhinology. 2014;4(8):617-24.

Kramer MF, Burow G, Pfrogner E, Rasp G. In vitro diagnosis of chronic nasal inflammation. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2004;34(7):1086-92.

Groger M, Klemens C, Wendt S, Becker S, Canis M, Havel M, et al. Mediators and cytokines in persistent allergic rhinitis and nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome. Int Arch Allergy Immunol. 2012;159(2):171-8.

Marcella R, Croce A, Moretti A, Barbacane RC, Di Giocchino M, Conti P. Transcription and translation of the chemokines RANTES and MCP-1 in nasal polyps and mucosa in allergic and non-allergic rhinopathies. Immunol Lett. 2003;90(2-3):71-5.

Peric A, Sotirovic J, Spadijer-Mirkovic C, Matkovic-Jozin S, Peric AV, Vojvodic D. Nonselective chemokine levels in nasal secretions of patients with perennial nonallergic and allergic rhinitis. International forum of allergy & rhinology. 2016;6(4):392-7.

Mullarkey MF, Hill JS, Webb DR. Allergic and nonallergic rhinitis: their characterization with attention to the meaning of nasal eosinophilia. The Journal of allergy and clinical immunology. 1980;65(2):122-6.

Moneret-Vautrin DA, Wayoff M, Hsieh V, Wirte, Maria Y, Jankowski R. [NARES syndrome. A developing link in the Fernand-Widal triad]. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 1989;106(1):47-50.

Ellis AK, Keith PK. Nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome. Curr Allergy Asthma Rep. 2006;6(3):215-20.

Simola M, Malmberg H. Sense of smell in allergic and nonallergic rhinitis. Allergy. 1998;53(2):190-4.

Howarth PH, Persson CG, Meltzer EO, Jacobson MR, Durham SR, Silkoff PE. Objective monitoring of nasal airway inflammation in rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;115(3 Suppl 1):S414-41.

Ellegard E, Hellgren M, Toren K, Karlsson G. The incidence of pregnancy rhinitis. Gynecol Obstet Invest. 2000;49(2):98-101.

Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, et al. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. The Journal of allergy and clinical immunology. 2008;122(2 Suppl):S1-84.

Lieberman P, Pattanaik D. Nonallergic rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2014;14(6):439.

Ellegard EK. The etiology and management of pregnancy rhinitis. Am J Respir Med. 2003;2(6):469-75.

Toppozada H, Michaels L, Toppozada M, El-Ghazzawi I, Talaat M, Elwany S. The human respiratory nasal mucosa in pregnancy. An electron microscopic and histochemical study. The Journal of laryngology and otology. 1982;96(7):613-26.

Hellings PW, Klimek L, Cingi C, Agache I, Akdis C, Bachert C, et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2017;72(11):1657-65.

Sahin-Yilmaz AA, Corey JP. Rhinitis in the elderly. Clin Allergy Immunol. 2007;19:209-19.

Edelstein DR. Aging of the normal nose in adults. The Laryngoscope. 1996;106(9 Pt 2):1-25.

Lindemann J, Sannwald D, Wiesmiller K. Age-related changes in intranasal air conditioning in the elderly. The Laryngoscope. 2008;118(8):1472-5.

Pinto JM, Jeswani S. Rhinitis in the geriatric population. Allergy Asthma Clin Immunol. 2010;6(1):10.

Ho JC, Chan KN, Hu WH, Lam WK, Zheng L, Tipoe GL, et al. The effect of aging on nasal mucociliary clearance, beat frequency, and ultrastructure of respiratory cilia. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(4):983-8.

Schrodter S, Biermann E, Halata Z. Histological evaluation of age-related changes in human respiratory mucosa of the middle turbinate. Anat Embryol (Berl). 2003;207(1):19-27.

Lal D, Corey JP. Vasomotor rhinitis update. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;12(3):243-7.

Rodriguez K, Rubinstein E, Ferguson BJ. Clear anterior rhinorrhea in the population. International forum of allergy & rhinology. 2015;5(11):1063-7.

Hotta H, Uchida S. Aging of the autonomic nervous system and possible improvements in autonomic activity using somatic afferent stimulation. Geriatr Gerontol Int. 2010;10 Suppl 1:S127-36.

Bozek A. Pharmacological Management of Allergic Rhinitis in the Elderly. Drugs Aging. 2017;34(1):21-8.

Naclerio RM, Bachert C, Baraniuk JN. Pathophysiology of nasal congestion. Int J Gen Med. 2010;3:47-57.

Korkut AY, Islim F, Gulseven Ciftci S, Dogan R, Gedikli O, Kahya V, et al. Evaluation of inferior turbinate hypertrophy in patients with congenital and traumatic nasal septum deviation. The Journal of laryngology and otology. 2012;126(8):784-8.

Berger G, Hammel I, Berger R, Avraham S, Ophir D. Histopathology of the inferior turbinate with compensatory hypertrophy in patients with deviated nasal septum. The Laryngoscope. 2000;110(12):2100-5.

Demir D, Asil K, Guven M, Kayabasoglu G, Yilmaz MS. Assessment of the correlation between nasal septal deviation and compensatory hypertrophy of the middle turbinate. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(10):2847-51.

Clark DW, Del Signore AG, Raithatha R, Senior BA. Nasal airway obstruction: Prevalence and anatomic contributors. Ear Nose Throat J. 2018;97(6):173-6.

Berger G, Balum-Azim M, Ophir D. The normal inferior turbinate: histomorphometric analysis and clinical implications. The Laryngoscope. 2003;113(7):1192-8.

Lin CY, Cheng PH, Fang SY. Mucosal changes in rhinitis medicamentosa. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2004;113(2):147-51.

Schmidt J, Zalewski P, Olszewski J, Olszewska-Ziaber A. Histopathological verification of clinical indications to partial inferior turbinectomy. Rhinology. 2001;39(3):147-50.

Sanai A, Nagata H, Konno A. Extensive interstitial collagen deposition on the basement membrane zone in allergic nasal mucosa. Acta Otolaryngol. 1999;119(4):473-8.

Desrosiers M, Evans GA, Keith PK, Wright ED, Kaplan A, Bouchard J, et al. Canadian clinical practice guidelines for acute and chronic rhinosinusitis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2011;7(1):2.

Dykewicz MS, Fineman S, Skoner DP, Nicklas R, Lee R, Blessing-Moore J, et al. Diagnosis and management of rhinitis: complete guidelines of the Joint Task Force on Practice Parameters in Allergy, Asthma and Immunology. American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1998;81(5 Pt 2):478-518.

Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012;23:3 p preceding table of contents, 1-298.

Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, Brook I, Ashok Kumar K, Kramper M, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2015;152(2 Suppl):S1-S39.

Quillen DM, Feller DB. Diagnosing rhinitis: allergic vs. nonallergic. Am Fam Physician. 2006;73(9):1583-90.

Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Reitsma S, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(Suppl S29):1-464.

Kakli HA, Riley TD. Allergic Rhinitis. Prim Care. 2016;43(3):465-75.

Min YG. The pathophysiology, diagnosis and treatment of allergic rhinitis. Allergy Asthma Immunol Res. 2010;2(2):65-76.

Alobid I, Guilemany JM, Mullol J. Nasal manifestations of systemic illnesses. Curr Allergy Asthma Rep. 2004;4(3):208-16.

Sardana K, Goel K. Nasal septal ulceration. Clin Dermatol. 2014;32(6):817-26.

Gubbels SP, Barkhuizen A, Hwang PH. Head and neck manifestations of Wegener's granulomatosis. Otolaryngol Clin North Am. 2003;36(4):685-705.

Diamantopoulos, II, Jones NS. The investigation of nasal septal perforations and ulcers. The Journal of laryngology and otology. 2001;115(7):541-4.

Metaxaris G, Prokopakis EP, Karatzanis AD, Sakelaris G, Heras P, Velegrakis GA, et al. Otolaryngologic manifestations of small vessel vasculitis. Auris Nasus Larynx. 2002;29(4):353-6.

Chaigne B, Dion J, Guillevin L, Mouthon L, Terrier B. [Pathophysiology of eosinophilic granulomatosis with polyangitis (Churg-Strauss)]. Rev Med Interne. 2016;37(5):337-42.

Alobid I, Mullol J, Cid MC. Rhinitis of granulomatous and vasculitic diseases. Clin Allergy Immunol. 2007;19:221-39.

Groh M, Pagnoux C, Baldini C, Bel E, Bottero P, Cottin V, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss) (EGPA) Consensus Task Force recommendations for evaluation and management. Eur J Intern Med. 2015;26(7):545-53.

Rybicki BA, Major M, Popovich J, Jr., Maliarik MJ, Iannuzzi MC. Racial differences in sarcoidosis incidence: a 5-year study in a health maintenance organization. Am J Epidemiol. 1997;145(3):234-41.

Valeyre D, Prasse A, Nunes H, Uzunhan Y, Brillet PY, Muller-Quernheim J. Sarcoidosis. Lancet. 2014;383(9923):1155-67.

Long CM, Smith TL, Loehrl TA, Komorowski RA, Toohill RJ. Sinonasal disease in patients with sarcoidosis. Am J Rhinol. 2001;15(3):211-5.

Rottoli P, Bargagli E, Chidichimo C, Nuti D, Cintorino M, Ginanneschi C, et al. Sarcoidosis with upper respiratory tract involvement. Respir Med. 2006;100(2):253-7.

Lawson W, Jiang N, Cheng J. Sinonasal sarcoidosis: A new system of classification acting as a guide to diagnosis and treatment. American journal of rhinology & allergy. 2014;28(4):317-22.

Lisnevskaia L, Murphy G, Isenberg D. Systemic lupus erythematosus. Lancet. 2014;384(9957):1878-88.

Thong B, Olsen NJ. Systemic lupus erythematosus diagnosis and management. Rheumatology (Oxford). 2017;56(suppl_1):i3-i13.

Houser SM. Surgical treatment for empty nose syndrome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(9):858-63.

Global Strategy for Asthma Management and Prevention (updated 2020) [Internet].[cited 2021 April]. Available from: https://ginasthma.org/gina-reports/.

Chinratanapisit S, Suratannon N, Pacharn P, Sritipsukho P, Vichyanond P. Prevalence and severity of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in children from the Bangkok area: The Global Asthma Network (GAN) Phase I. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019;37(4):226-31.

Compalati E, Ridolo E, Passalacqua G, Braido F, Villa E, Canonica GW. The link between allergic rhinitis and asthma: the united airways disease. Expert Rev Clin Immunol. 2010;6(3):413-23.

Settipane RJ, Hagy GW, Settipane GA. Long-term risk factors for developing asthma and allergic rhinitis: a 23-year follow-up study of college students. Allergy Proc. 1994;15(1):21-5.

Taegtmeyer AB, Steurer-Stey C, Spertini F, Bircher A, Helbling A, Miedinger D, et al. Allergic rhinitis in patients with asthma: the Swiss LARA (Link Allergic Rhinitis in Asthma) survey. Curr Med Res Opin. 2009;25(5):1073-80.

de Groot EP, Nijkamp A, Duiverman EJ, Brand PL. Allergic rhinitis is associated with poor asthma control in children with asthma. Thorax. 2012;67(7):582-7.

Leynaert B, Bousquet J, Neukirch C, Liard R, Neukirch F. Perennial rhinitis: An independent risk factor for asthma in nonatopic subjects: results from the European Community Respiratory Health Survey. J Allergy Clin Immunol. 1999;104(2 Pt 1):301-4.

Adams RJ, Fuhlbrigge AL, Finkelstein JA, Weiss ST. Intranasal steroids and the risk of emergency department visits for asthma. J Allergy Clin Immunol. 2002;109(4):636-42.

Savolainen S. Allergy in patients with acute maxillary sinusitis. Allergy. 1989;44(2):116-22.

Ruoppi P, Seppä J, Nuutinen J. Acute frontal sinusitis: etiological factors and treatment outcome. Acta Otolaryngol. 1993;113(2):201-5.

Lin SW, Wang YH, Lee MY, Ku MS, Sun HL, Lu KH, et al. Clinical spectrum of acute rhinosinusitis among atopic and nonatopic children in Taiwan. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(1):70-5.

Poachanukoon O, Nanthapisal S, Chaumrattanakul U. Pediatric acute and chronic rhinosinusitis: comparison of clinical characteristics and outcome of treatment. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2012;30(2):146-51.

Naclerio RM, deTineo ML, Baroody FM. Ragweed allergic rhinitis and the paranasal sinuses. A computed tomographic study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997;123(2):193-6.

Bakhshaee M, Jabari F, Ghassemi MM, Hourzad S, Deutscher R, Nahid K. The prevalence of allergic rhinitis in patients with chronic rhinosinusitis. Iran J Otorhinolaryngol. 2014;26(77):245-9.

Emanuel IA, Shah SB. Chronic rhinosinusitis: allergy and sinus computed tomography relationships. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2000;123(6):687-91.

Gelincik A, Büyüköztürk S, Aslan I, Aydin S, Ozşeker F, Colakoğlu B, et al. Allergic vs nonallergic rhinitis: which is more predisposing to chronic rhinosinusitis? Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2008;101(1):18-22.

Gutman M, Torres A, Keen KJ, Houser SM. Prevalence of allergy in patients with chronic rhinosinusitis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2004;130(5):545-52.

Kirtsreesakul V. Nasal polyps: the relationship to allergy, sinonasal infection and histopathological type. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2004;87(3):277-82.

Sedaghat AR, Phipatanakul W, Cunningham MJ. Prevalence of and associations with allergic rhinitis in children with chronic rhinosinusitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(2):343-7.

Benninger MS. Rhinitis, Sinusitis, and Their Relationships to Allergies. American Journal of Rhinology. 1992;6(2):37-43.

Holzmann D, Willi U, Nadal D. Allergic rhinitis as a risk factor for orbital complication of acute rhinosinusitis in children. Am J Rhinol. 2001;15(6):387-90.

Lin SY, Reh DD, Navas-Acien A. Allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis, and symptom severity: a population-based study. International forum of allergy & rhinology. 2012;2(1):51-6.

Bonfils P, Avan P, Malinvaud D. Influence of allergy on the symptoms and treatment of nasal polyposis. Acta Otolaryngol. 2006;126(8):839-44.

Robinson S, Douglas R, Wormald PJ. The relationship between atopy and chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol. 2006;20(6):625-8.

Piette V, Bousquet C, Kvedariene V, Dhivert-Donnadieu H, Crampette L, Senac JP, et al. Sinus CT scans and mediator release in nasal secretions after nasal challenge with cypress pollens. Allergy. 2004;59(8):863-8.

Baroody FM, Mucha SM, deTineo M, Naclerio RM. Evidence of maxillary sinus inflammation in seasonal allergic rhinitis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2012;146(6):880-6.

Lin SW, Wang SK, Lu MC, Wang CL, Koo M. Acute rhinosinusitis among pediatric patients with allergic rhinitis: A nationwide, population-based cohort study. PLoS One. 2019;14(2):e0211547.

Ulanovski D, Barenboim E, Raveh E, Grossman A, Azaria B, Shpitzer T. Sinusitis in pilots of different aircraft types: is allergic rhinitis a predisposing factor? Am J Rhinol. 2008;22(2):122-4.

Leo G, Incorvaia C, Cazzavillan A, Consonni D, Zuccotti GV. Could seasonal allergy be a risk factor for acute rhinosinusitis in children? The Journal of laryngology and otology. 2018;132(2):150-3.

Kwah JH, Somani SN, Stevens WW, Kern RC, Smith SS, Welch KC, et al. Clinical factors associated with acute exacerbations of chronic rhinosinusitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2020;145(6):1598-605.

Pumhirun P, Limitlaohapanth C, Wasuwat P. Role of allergy in nasal polyps of Thai patients. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 1999;17(1):13-5.

Sedaghat AR, Gray ST, Phillips KM, Caradonna DS. Aeroallergen sensitivities and development of chronic rhinosinusitis in 13 adults who initially had allergic rhinitis. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2017;42(2):487-90.

Sedaghat AR, Phipatanakul W, Cunningham MJ. Atopy and the Development of Chronic Rhinosinusitis in Children with Allergic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013;6(1):689-91.e2.

Ling EM, Smith T, Nguyen XD, Pridgeon C, Dallman M, Arbery J, et al. Relation of CD4+CD25+ regulatory T-cell suppression of allergen-driven T-cell activation to atopic status and expression of allergic disease. Lancet. 2004;363(9409):608-15.

Van Bruaene N, Pérez-Novo CA, Basinski TM, Van Zele T, Holtappels G, De Ruyck N, et al. T-cell regulation in chronic paranasal sinus disease. The Journal of allergy and clinical immunology. 2008;121(6):1435-41, 41.e1-3.

Kariyawasam HH, Gane SB. Allergen-induced asthma, chronic rhinosinusitis and transforming growth factor-β superfamily signaling: mechanisms and functional consequences. Expert Rev Clin Immunol. 2019;15(11):1155-70.

Coker HA, Harries HE, Banfield GK, Carr VA, Durham SR, Chevretton E, et al. Biased use of VH5 IgE-positive B cells in the nasal mucosa in allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(2):445-52.

Fleischer B. Superantigens. Apmis. 1994;102(1):3-12.

Pastacaldi C, Lewis P, Howarth P. Staphylococci and staphylococcal superantigens in asthma and rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Allergy. 2011;66(4):549-55.

Van Zele T, Gevaert P, Holtappels G, van Cauwenberge P, Bachert C. Local immunoglobulin production in nasal polyposis is modulated by superantigens. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2007;37(12):1840-7.

Van Zele T, Gevaert P, Watelet JB, Claeys G, Holtappels G, Claeys C, et al. Staphylococcus aureus colonization and IgE antibody formation to enterotoxins is increased in nasal polyposis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;114(4):981-3.

Rogers GA, Den Beste K, Parkos CA, Nusrat A, Delgaudio JM, Wise SK. Epithelial tight junction alterations in nasal polyposis. International forum of allergy & rhinology. 2011;1(1):50-4.

Sardella A, Voisin C, Nickmilder M, Dumont X, Annesi-Maesano I, Bernard A. Nasal epithelium integrity, environmental stressors, and allergic sensitization: a biomarker study in adolescents. Biomarkers. 2012;17(4):309-18.

Soyka MB, Wawrzyniak P, Eiwegger T, Holzmann D, Treis A, Wanke K, et al. Defective epithelial barrier in chronic rhinosinusitis: the regulation of tight junctions by IFN-γ and IL-4. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012;130(5):1087-96.e10.

Xiang R, Zhang QP, Zhang W, Kong YG, Tan L, Chen SM, et al. Different effects of allergic rhinitis on nasal mucosa remodeling in chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276(1):115-30.

Zhang XH, Zhang YN, Liu Z. MicroRNA in chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2014;14(2):415.

Ishida A, Ohta N, Suzuki Y, Kakehata S, Okubo K, Ikeda H, et al. Expression of pendrin and periostin in allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. Allergol Int. 2012;61(4):589-95.

Hamizan AW, Loftus PA, Alvarado R, Ho J, Kalish L, Sacks R, et al. Allergic phenotype of chronic rhinosinusitis based on radiologic pattern of disease. The Laryngoscope. 2018;128(9):2015-21.

White LJ, Rotella MR, DelGaudio JM. Polypoid changes of the middle turbinate as an indicator of atopic disease. International forum of allergy & rhinology. 2014;4(5):376-80.

Kirtsreesakul V. Role of allergy in the therapeutic response of nasal polyps. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2002;20(3):141-6.

Bonfils P, Malinvaud D. Influence of allergy in patients with nasal polyposis after endoscopic sinus surgery. Acta Otolaryngol. 2008;128(2):186-92.

Rosario N, Bielory L. Epidemiology of allergic conjunctivitis. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2011;11(5):471-6.

Baroody FM, Foster KA, Markaryan A, deTineo M, Naclerio RM. Nasal ocular reflexes and eye symptoms in patients with allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2008;100(3):194-9.

Gradman J, Wolthers OD. Allergic conjunctivitis in children with asthma, rhinitis and eczema in a secondary outpatient clinic. Pediatr Allergy Immunol. 2006;17(7):524-6.

Jongvanitpak R, Vichyanond P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N, Pacharn P. Clinical characteristics and outcomes of ocular allergy in Thai children. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2020.

Asher MI, Montefort S, Björkstén B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet. 2006;368(9537):733-43.

Bilkhu PS, Wolffsohn JS, Naroo SA. A review of non-pharmacological and pharmacological management of seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association. 2012;35(1):9-16.

Chigbu DI. The management of allergic eye diseases in primary eye care. Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association. 2009;32(6):260-72.

Bielory L, Delgado L, Katelaris CH, Leonardi A, Rosario N, Vichyanoud P. ICON: Diagnosis and management of allergic conjunctivitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2020;124(2):118-34.

Bielory L, Friedlaender MH. Allergic conjunctivitis. Immunology and allergy clinics of North America. 2008;28(1):43-58, vi.

Leonardi A, Bogacka E, Fauquert JL, Kowalski ML, Groblewska A, Jedrzejczak-Czechowicz M, et al. Ocular allergy: recognizing and diagnosing hypersensitivity disorders of the ocular surface. Allergy. 2012;67(11):1327-37.

Chen JJ, Applebaum DS, Sun GS, Pflugfelder SC. Atopic keratoconjunctivitis: A review. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;70(3):569-75.

Kari O, Teir H, Huuskonen R, Boström C, Lemola R. Tolerance to different kinds of contact lenses in young atopic and non-atopic wearers. The CLAO journal : official publication of the Contact Lens Association of Ophthalmologists, Inc. 2001;27(3):151-4.

Lightman S, Scadding GK. Should intranasal corticosteroids be used for the treatment of ocular symptoms of allergic rhinoconjunctivitis? A review of their efficacy and safety profile. Int Arch Allergy Immunol. 2012;158(4):317-25.

Bielory L, Chun Y, Bielory BP, Canonica GW. Impact of mometasone furoate nasal spray on individual ocular symptoms of allergic rhinitis: a meta-analysis. Allergy. 2011;66(5):686-93.

Rodrigo GJ, Neffen H. Efficacy of fluticasone furoate nasal spray vs. placebo for the treatment of ocular and nasal symptoms of allergic rhinitis: a systematic review. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2011;41(2):160-70.

Bielory L. Ocular allergy. The Mount Sinai journal of medicine, New York. 2011;78(5):740-58.

Bielory L, Kempuraj D, Theoharides T. Topical immunopharmacology of ocular allergies. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2002;2(5):435-45.

Moloney G MP. Classifying and managing allergic conjunctivitis. Med Today 2007;8(11):16-21.

Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Kurs-Lasky M, et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. Pediatrics. 1997;99(3):318-33.

Jáuregui I, Mullol J, Dávila I, Ferrer M, Bartra J, del Cuvillo A, et al. Allergic rhinitis and school performance. J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19 Suppl 1:32-9.

Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis. 1989;160(1):83-94.

Margaretha L. Casselbrandt EMM. Acute otitis media and Otitis media with effusion. Cummings Otolaryngology 6th edition2014. p. 3019-37.

Alles R, Parikh A, Hawk L, Darby Y, Romero JN, Scadding G. The prevalence of atopic disorders in children with chronic otitis media with effusion. Pediatr Allergy Immunol. 2001;12(2):102-6.

Rylander R, Mégevand Y. Environmental risk factors for respiratory infections. Arch Environ Health. 2000;55(5):300-3.

Caffarelli C, Savini E, Giordano S, Gianlupi G, Cavagni G. Atopy in children with otitis media with effusion. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1998;28(5):591-6.

Irander K, Borres MP, Björkstén B. Middle ear diseases in relation to atopy and nasal metachromatic cells in infancy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1993;26(1):1-9.

Tewfik TL, Mazer B. The links between allergy and otitis media with effusion. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;14(3):187-90.

Nguyen LH, Manoukian JJ, Sobol SE, Tewfik TL, Mazer BD, Schloss MD, et al. Similar allergic inflammation in the middle ear and the upper airway: evidence linking otitis media with effusion to the united airways concept. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;114(5):1110-5.

Hurst DS, Venge P. Evidence of eosinophil, neutrophil, and mast-cell mediators in the effusion of OME patients with and without atopy. Allergy. 2000;55(5):435-41.

Rosenfeld RM, Shin JJ, Schwartz SR, Coggins R, Gagnon L, Hackell JM, et al. Clinical Practice Guideline: Otitis Media with Effusion (Update). Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2016;154(1 Suppl):S1-s41.

Vinke JG, KleinJan A, Severijnen LW, Hoeve LJ, Fokkens WJ. Differences in nasal cellular infiltrates between allergic children and age-matched controls. Eur Respir J. 1999;13(4):797-803.

Bozkurt G, Dizdar SK, Korkut AY, Coşkun BU. Adenoid Vegetation in Children with Allergic Rhinitis. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2015;53(4):168-72.

Dogru M, Evcimik MF, Calim OF. Does adenoid hypertrophy affect disease severity in children with allergic rhinitis? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017;274(1):209-13.

Evcimik MF, Dogru M, Cirik AA, Nepesov MI. Adenoid hypertrophy in children with allergic disease and influential factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(5):694-7.

Zhang L, Mendoza-Sassi RA, César JA, Chadha NK. Intranasal corticosteroids for nasal airway obstruction in children with moderate to severe adenoidal hypertrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2008(3):Cd006286.

Scadding G. Non-surgical treatment of adenoidal hypertrophy: the role of treating IgE-mediated inflammation. Pediatr Allergy Immunol. 2010;21(8):1095-106.

Chohan A, Lal A, Chohan K, Chakravarti A, Gomber S. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the role of mometasone in adenoid hypertrophy in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(10):1599-608.

Shokouhi F, Meymaneh Jahromi A, Majidi MR, Salehi M. Montelukast in Adenoid Hypertrophy: Its Effect on Size and Symptoms. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2015;27(83):443-8.

Warman M, Granot E, Halperin D. Improvement in allergic and nonallergic rhinitis: A secondary benefit of adenoidectomy in children. Ear Nose Throat J. 2015;94(6):220;2;4-7.

Colavita L, Miraglia Del Giudice M, Stroscio G, Visalli C, Alterio T, Pidone C, et al. ALLERGIC RHINITIS AND ADENOID HYPERTROPHY IN CHILDREN: IS ADENOIDECTOMY ALWAYS REALLY USEFUL? J Biol Regul Homeost Agents. 2015;29(2 Suppl 1):58-63.

D'Urzo A, Jugovic P. Chronic cough. Three most common causes. Can Fam Physician. 2002;48:1311-6.

Passali D, Benedetto de F, Benedetto de M, Chiaravalloti F, Damiani V, Passali FM, et al. Rhino-Bronchial Syndrome. The SIO-AIMAR (Italian Society of Otorhinolaryngology, Head Neck Surgery-Interdisciplinary Scientific Association for the Study of the Respiratory Diseases) survey. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2011;31(1):27-34.

Lin HC, Cho SH, Ghoshal AG, Muttalif A, Thanaviratananich S, Bagga S, et al. Respiratory diseases and the impact of cough in Taiwan: Results from the APBORD observational study. Medicine (Baltimore). 2016;95(27):e3854.

Ghoshal AG, Ravindran GD, Gangwal P, Rajadhyaksha G, Cho SH, Muttalif AR, et al. The burden of segregated respiratory diseases in India and the quality of care in these patients: Results from the Asia-Pacific Burden of Respiratory Diseases study. Lung India. 2016;33(6):611-9.

Cho SH, Lin HC, Ghoshal AG, Bin Abdul Muttalif AR, Thanaviratananich S, Bagga S, et al. Respiratory disease in the Asia-Pacific region: Cough as a key symptom. Allergy and asthma proceedings. 2016;37(2):131-40.

He S, Li YJ, Chen J. Clinical features of allergic rhinitis in children of Shanghai, China. Genet Mol Res. 2016;15(2).

Gawchik S, Goldstein S, Prenner B, John A. Relief of cough and nasal symptoms associated with allergic rhinitis by mometasone furoate nasal spray. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2003;90(4):416-21.

Stull DE, Roberts L, Frank L, Heithoff K. Relationship of nasal congestion with sleep, mood, and productivity. Current medical research and opinion. 2007;23(4):811-9.

Rimmer J, Downie S, Bartlett DJ, Gralton J, Salome C. Sleep disturbance in persistent allergic rhinitis measured using actigraphy. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2009;103(3):190-4.

Leger D, Annesi-Maesano I, Carat F, Rugina M, Chanal I, Pribil C, et al. Allergic rhinitis and its consequences on quality of sleep: An unexplored area. Archives of internal medicine. 2006;166(16):1744-8.

Liu J, Zhang X, Zhao Y, Wang Y. The association between allergic rhinitis and sleep: A systematic review and meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2020;15(2):e0228533.

Kent DT, Soose RJ. Environmental factors that can affect sleep and breathing: allergies. Clin Chest Med. 2014;35(3):589-601.

Tsai JD, Chen HJ, Ku MS, Chen SM, Hsu CC, Tung MC, et al. Association between allergic disease, sleep-disordered breathing, and childhood nocturnal enuresis: a population-based case-control study. Pediatr Nephrol. 2017;32(12):2293-301.

Blaiss MS. Pediatric allergic rhinitis: physical and mental complications. Allergy and asthma proceedings. 2008;29(1):1-6.

Jauregui I, Mullol J, Davila I, Ferrer M, Bartra J, del Cuvillo A, et al. Allergic rhinitis and school performance. J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19 Suppl 1:32-9.

Rappai M, Collop N, Kemp S, deShazo R. The nose and sleep-disordered breathing: what we know and what we do not know. Chest. 2003;124(6):2309-23.

Ferguson BJ. Influences of allergic rhinitis on sleep. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2004;130(5):617-29.

Ng DK, Chan CH, Hwang GY, Chow PY, Kwok KL. A review of the roles of allergic rhinitis in childhood obstructive sleep apnea syndrome. Allergy and asthma proceedings. 2006;27(3):240-2.

Kohler M, Bloch KE, Stradling JR. The role of the nose in the pathogenesis of obstructive sleep apnoea and snoring. Eur Respir J. 2007;30(6):1208-15.

Hiraki N, Suzuki H, Udaka T, Shiomori T. Snoring, daytime sleepiness, and nasal obstruction with or without allergic rhinitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(12):1254-7.

McNicholas WT. The nose and OSA: variable nasal obstruction may be more important in pathophysiology than fixed obstruction. Eur Respir J. 2008;32(1):3-8.

Kohler M, Bloch KE, Stradling JR. The role of the nose in the pathogenesis of obstructive sleep apnea. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;17(1):33-7.

Georgalas C. The role of the nose in snoring and obstructive sleep apnoea: an update. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(9):1365-73.

Kotecha B. The nose, snoring and obstructive sleep apnoea. Rhinology. 2011;49(3):259-63.

Soose RJ. Role of allergy in sleep-disordered breathing. Otolaryngol Clin North Am. 2011;44(3):625-35, viii.

Meen EK, Chandra RK. The role of the nose in sleep-disordered breathing. American journal of rhinology & allergy. 2013;27(3):213-20.

Chirakalwasan N, Ruxrungtham K. The linkage of allergic rhinitis and obstructive sleep apnea. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2014;32(4):276-86.

Ehsan Z, Ishman SL. Pediatric Obstructive Sleep Apnea. Otolaryngol Clin North Am. 2016;49(6):1449-64.

Awad MI, Kacker A. Nasal Obstruction Considerations in Sleep Apnea. Otolaryngol Clin North Am. 2018.

Cao Y, Wu S, Zhang L, Yang Y, Cao S, Li Q. Association of allergic rhinitis with obstructive sleep apnea: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(51):e13783.

Zheng M, Wang X, Zhang L. Association between allergic and nonallergic rhinitis and obstructive sleep apnea. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2018;18(1):16-25.

Michels Dde S, Rodrigues Ada M, Nakanishi M, Sampaio AL, Venosa AR. Nasal involvement in obstructive sleep apnea syndrome. Int J Otolaryngol. 2014;2014:717419.

Krouse HJ, Davis JE, Krouse JH. Immune mediators in allergic rhinitis and sleep. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2002;126(6):607-13.

Rubinstein I. Nasal inflammation in patients with obstructive sleep apnea. The Laryngoscope. 1995;105(2):175-7.

Young T, Finn L, Palta M. Chronic nasal congestion at night is a risk factor for snoring in a population-based cohort study. Archives of internal medicine. 2001;161(12):1514-9.

Young T, Finn L, Kim H. Nasal obstruction as a risk factor for sleep-disordered breathing. The University of Wisconsin Sleep and Respiratory Research Group. The Journal of allergy and clinical immunology. 1997;99(2):S757-62.

Wongvilairat S, Assanasen P, Banhiran W, Tantilipikorn P, Bunnag C. The prevalence of high risk of obstructive sleep apnea in patients with allergic rhinitis. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2019.

Poachanukoon O, Kitcharoensakkul M. Snoring and sleep problems in children with and without allergic rhinitis: a case control study. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98 Suppl 2:S138-44.

Nakata S, Noda A, Yasuma F, Morinaga M, Sugiura M, Katayama N, et al. Effects of nasal surgery on sleep quality in obstructive sleep apnea syndrome with nasal obstruction. Am J Rhinol. 2008;22(1):59-63.

Li HY, Lin Y, Chen NH, Lee LA, Fang TJ, Wang PC. Improvement in quality of life after nasal surgery alone for patients with obstructive sleep apnea and nasal obstruction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(4):429-33.

Li HY, Lee LA, Wang PC, Fang TJ, Chen NH. Can nasal surgery improve obstructive sleep apnea: Subjective or objective? American journal of rhinology & allergy. 2009;23(6):51-5.

Ryan S DL, Nolan GM, McNicholas WT. Effects of heated humidification and topical steroids on compliance, nasal symptoms, and quality of life in patients with obstructive sleep apnea syndrome using nasal continuous positive airway pressure. J Clin Sleep Med. 2009 15(5):422-7.

Zonato AI, Bittencourt LR, Martinho FL, Gregorio LC, Tufik S. Upper airway surgery: the effect on nasal continuous positive airway pressure titration on obstructive sleep apnea patients. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006;263(5):481-6.

Powell NB, Zonato AI, Weaver EM, Li K, Troell R, Riley RW, et al. Radiofrequency treatment of turbinate hypertrophy in subjects using continuous positive airway pressure: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical pilot trial. The Laryngoscope. 2001;111(10):1783-90.

Charakorn N, Hirunwiwatkul P, Chirakalwasan N, Chaitusaney B, Prakassajjatham M. The effects of topical nasal steroids on continuous positive airway pressure compliance in patients with obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Sleep & breathing. 2017;21(1):3-8.

Koutsourelakis I, Keliris A, Minaritzoglou A, Zakynthinos S. Nasal steroids in snorers can decrease snoring frequency: a randomized placebo-controlled crossover trial. Journal of sleep research. 2015;24(2):160-6.

Celiker S, Rosenblad A, Wilhelmsson B. A radiofrequency vs topical steroid treatment of chronic nasal obstruction: A prospective randomized study of 84 cases. Acta Otolaryngol. 2011;131(1):79-83.

Craig TJ, Hanks CD, Fisher LH. How do topical nasal corticosteroids improve sleep and daytime somnolence in allergic rhinitis? The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(6):1264-6.

Meltzer EO, Munafo DA, Chung W, Gopalan G, Varghese ST. Intranasal mometasone furoate therapy for allergic rhinitis symptoms and rhinitis-disturbed sleep. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2010;105(1):65-74.

Kiely J, Nolan P, McNicholas W. Intranasal corticosteroid therapy for obstructive sleep apnoea in patients with co-existing rhinitis. Thorax. 2004;59(1):50-5.

Kim ST, Choi JH, Jeon HG, Cha HE, Kim DY, Chung YS. Polysomnographic effects of nasal surgery for snoring and obstructive sleep apnea. Acta Otolaryngol. 2004;124(3):297-300.

Koutsourelakis I, Georgoulopoulos G, Perraki E, Vagiakis E, Roussos C, Zakynthinos SG. Randomised trial of nasal surgery for fixed nasal obstruction in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J. 2008;31(1):110-7.

McLean HA, Urton AM, Driver HS, Tan AK, Day AG, Munt PW, et al. Effect of treating severe nasal obstruction on the severity of obstructive sleep apnoea. Eur Respir J. 2005;25(3):521-7.

Ng KH, Chong D, Wong CK, Ong HT, Lee CY, Lee BW, et al. Central nervous system side effects of first- and second-generation antihistamines in school children with perennial allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled comparative study. Pediatrics. 2004;113(2):e116-21.

Gurevich F, Glass C, Davies M, Wei W, McCann J, Fisher L, et al. The effect of intranasal steroid budesonide on the congestion-related sleep disturbance and daytime somnolence in patients with perennial allergic rhinitis. Allergy and asthma proceedings. 2005;26(4):268-74.

Mintz M, Garcia J, Diener P, Liao Y, Dupclay L, Georges G. Triamcinolone acetonide aqueous nasal spray improves nocturnal rhinitis-related quality of life in patients treated in a primary care setting: the Quality of Sleep in Allergic Rhinitis study. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2004;92(2):255-61.

Mansfield LE, Diaz G, Posey CR, Flores-Neder J. Sleep disordered breathing and daytime quality of life in children with allergic rhinitis during treatment with intranasal budesonide. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2004;92(2):240-4.

Hughes K, Glass C, Ripchinski M, Gurevich F, Weaver TE, Lehman E, et al. Efficacy of the topical nasal steroid budesonide on improving sleep and daytime somnolence in patients with perennial allergic rhinitis. Allergy. 2003;58(5):380-5.

Craig TJ, Mende C, Hughes K, Kakumanu S, Lehman EB, Chinchilli V. The effect of topical nasal fluticasone on objective sleep testing and the symptoms of rhinitis, sleep, and daytime somnolence in perennial allergic rhinitis. Allergy and asthma proceedings. 2003;24(1):53-8.

Craig TJ, Teets S, Lehman EB, Chinchilli VM, Zwillich C. Nasal congestion secondary to allergic rhinitis as a cause of sleep disturbance and daytime fatigue and the response to topical nasal corticosteroids. The Journal of allergy and clinical immunology. 1998;101(5):633-7.

Kheirandish-Gozal L, Bhattacharjee R, Bandla HP, Gozal D. Antiinflammatory therapy outcomes for mild OSA in children. Chest. 2014;146(1):88-95.

Clarenbach CF, Kohler M, Senn O, Thurnheer R, Bloch KE. Does nasal decongestion improve obstructive sleep apnea? Journal of sleep research. 2008;17(4):444-9.

Fairbanks DN. Predicting the effect of nasal surgery on snoring: a simple test. Ear Nose Throat J. 1991;70(1):50-2.

Yilmaz M, Kemaloglu YK, Baysal E, Tutar H. Radiofrequency for inferior turbinate hypertrophy: could its long-term effect be predicted with a preoperative topical vasoconstrictor drop test? Am J Rhinol. 2006;20(1):32-5.

Turley R, Cohen SM, Becker A, Ebert CS, Jr. Role of rhinitis in laryngitis: another dimension of the unified airway. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011;120(8):505-10.

Alharethy S, Baqays A, Mesallam TA, Syouri F, Al Wedami M, Aldrees T, et al. Correlation between Allergic Rhinitis and Laryngopharyngeal Reflux. BioMed Research International. 2018;2018:2951928.

Mahdavinia M, Bishehsari F, Hayat W, Codispoti CD, Sarrafi S, Husain I, et al. Prevalence of allergic rhinitis and asthma in patients with chronic rhinosinusitis and gastroesophageal reflux disease. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2016;117(2):158-62.e1.

Feng M-C, Tsai Y-G, Chang Y-H, Kuo C-H, Lin Y-C, Hung C-H. Allergic rhinitis as a key factor for the development of gastroesophageal reflux disease in children. J Microbiol Immunol Infect. 2020.

Eren E, Arslanoğlu S, Aktaş A, Kopar A, Ciğer E, Önal K, et al. Factors confusing the diagnosis of laryngopharyngeal reflux: the role of allergic rhinitis and inter-rater variability of laryngeal findings. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(4):743-7.

Hait EJ, McDonald DR. Impact of Gastroesophageal Reflux Disease on Mucosal Immunity and Atopic Disorders. Clin Rev Allergy Immunol. 2019;57(2):213-25.

Orlandi RR, Kingdom TT, Smith TL, Bleier B, DeConde A, Luong AU, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. International forum of allergy & rhinology. 2021;11(3):213-739.

Bousquet J, Heinzerling L, Bachert C, Papadopoulos NG, Bousquet PJ, Burney PG, et al. Practical guide to skin prick tests in allergy to aeroallergens. Allergy. 2012;67(1):18-24.

Sellaturay P, Nasser S, Ewan P. The incidence and features of systemic reactions to skin prick tests. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2015;115(3):229-33.

Health Quality O. Skin Testing for Allergic Rhinitis: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2016;16(10):1-45.

Carr WW, Martin B, Howard RS, Cox L, Borish L, Immunotherapy Committee of the American Academy of Allergy A, et al. Comparison of test devices for skin prick testing. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(2):341-6.

Yoon IK, Martin BL, Carr WW, Immunotherapy Committee of the American A, of Allergy A, Immunology. A comparison of two single-headed and two multi-headed allergen skin test devices. Allergy and asthma proceedings. 2006;27(6):473-8.

Werther RL, Choo S, Lee KJ, Poole D, Allen KJ, Tang ML. Variability in skin prick test results performed by multiple operators depends on the device used. World Allergy Organ J. 2012;5(12):200-4.

Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens WJ, Togias A, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160.

Oncham S, Udomsubpayakul U, Laisuan W. Skin prick test reactivity to aeroallergens in adult allergy clinic in Thailand: a 12-year retrospective study. Asia Pac Allergy. 2018;8(2):e17.

Dykewicz MS, Wallace DV, Amrol DJ, Baroody FM, Bernstein JA, Craig TJ, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. The Journal of allergy and clinical immunology. 2020;146(4):721-67.

Nam YH, Lee SK. Comparison between skin prick test and serum immunoglobulin E by CAP system to inhalant allergens. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2017;118(5):608-13.

Steering Committee A, Review Panel M. A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(2):100091.

Sastre J, Sastre-Ibanez M. Molecular diagnosis and immunotherapy. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2016;16(6):565-70.

Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.

Jirapongsananuruk O, Vichyanond P. Nasal cytology in the diagnosis of allergic rhinitis in children. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1998;80(2):165-70.

Phothijindakul N, Chusakul S, Aeumjaturapat S, Snidvongs K, Kanjanaumporn J, Ruangritchankul K, et al. Nasal Cytology as a Diagnostic Tool for Local Allergic Rhinitis. American journal of rhinology & allergy. 2019;33(5):540-4.

Campo P, Eguiluz-Gracia I, Bogas G, Salas M, Plaza Seron C, Perez N, et al. Local allergic rhinitis: Implications for management. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2019;49(1):6-16.

Gosepath J, Amedee RG, Mann WJ. Nasal provocation testing as an international standard for evaluation of allergic and nonallergic rhinitis. The Laryngoscope. 2005;115(3):512-6.

Clement PA, Gordts F. Consensus report on acoustic rhinometry and rhinomanometry. Rhinology. 2005;43(3):169-79.

Uzzaman A, Metcalfe DD, Komarow HD. Acoustic rhinometry in the practice of allergy. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2006;97(6):745-51; quiz 51-2, 99.

Corey JP, Nalbone VP, Ng BA. Anatomic correlates of acoustic rhinometry as measured by rigid nasal endoscopy. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 1999;121(5):572-6.

Lenders H, Pirsig W. [How can hyperreactive rhinopathy be modified surgically? II: Acoustic rhinometry and anterior turbinoplasty]. Laryngo- rhino- otologie. 1990;69(6):291-7.

Corey JP. Acoustic rhinometry: should we be using it? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;14(1):29-34.

Tantilipikorn P, Jareoncharsri P, Voraprayoon S, Bunnag C, Clement PA. Acoustic rhinometry of Asian noses. Am J Rhinol. 2008;22(6):617-20.

Muñoz-Cano R, Salvador R, Valero A, Berenguer J, Alobid I, Bartra J, et al. Accuracy of acoustic rhinometry versus computed tomography in the evaluation of nasal cavity in patients with nasal polyposis. Rhinology. 2010;48(2):224-7.

Numminen J, Dastidar P, Heinonen T, Karhuketo T, Rautiainen M. Reliability of acoustic rhinometry. Respir Med. 2003;97(4):421-7.

Hilberg O, Jensen FT, Pedersen OF. Nasal airway geometry: comparison between acoustic reflections and magnetic resonance scanning. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 1993;75(6):2811-9.

Ta NH, Gao J, Philpott C. A systematic review to examine the relationship between objective and patient-reported outcome measures in sinonasal disorders: recommendations for use in research and clinical practice. International forum of allergy & rhinology. 2021.

Lam DJ, James KT, Weaver EM. Comparison of anatomic, physiological, and subjective measures of the nasal airway. Am J Rhinol. 2006;20(5):463-70.

Mendes AI, Wandalsen GF, Solé D. Objective and subjective assessments of nasal obstruction in children and adolescents with allergic rhinitis. Jornal de pediatria. 2012;88(5):389-95.

Fabbri NZ, Abib E, Jr., de Lima Zollner R. Azelastine and budesonide (nasal sprays): Effect of combination therapy monitored by acoustic rhinometry and clinical symptom score in the treatment of allergic rhinitis. Allergy & rhinology (Providence, RI). 2014;5(2):78-86.

Malizia V, Fasola S, Ferrante G, Cilluffo G, Gagliardo R, Landi M, et al. Comparative Effect of Beclomethasone Dipropionate and Cetirizine on Acoustic Rhinometry Parameters in Children With Perennial Allergic Rhinitis: A Randomized Controlled Trial. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(6):392-400.

Tahamiler R, Yener M, Canakcioglu S. Efficacy of Odiosoft-Rhino in assessment of nasal obstruction: a comparative study with acoustic rhinometry after treatment with budesonide nasal spray in patients with perennial allergic rhinitis. Am J Rhinol. 2007;21(6):711-5.

Yamprasert R, Chanvimalueng W, Mukkasombut N, Itharat A. Ginger extract versus Loratadine in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trial. BMC complementary medicine and therapies. 2020;20(1):119.

Erdivanli OC, Coskun ZO, Ozgur A, Ogurlu M, Demirci M, Dursun E. Comparison of Quality of Life Before and After Septoplasty With Short Form-36. The Journal of craniofacial surgery. 2020;31(3):832-5.

Lai D, Qin G, Pu J, Liu L, Yang Y. Pre- and post-operative application of acoustic rhinometry in children with otitis media with effusion and with or without adenoid hypertrophy-a retrospective analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017;103:51-4.

Valsamidis K, Titelis K, Rachovitsas D, Konstantinidis I, Markou K, Triaridis S. Long-Term Evaluation of Nasal Septoplasty Followed by Inferior Turbinate Cauterization for the Treatment of Nasal Obstruction using Objective and Subjective Methods. International archives of otorhinolaryngology. 2018;22(3):284-90.

Kunkel M, Wahlmann U, Wagner W. Nasal airway in cleft-palate patients: acoustic rhinometric data. Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 1997;25(5):270-4.

Wahlmam U, Kunkel M, Wagner W. Preoperative assessment of airway patency in the planning of corrective cleft nose surgery. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie : MKG. 1998;2 Suppl 1:S153-7.

Djupesland P, Kaastad E, Franzén G. Acoustic rhinometry in the evaluation of congenital choanal malformations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1997;41(3):319-37.

Bokov P, Essalhi M, Medjahdi N, Boureghda S, Konofal E, Lecendreux M, et al. The utility of acoustic pharyngometry and rhinometry in pediatric obstructive sleep apnea syndrome. Sleep medicine. 2019;58:75-81.

Pitts KD, Arteaga AA, Hardy ET, Stevens BP, Spankovich CS, Lewis AF. The effect of continuous positive airway pressure therapy on nasal patency. International forum of allergy & rhinology. 2018;8(10):1136-44.

Krzych-Fałta E, Samoliński BK. Objectification of the nasal patency assessment techniques used in nasal allergen provocation testing. Postepy dermatologii i alergologii. 2020;37(5):635-40.

Lee JY. Efficacy of intra- and extraturbinal microdebrider turbinoplasty in perennial allergic rhinitis. The Laryngoscope. 2013;123(12):2945-9.

Spataro E, Most SP. Measuring Nasal Obstruction Outcomes. Otolaryngol Clin North Am. 2018;51(5):883-95.

Valero A, Navarro AM, Del Cuvillo A, Alobid I, Benito JR, Colás C, et al. Position paper on nasal obstruction: evaluation and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2018;28(2):67-90.

André RF, Vuyk HD, Ahmed A, Graamans K, Nolst Trenité GJ. Correlation between subjective and objective evaluation of the nasal airway. A systematic review of the highest level of evidence. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2009;34(6):518-25.

Vogt K, Bachmann-Harildstad G, Lintermann A, Nechyporenko A, Peters F, Wernecke KD. The new agreement of the international RIGA consensus conference on nasal airway function tests. Rhinology. 2018;56(2):133-43.

Vogt K, Jalowayski AA, Althaus W, Cao C, Han D, Hasse W, et al. 4-Phase-Rhinomanometry (4PR)--basics and practice 2010. Rhinol Suppl. 2010;21:1-50.

Bunnag C. Nasal Airway Resistance in Asymptomatic Thai Population. Siriraj Hosp Gaz. 1996;47(8):5.

Cherobin GB, Voegels RL, Pinna FR, Gebrim E, Bailey RS, Garcia GJM. Rhinomanometry Versus Computational Fluid Dynamics: Correlated, but Different Techniques. American journal of rhinology & allergy. 2021;35(2):245-55.

Mozzanica F, Gera R, Bulgheroni C, Ambrogi F, Schindler A, Ottaviani F. Correlation between Objective and Subjective Assessment of Nasal Patency. Iran J Otorhinolaryngol. 2016;28(88):313-9.

Menger DJ, Swart KM, Nolst Trenité GJ, Georgalas C, Grolman W. Surgery of the external nasal valve: the correlation between subjective and objective measurements. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2014;39(3):150-5.

Jones AS, Willatt DJ, Durham LM. Nasal airflow: resistance and sensation. The Journal of laryngology and otology. 1989;103(10):909-11.

Kim CS, Moon BK, Jung DH, Min YG. Correlation between nasal obstruction symptoms and objective parameters of acoustic rhinometry and rhinomanometry. Auris Nasus Larynx. 1998;25(1):45-8.

Sipilä J, Suonpää J, Silvoniemi P, Laippala P. Correlations between subjective sensation of nasal patency and rhinomanometry in both unilateral and total nasal assessment. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties. 1995;57(5):260-3.

Cole P, Fenton RS. Contemporary rhinomanometry. The Journal of otolaryngology. 2006;35(2):83-7.

Hirschberg A. Rhinomanometry: an update. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties. 2002;64(4):263-7.

Jones AS, Viani L, Phillips D, Charters P. The objective assessment of nasal patency. Clinical otolaryngology and allied sciences. 1991;16(2):206-11.

Starling-Schwanz R, Peake HL, Salome CM, Toelle BG, Ng KW, Marks GB, et al. Repeatability of peak nasal inspiratory flow measurements and utility for assessing the severity of rhinitis. Allergy. 2005;60(6):795-800.

Teixeira RU, Zappelini CE, Alves FS, da Costa EA. Peak nasal inspiratory flow evaluation as an objective method of measuring nasal airflow. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2011;77(4):473-80.

Kirtsreesakul V, Leelapong J, Ruttanaphol S. Nasal peak inspiratory and expiratory flow measurements for assessing nasal obstruction in allergic rhinitis. American journal of rhinology & allergy. 2014;28(2):126-30.

Bermüller C, Kirsche H, Rettinger G, Riechelmann H. Diagnostic accuracy of peak nasal inspiratory flow and rhinomanometry in functional rhinosurgery. The Laryngoscope. 2008;118(4):605-10.

Ottaviano G, Scadding GK, Coles S, Lund VJ. Peak nasal inspiratory flow; normal range in adult population. Rhinology. 2006;44(1):32-5.

Tantilipikorn P. Peak Nasal Inspiratory Flow ; normal value in Thai adults. Siriraj Medical Journal. 2015;67(6):6.

Rujanavej V, Snidvongs K, Chusakul S, Aeumjaturapat S. The validity of peak nasal inspiratory flow as a screening tool for nasal obstruction. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2012;95(9):1205-10.

Wu Z, Krebs JP, Spector BM, Otto BA, Zhao K, Farag AA. Regional Peak Mucosal Cooling Predicts Radiofrequency Treatment Outcomes of Nasal Valve Obstruction. The Laryngoscope. 2020.

de Souza Campos Fernandes S, Ribeiro de Andrade C, da Cunha Ibiapina C. Application of Peak Nasal Inspiratory Flow reference values in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 2014;52(2):133-6.

Boelke G, Berger U, Bergmann KC, Bindslev-Jensen C, Bousquet J, Gildemeister J, et al. Peak nasal inspiratory flow as outcome for provocation studies in allergen exposure chambers: a GA(2)LEN study. Clinical and translational allergy. 2017;7:33.

ATS/ERS recommendations for standardized procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxide, 2005. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171(8):912-30.

Sapsaprang S, Tanticharoenwiwat P, Kulalert P, Poachanukoon O, Setabutr D. Comparison of exhaled nitric oxide levels in pediatric patients with allergic rhinitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2019;126:109603.

Lee KJ, Cho SH, Lee SH, Tae K, Yoon HJ, Kim SH, et al. Nasal and exhaled nitric oxide in allergic rhinitis. Clinical and experimental otorhinolaryngology. 2012;5(4):228-33.

Kharitonov SA, Yates D, Robbins RA, Logan-Sinclair R, Shinebourne EA, Barnes PJ. Increased nitric oxide in exhaled air of asthmatic patients. Lancet. 1994;343(8890):133-5.

Massaro AF, Gaston B, Kita D, Fanta C, Stamler JS, Drazen JM. Expired nitric oxide levels during treatment of acute asthma. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152(2):800-3.

Mostafavi-Pour-Manshadi SM, Naderi N, Mancino P, Li PZ, Tan W, Bourbeau J. Fractional Exhaled Nitric Oxide as an Inflammatory Biomarker in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with or without Concurrent Diagnosis of Asthma: The Canadian Cohort Obstructive Lung Disease (CanCOLD). Copd. 2020;17(4):355-65.

Kharitonov SA, Yates D, Barnes PJ. Increased nitric oxide in exhaled air of normal human subjects with upper respiratory tract infections. Eur Respir J. 1995;8(2):295-7.

Lv H, Liu PQ, Xiang R, Zhang W, Chen SM, Kong YG, et al. Predictive and Diagnostic Value of Nasal Nitric Oxide in Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps. Int Arch Allergy Immunol. 2020;181(11):853-61.

Brennan SK, Molter D, Menezes M, Dunsky K, Leonard D, Lieu J, et al. Implementation of a screening tool for primary ciliary dyskinesia (PCD) in a pediatric otolaryngology clinic. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;142:110586.

de Winter-de Groot KM, van Haren Noman S, Speleman L, Schilder AG, van der Ent CK. Nasal nitric oxide levels and nasal polyposis in children and adolescents with cystic fibrosis. JAMA otolaryngology-- head & neck surgery. 2013;139(9):931-6.

Thomas SR, Kharitonov SA, Scott SF, Hodson ME, Barnes PJ. Nasal and exhaled nitric oxide is reduced in adult patients with cystic fibrosis and does not correlate with cystic fibrosis genotype. Chest. 2000;117(4):1085-9.

Wilson AM, Dempsey OJ, Sims EJ, Lipworth BJ. Subjective and objective markers of treatment response in patients with seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2000;85(2):111-4.

Kongpanichkul A, Vichyanond P, Tuchinda M. Allergen skin test reactivities among asthmatic Thai children. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 1997;80(2):69-75.

Chan-Yeung M, Ferguson A, Watson W, Dimich-Ward H, Rousseau R, Lilley M, et al. The Canadian Childhood Asthma Primary Prevention Study: outcomes at 7 years of age. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(1):49-55.

Chan-Yeung M, Manfreda J, Dimich-Ward H, Ferguson A, Watson W, Becker A. A randomized controlled study on the effectiveness of a multifaceted intervention program in the primary prevention of asthma in high-risk infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154(7):657-63.

สมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: สมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://allergy.or.th/2016/news_detail.php?id=205.

Portnoy J, Miller JD, Williams PB, Chew GL, Miller JD, Zaitoun F, et al. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2013;111(6):465-507.

Simpson A, Hassall R, Custovic A, Woodcock A. Variability of house-dust-mite allergen levels within carpets. Allergy. 1998;53(6):602-7.

Gehring U, de Jongste JC, Kerkhof M, Oldewening M, Postma D, van Strien RT, et al. The 8-year follow-up of the PIAMA intervention study assessing the effect of mite-impermeable mattress covers. Allergy. 2012;67(2):248-56.

Vaughan JW, McLaughlin TE, Perzanowski MS, Platts-Mills TA. Evaluation of materials used for bedding encasement: effect of pore size in blocking cat and dust mite allergen. The Journal of allergy and clinical immunology. 1999;103(2 Pt 1):227-31.

Le Cann P, Paulus H, Glorennec P, Le Bot B, Frain S, Gangneux JP. Home Environmental Interventions for the Prevention or Control of Allergic and Respiratory Diseases: What Really Works. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(1):66-79.

Terreehorst I, Hak E, Oosting AJ, Tempels-Pavlica Z, de Monchy JG, Bruijnzeel-Koomen CA, et al. Evaluation of impermeable covers for bedding in patients with allergic rhinitis. N Engl J Med. 2003;349(3):237-46.

Andersen A, Roesen J. House dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus, and its allergens: effects of washing. Allergy. 1989;44(6):396-400.

Hayden ML, Rose G, Diduch KB, Domson P, Chapman MD, Heymann PW, et al. Benzyl benzoate moist powder: investigation of acaricidal [correction of acarical] activity in cultures and reduction of dust mite allergens in carpets. The Journal of allergy and clinical immunology. 1992;89(2):536-45.

Huss RW, Huss K, Squire EN, Jr., Carpenter GB, Smith LJ, Salata K, et al. Mite allergen control with acaricide fails. The Journal of allergy and clinical immunology. 1994;94(1):27-32.

Nurmatov U, van Schayck CP, Hurwitz B, Sheikh A. House dust mite avoidance measures for perennial allergic rhinitis: an updated Cochrane systematic review. Allergy. 2012;67(2):158-65.

Custovic A, Simpson BM, Simpson A, Kissen P, Woodcock A. Effect of environmental manipulation in pregnancy and early life on respiratory symptoms and atopy during first year of life: a randomised trial. Lancet. 2001;358(9277):188-93.

Maas T, Dompeling E, Muris JW, Wesseling G, Knottnerus JA, van Schayck OC. Prevention of asthma in genetically susceptible children: a multifaceted intervention trial focussed on feasibility in general practice. Pediatr Allergy Immunol. 2011;22(8):794-802.

Scott M, Roberts G, Kurukulaaratchy RJ, Matthews S, Nove A, Arshad SH. Multifaceted allergen avoidance during infancy reduces asthma during childhood with the effect persisting until age 18 years. Thorax. 2012;67(12):1046-51.

Custovic A, Simpson A, Pahdi H, Green RM, Chapman MD, Woodcock A. Distribution, aerodynamic characteristics, and removal of the major cat allergen Fel d 1 in British homes. Thorax. 1998;53(1):33-8.

Avner DB, Perzanowski MS, Platts-Mills TA, Woodfolk JA. Evaluation of different techniques for washing cats: quantitation of allergen removed from the cat and the effect on airborne Fel d 1. The Journal of allergy and clinical immunology. 1997;100(3):307-12.

Hodson T, Custovic A, Simpson A, Chapman M, Woodcock A, Green R. Washing the dog reduces dog allergen levels, but the dog needs to be washed twice a week. The Journal of allergy and clinical immunology. 1999;103(4):581-5.

Portnoy J, Chew GL, Phipatanakul W, Williams PB, Grimes C, Kennedy K, et al. Environmental assessment and exposure reduction of cockroaches: a practice parameter. The Journal of allergy and clinical immunology. 2013;132(4):802-8.e1-25.

Arbes SJ, Jr., Sever M, Mehta J, Gore JC, Schal C, Vaughn B, et al. Abatement of cockroach allergens (Bla g 1 and Bla g 2) in low-income, urban housing: month 12 continuation results. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;113(1):109-14.

McConnell R, Jones C, Milam J, Gonzalez P, Berhane K, Clement L, et al. Cockroach counts and house dust allergen concentrations after professional cockroach control and cleaning. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2003;91(6):546-52.

Sever ML, Arbes SJ, Jr., Gore JC, Santangelo RG, Vaughn B, Mitchell H, et al. Cockroach allergen reduction by cockroach control alone in low-income urban homes: a randomized control trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(4):849-55.

Park HK, Cheng KC, Tetteh AO, Hildemann LM, Nadeau KC. Effectiveness of air purifier on health outcomes and indoor particles in homes of children with allergic diseases in Fresno, California: A pilot study. J Asthma. 2017;54(4):341-6.

Park KH, Sim DW, Lee SC, Moon S, Choe E, Shin H, et al. Effects of Air Purifiers on Patients with Allergic Rhinitis: a Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Study. Yonsei Med J. 2020;61(8):689-97.

McDonald E, Cook D, Newman T, Griffith L, Cox G, Guyatt G. Effect of air filtration systems on asthma: a systematic review of randomized trials. Chest. 2002;122(5):1535-42.

Sulser C, Schulz G, Wagner P, Sommerfeld C, Keil T, Reich A, et al. Can the use of HEPA cleaners in homes of asthmatic children and adolescents sensitized to cat and dog allergens decrease bronchial hyperresponsiveness and allergen contents in solid dust? Int Arch Allergy Immunol. 2009;148(1):23-30.

van der Heide S, van Aalderen WM, Kauffman HF, Dubois AE, de Monchy JG. Clinical effects of air cleaners in homes of asthmatic children sensitized to pet allergens. The Journal of allergy and clinical immunology. 1999;104(2 Pt 1):447-51.

Li L, Zhang L, Mo JH, Li YY, Xia JY, Bai XB, et al. Efficacy of indoor air purification in the treatment of Artemisia pollen-allergic rhinitis: A randomised, double-blind, clinical controlled trial. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2020;45(3):394-401.

Eseverri JL, Cozzo M, Marín AM, Botey J. [Epidemiology and chronology of allergic diseases and their risk factors]. Allergol Immunopathol (Madr). 1998;26(3):90-7.

Ngamphaiboon J, Kongnakorn T, Detzel P, Sirisomboonwong K, Wasiak R. Direct medical costs associated with atopic diseases among young children in Thailand. J Med Econ. 2012;15(6):1025-35.

Bergmann RL, Edenharter G, Bergmann KE, Guggenmoos-Holzmann I, Forster J, Bauer CP, et al. Predictability of early atopy by cord blood-IgE and parental history. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1997;27(7):752-60.

Greer FR, Sicherer SH, Burks AW. The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic Disease in Infants and Children: The Role of Maternal Dietary Restriction, Breastfeeding, Hydrolyzed Formulas, and Timing of Introduction of Allergenic Complementary Foods. Pediatrics. 2019;143(4).

Greer FR, Sicherer SH, Burks AW. Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics. 2008;121(1):183-91.

Kramer MS. Maternal antigen avoidance during pregnancy for preventing atopic disease in infants of women at high risk. Cochrane Database Syst Rev. 2000(2):Cd000133.

Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy or lactation, or both, for preventing or treating atopic disease in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(9):Cd000133.

Celedón JC, Milton DK, Ramsey CD, Litonjua AA, Ryan L, Platts-Mills TA, et al. Exposure to dust mite allergen and endotoxin in early life and asthma and atopy in childhood. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(1):144-9.

Zuccotti G, Meneghin F, Aceti A, Barone G, Callegari ML, Di Mauro A, et al. Probiotics for prevention of atopic diseases in infants: systematic review and meta-analysis. Allergy. 2015;70(11):1356-71.

Codispoti CD, Levin L, LeMasters GK, Ryan P, Reponen T, Villareal M, et al. Breast-feeding, aeroallergen sensitization, and environmental exposures during infancy are determinants of childhood allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2010;125(5):1054-60.e1.

Osborn DA, Sinn JK, Jones LJ. Infant formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergic disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018;10(10):Cd003664.

Fleischer DM, Spergel JM, Assa'ad AH, Pongracic JA. Primary prevention of allergic disease through nutritional interventions. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013;1(1):29-36.

Osborn DA, Sinn J. Soy formula for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2006;2006(4):Cd003741.

Horimukai K, Morita K, Narita M, Kondo M, Kitazawa H, Nozaki M, et al. Application of moisturizer to neonates prevents development of atopic dermatitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;134(4):824-30.e6.

Gutierrez-Cardona N, Sands P, Roberts G, Lucas JS, Walker W, Salib R, et al. The acceptability and tolerability of nasal douching in children with allergic rhinitis: A systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017;98:126-35.

Hermelingmeier KE, Weber RK, Hellmich M, Heubach CP, Mosges R. Nasal irrigation as an adjunctive treatment in allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. American journal of rhinology & allergy. 2012;26(5):e119-25.

King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GK. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015(4):CD006821.

Georgitis JW. Local hyperthermia and nasal irrigation for perennial allergic rhinitis: effect on symptoms and nasal airflow. Ann Allergy. 1993;71(4):385-9.

Ponikau JU, Sherris DA, Kephart GM, Kern EB, Congdon DJ, Adolphson CR, et al. Striking deposition of toxic eosinophil major basic protein in mucus: implications for chronic rhinosinusitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(2):362-9.

Boek WM, Graamans K, Natzijl H, van Rijk PP, Huizing EH. Nasal mucociliary transport: new evidence for a key role of ciliary beat frequency. The Laryngoscope. 2002;112(3):570-3.

Barr JG, Al-Reefy H, Fox AT, Hopkins C. Allergic rhinitis in children. BMJ (Clinical research ed). 2014;349:g4153.

Head K, Snidvongs K, Glew S, Scadding G, Schilder AG, Philpott C, et al. Saline irrigation for allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;6:CD012597.

Di Berardino F, Zanetti D, D'Amato G. Nasal rinsing with an atomized spray improves mucociliary clearance and clinical symptoms during peak grass pollen season. American journal of rhinology & allergy. 2017;31(1):40-3.

Garavello W, Romagnoli M, Sordo L, Gaini RM, Di Berardino C, Angrisano A. Hypersaline nasal irrigation in children with symptomatic seasonal allergic rhinitis: a randomized study. Pediatr Allergy Immunol. 2003;14(2):140-3.

Garavello W, Somigliana E, Acaia B, Gaini L, Pignataro L, Gaini RM. Nasal lavage in pregnant women with seasonal allergic rhinitis: a randomized study. Int Arch Allergy Immunol. 2010;151(2):137-41.

Garavello W, Di Berardino F, Romagnoli M, Sambataro G, Gaini RM. Nasal rinsing with hypertonic solution: an adjunctive treatment for pediatric seasonal allergic rhinoconjunctivitis. Int Arch Allergy Immunol. 2005;137(4):310-4.

Marchisio P, Varricchio A, Baggi E, Bianchini S, Capasso ME, Torretta S, et al. Hypertonic saline is more effective than normal saline in seasonal allergic rhinitis in children. Int J Immunopathol Pharmacol. 2012;25(3):721-30.

Chairattananon C, Pensrichon R, Veskitkul J, Pacharn P, Piboonpocanun O, Visitsunthorn N, Vichyanond P. Efficacy of saline nasal irrigation in children with allergic rhinitis. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013;68:359.

Ning X, Xing Z, Wang M, Gao Z. [To investigate the effect of pretreatment with budesonide spray in patients with allergic rhinitis]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2011;25(14):633-5.

Wang Y, Jin L, Liu SX, Fan K, Qin ML, Yu SQ. Role of nasal saline irrigation in the treatment of allergic rhinitis in children and adults: A systematic analysis. Allergol Immunopathol (Madr). 2020;48(4):360-7.

Gao XP, Zhou Y, Feng NY, Hou L, Yang J, Yong H, et al. [Curative observation on allergic rhinitis treated by intranasal corticosteroids combined with nasal irrigation]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2016;30(9):702-6;11.

Satdhabudha A, Poachanukoon O. Efficacy of buffered hypertonic saline nasal irrigation in children with symptomatic allergic rhinitis: a randomized double-blind study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(4):583-8.

Wang JC. Evaluation of the effect of hypertonic saline and normal saline nasal irrigation on allergic rhinitis in children. Lab Med Clin. 2016;13:106-8.

Periasamy N, Pujary K, Bhandarkar AM, Bhandarkar ND, Ramaswamy B. Budesonide vs Saline Nasal Irrigation in Allergic Rhinitis: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2020;162(6):979-84.

Yasar M, Uysal IO, Altuntas EE, Cevit O, Muderris S. Effects of topical sprays on allergy-induced nasal obstruction in children. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013;23(4):217-24.

Chen JR, Jin L, Li XY. The effectiveness of nasal saline irrigation (seawater) in treatment of allergic rhinitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(7):1115-8.

Li H, Sha Q, Zuo K, Jiang H, Cheng L, Shi J, et al. Nasal saline irrigation facilitates control of allergic rhinitis by topical steroid in children. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties. 2009;71(1):50-5.

Wu M, Wang Q, Zhang K, Wu K, Zhang Y, Wang Z, et al. [The effect of nasal irrigation in the treatment of allergic rhinitis]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2014;28(5):287-9.

Rogkakou A, Guerra L, Massacane P, Baiardini I, Baena-Cagnani R, Zanella C, et al. Effects on symptoms and quality of life of hypertonic saline nasal spray added to antihistamine in persistent allergic rhinitis--a randomized controlled study. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2005;37(9):353-6.

Saline Sinus Rinse Recipe [Internet]. [updated 2020 Sep 28; cited 2022 May 22]. Available from: https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Conditions-Library/Allergies/saline-sinus-rinse-recipe

Smith TL, Beswick DM, Kennedy DW, Ramakrishnan VR, Soler ZM. Deadly amoeba infections from nasal and sinus irrigation: how should we discuss with our patients? International forum of allergy & rhinology. 2019;9(4):435-7.

Talbot AR, Herr TM, Parsons DS. Mucociliary clearance and buffered hypertonic saline solution. The Laryngoscope. 1997;107(4):500-3.

Bastier PL, Lechot A, Bordenave L, Durand M, de Gabory L. Nasal irrigation: From empiricism to evidence-based medicine. A review. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2015;132(5):281-5.

Principi N, Esposito S. Nasal Irrigation: An Imprecisely Defined Medical Procedure. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(5).

Jiao J, Yang J, Li J, Li Y, Zhang L. Hypertonic saline and seawater solutions damage sinonasal epithelial cell air-liquid interface cultures. International forum of allergy & rhinology. 2020;10(1):59-68.

Chen EY, Yang N, Quinton PM, Chin WC. A new role for bicarbonate in mucus formation. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2010;299(4):L542-9.

Chusakul S, Warathanasin S, Suksangpanya N, Phannaso C, Ruxrungtham S, Snidvongs K, et al. Comparison of buffered and nonbuffered nasal saline irrigations in treating allergic rhinitis. The Laryngoscope. 2013;123(1):53-6.

Larbi KY, Gomperts BD. Complex pattern of inhibition by Mg2+ of exocytosis from permeabilised eosinophils. Cell Calcium. 1997;21(3):213-9.

Tesfaigzi Y. Roles of apoptosis in airway epithelia. Am J Respir Cell Mol Biol. 2006;34(5):537-47.

Schmid A, Salathe M. Ciliary beat co-ordination by calcium. Biol Cell. 2011;103(4):159-69.

Li CL, Lin HC, Lin CY, Hsu TF. Effectiveness of Hypertonic Saline Nasal Irrigation for Alleviating Allergic Rhinitis in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2019;8(1).

Malizia V, Fasola S, Ferrante G, Cilluffo G, Montalbano L, Landi M, et al. Efficacy of Buffered Hypertonic Saline Nasal Irrigation for Nasal Symptoms in Children with Seasonal Allergic Rhinitis: A Randomized Controlled Trial. Int Arch Allergy Immunol. 2017;174(2):97-103.

Kanjanawasee D, Seresirikachorn K, Chitsuthipakorn W, Snidvongs K. Hypertonic Saline Versus Isotonic Saline Nasal Irrigation: Systematic Review and Meta-analysis. American journal of rhinology & allergy. 2018;32(4):269-79.

Yata K, Srivanitchapoom C. The comparison of nasal irrigation outcome between 3% NaCl and 0.9% NaCl in adults majority with intermittent allergic rhinitis: A randomized double-blind study. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2021;39(1):9-14.

Lin L, Yan W, Zhao X. [Treatment of allergic rhinitis with normal saline nasal irrigation at different temperature]. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2014;49(2):109-14.

Gao Z, Zhang Y, Zhou B. [Effect of saline nasal irrigation with different temperature on the clinical symptoms and the level of inflammatory factors in patients with allergic rhinitis]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2017;31(2):135-7.

Stangerup SE, Thomsen HK. Histological changes in the nasal mucosa after hot-water irrigation. An animal experimental study. Rhinology. 1996;34(1):14-7.

Nimsakul S, Ruxrungtham S, Chusakul S, Kanjanaumporn J, Aeumjaturapat S, Snidvongs K. Does Heating up Saline for Nasal Irrigation Improve Mucociliary Function in Chronic Rhinosinusitis? American journal of rhinology & allergy. 2018;32(2):106-11.

Campos J, Heppt W, Weber R. Nasal douches for diseases of the nose and the paranasal sinuses--a comparative in vitro investigation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(11):2891-9.

Piromchai P, Puvatanond C, Kirtsreesakul V, Chaiyasate S, Thanaviratananich S. Effectiveness of nasal irrigation devices: a Thai multicentre survey. PeerJ. 2019;7:e7000.

Orlandi RR, Kingdom TT, Smith TL, Bleier B, DeConde A, Luong AU, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. Int Forum Allergy Rhinol. 2021;11(3):213-739.

Lam K, Tan BK, Lavin JM, Meen E, Conley DB. Comparison of nasal sprays and irrigations in the delivery of topical agents to the olfactory mucosa. The Laryngoscope. 2013;123(12):2950-7.

Thomas WW, 3rd, Harvey RJ, Rudmik L, Hwang PH, Schlosser RJ. Distribution of topical agents to the paranasal sinuses: an evidence-based review with recommendations. International forum of allergy & rhinology. 2013;3(9):691-703.

Piromchai P, Kasemsiri P, Reechaipichitkul W. Squeeze bottle versus syringe nasal saline irrigation for persistent allergic rhinitis - a randomized controlled trial. Rhinology. 2020;58(5):460-4.

Nguyen SA, Camilon MP, Schlosser RJ. Identification of microbial contaminants in sinus rinse squeeze bottles used by allergic rhinitis patients. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2019;5(1):26-9.

Keen M, Foreman A, Wormald PJ. The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. The Laryngoscope. 2010;120(10):2110-4.

Nikolaou E, Mitsi E, Ferreira DM, Bartolo A, Leong SC. Assessing the ideal microwave duration for disinfection of sinus irrigation bottles-A quantitative study. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2018;43(1):261-6.

Gelardi M, Iannuzzi L, Quaranta N. Intranasal sodium hyaluronate on the nasal cytology of patients with allergic and nonallergic rhinitis. International forum of allergy & rhinology. 2013;3(10):807-13.

Thieme U, Muller K, Bergmann C, Bock B, Wurzer-Materna N, Shahab T, et al. Randomised trial on performance, safety and clinical benefit of hyaluronic acid, hyaluronic acid plus dexpanthenol and isotonic saline nasal sprays in patients suffering from dry nose symptoms. Auris Nasus Larynx. 2020;47(3):425-34.

Klocker N, Verse T, Rudolph P. [The protective effect of dexpanthenol in nasal sprays. First results of cytotoxic and ciliary-toxic studies in vitro]. Laryngo- rhino- otologie. 2003;82(3):177-82.

Klocker N, Rudolph P, Verse T. Evaluation of protective and therapeutic effects of dexpanthenol on nasal decongestants and preservatives: results of cytotoxic studies in vitro. Am J Rhinol. 2004;18(5):315-20.

Mosges R, Shah-Hosseini K, Hucke HP, Joisten MJ. Dexpanthenol: An Overview of its Contribution to Symptom Relief in Acute Rhinitis Treated with Decongestant Nasal Sprays. Adv Ther. 2017;34(8):1850-8.

Testa D, Marcuccio G, Panin G, Bianco A, Tafuri D, Thyrion FZ, et al. Nasal mucosa healing after endoscopic sinus surgery in chronic rhinosinusitis of elderly patients: role of topic alpha-tocopherol acetate. Aging Clin Exp Res. 2017;29(Suppl 1):191-5.

Testa D, Marcuccio G, Lombardo N, Cocuzza SG, Guerra G, Motta G. Role of alpha-Tocopherol Acetate on Nasal Respiratory Functions: Mucociliary Clearance and Rhinomanometric Evaluations in Primary Atrophic Rhinitis. Ear Nose Throat J. 2019:145561319870483.

Pieper-Fürst U, Dao V-A, Shah-Hosseini K, Panin G, Lamprecht J, Mösges R. Alpha-tocopherol acetate nasal spray in the treatment of pollen-induced allergic rhinitis. Allergo Journal International. 2019;28(5):152-9.

Leurs R, Church MK, Taglialatela M. H1-antihistamines: inverse agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2002;32(4):489-98.

Bousquet J, Van Cauwenberge P, Bachert C, Canonica GW, Demoly P, Durham SR, et al. Requirements for medications commonly used in the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). Allergy. 2003;58(3):192-7.

Simons FE. Advances in H1-antihistamines. N Engl J Med. 2004;351(21):2203-17.

Benninger M, Farrar JR, Blaiss M, Chipps B, Ferguson B, Krouse J, et al. Evaluating approved medications to treat allergic rhinitis in the United States: an evidence-based review of efficacy for nasal symptoms by class. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2010;104(1):13-29.

Weiner JM, Abramson MJ, Puy RM. Intranasal corticosteroids versus oral H1 receptor antagonists in allergic rhinitis: systematic review of randomised controlled trials. BMJ (Clinical research ed). 1998;317(7173):1624-9.

Hore I, Georgalas C, Scadding G. Oral antihistamines for the symptom of nasal obstruction in persistent allergic rhinitis--a systematic review of randomized controlled trials. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2005;35(2):207-12.

Patou J, De Smedt H, van Cauwenberge P, Bachert C. Pathophysiology of nasal obstruction and meta-analysis of early and late effects of levocetirizine. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2006;36(8):972-81.

Bachert C, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, Klimek L, Mullol J, et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2004;114(4):838-44.

Bousquet J, Duchateau J, Pignat JC, Fayol C, Marquis P, Mariz S, et al. Improvement of quality of life by treatment with cetirizine in patients with perennial allergic rhinitis as determined by a French version of the SF-36 questionnaire. The Journal of allergy and clinical immunology. 1996;98(2):309-16.

Bousquet J, Demarteau N, Mullol J, van den Akker-van Marle ME, Van Ganse E, Bachert C. Costs associated with persistent allergic rhinitis are reduced by levocetirizine. Allergy. 2005;60(6):788-94.

Bousquet J, Bindslev-Jensen C, Canonica GW, Fokkens W, Kim H, Kowalski M, et al. The ARIA/EAACI criteria for antihistamines: an assessment of the efficacy, safety and pharmacology of desloratadine. Allergy. 2004;59 Suppl 77:4-16.

Compalati E, Canonica GW. Efficacy and safety of rupatadine for allergic rhino-conjunctivitis: a systematic review of randomized, double-blind, placebo-controlled studies with meta-analysis. Current medical research and opinion. 2013;29(11):1539-51.

Compalati E, Baena-Cagnani R, Penagos M, Badellino H, Braido F, Gómez RM, et al. Systematic review on the efficacy of fexofenadine in seasonal allergic rhinitis: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials. Int Arch Allergy Immunol. 2011;156(1):1-15.

Huang CZ, Jiang ZH, Wang J, Luo Y, Peng H. Antihistamine effects and safety of fexofenadine: a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled trials. BMC pharmacology & toxicology. 2019;20(1):72.

Mösges R, König V, Köberlein J. The effectiveness of modern antihistamines for treatment of allergic rhinitis - an IPD meta-analysis of 140,853 patients. Allergol Int. 2013;62(2):215-22.

Slater JW, Zechnich AD, Haxby DG. Second-generation antihistamines: a comparative review. Drugs. 1999;57(1):31-47.

Xiao J, Wu WX, Ye YY, Lin WJ, Wang L. A Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials Focusing on Different Allergic Rhinitis Medications. American journal of therapeutics. 2016;23(6):e1568-e78.

Simons FE. H1-antihistamines in children. Clin Allergy Immunol. 2002;17:437-64.

Fein MN, Fischer DA, O'Keefe AW, Sussman GL. CSACI position statement: Newer generation H(1)-antihistamines are safer than first-generation H(1)-antihistamines and should be the first-line antihistamines for the treatment of allergic rhinitis and urticaria. Allergy Asthma Clin Immunol. 2019;15:61.

Yanai K, Rogala B, Chugh K, Paraskakis E, Pampura AN, Boev R. Safety considerations in the management of allergic diseases: focus on antihistamines. Current medical research and opinion. 2012;28(4):623-42.

Church MK, Maurer M, Simons FE, Bindslev-Jensen C, van Cauwenberge P, Bousquet J, et al. Risk of first-generation H(1)-antihistamines: a GA(2)LEN position paper. Allergy. 2010;65(4):459-66.

Thakkar MM. Histamine in the regulation of wakefulness. Sleep medicine reviews. 2011;15(1):65-74.

Schlit AF, Delaunois A, Colomar A, Claudio B, Cariolato L, Boev R, et al. Risk of QT prolongation and torsade de pointes associated with exposure to hydroxyzine: re-evaluation of an established drug. Pharmacology research & perspectives. 2017;5(3):e00309.

Vigne J, Alexandre J, Fobe F, Milliez P, Loilier M, Fedrizzi S, et al. QT prolongation induced by hydroxyzine: a pharmacovigilance case report. European journal of clinical pharmacology. 2015;71(3):379-81.

Sánchez-Borges M, Ansotegui IJ. Second generation antihistamines: an update. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2019;19(4):358-64.

Sullivan PW, Follin SL, Nichol MB. Cost-benefit analysis of first-generation antihistamines in the treatment of allergic rhinitis. PharmacoEconomics. 2004;22(14):929-42.

Grainger J, Drake-Lee A. Montelukast in allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery. 2006;31(5):360-7.

Wei C. The efficacy and safety of H1-antihistamine versus Montelukast for allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie. 2016;83:989-97.

Lu Y, Yin M, Cheng L. [Meta-analysis of leukotriene receptor antagonist montelukast in the treatment of allergic rhinitis]. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2014;49(8):659-67.

Baena-Cagnani CE, Berger WE, DuBuske LM, Gurné SE, Stryszak P, Lorber R, et al. Comparative effects of desloratadine versus montelukast on asthma symptoms and use of beta 2-agonists in patients with seasonal allergic rhinitis and asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2003;130(4):307-13.

Gane J, Buckley R. Leukotriene receptor antagonists in allergic eye disease: a systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013;1(1):65-74.

Hay J, Jhaveri M, Tangirala M, Kaliner M. Cost and resource utilization comparisons of second-generation antihistamines vs. montelukast for allergic rhinitis treatment. Allergy and asthma proceedings. 2009;30(6):634-42.

Juel-Berg N, Darling P, Bolvig J, Foss-Skiftesvik MH, Halken S, Winther L, et al. Intranasal corticosteroids compared with oral antihistamines in allergic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. American journal of rhinology & allergy. 2017;31(1):19-28.

Simoens S, Laekeman G. Pharmacotherapy of allergic rhinitis: a pharmaco-economic approach. Allergy. 2009;64(1):85-95.

Owen CG, Shah A, Henshaw K, Smeeth L, Sheikh A. Topical treatments for seasonal allergic conjunctivitis: systematic review and meta-analysis of efficacy and effectiveness. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners. 2004;54(503):451-6.

Bielory L, Katelaris CH, Lightman S, Naclerio RM. Treating the ocular component of allergic rhinoconjunctivitis and related eye disorders. MedGenMed : Medscape general medicine. 2007;9(3):35.

Penagos M, Compalati E, Tarantini F, Baena‐Cagnani C, Passalacqua G, Canonica G. Efficacy of mometasone furoate nasal spray in the treatment of allergic rhinitis. Meta‐analysis of randomized, double‐blind, placebo‐controlled, clinical trials. Allergy. 2008;63(10):1280-91.

Giavina-Bianchi P, Agondi R, Stelmach R, Cukier A, Kalil J. Fluticasone furoate nasal spray in the treatment of allergic rhinitis. Therapeutics and clinical risk management. 2008;4(2):465.

Mygind N, Nielsen LP, Hoffmann H-J, Shukla A, Blumberga G, Dahl R, et al. Mode of action of intranasal corticosteroids. Journal of allergy and clinical immunology. 2001;108(1):S16-S25.

Wise SK, Lin SY, Toskala E, editors. International consensus statement on allergy and rhinology: allergic rhinitis—executive summary. International forum of allergy & rhinology; 2018: Wiley Online Library.

DeWester J, Philpot EE, Westlund RE, Cook CK, Rickard KA, editors. The efficacy of intranasal fluticasone propionate in the relief of ocular symptoms associated with seasonal allergic rhinitis. Allergy & Asthma Proceedings; 2003.

Bernstein D, Levy A, Hampel F, Baidoo C, Cook C, Philpot E, et al. Treatment with intranasal fluticasone propionate significantly improves ocular symptoms in patients with seasonal allergic rhinitis. Clinical & Experimental Allergy. 2004;34(6):952-7.

Derendorf H, Meltzer E. Molecular and clinical pharmacology of intranasal corticosteroids: clinical and therapeutic implications. Allergy. 2008;63(10):1292-300.

Sastre J, Mosges R. 1 Local and Systemic Safety of Intranasal Corticosteroids. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. 2012;22(1):1.

Trangsrud AJ, Whitaker AL, Small RE. Intranasal corticosteroids for allergic rhinitis. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy. 2002;22(11):1458-67.

Herman H. Once-daily administration of intranasal corticosteroids for allergic rhinitis: a comparative review of efficacy, safety, patient preference, and cost. American journal of rhinology. 2007;21(1):70-9.

SeidmanM D, GurgelRK L. Clinical practiceguideline: allergicrhinitis. OtolaryngolHead NeckSurg. 2015;152(1Suppl):S1-43.

Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, et al. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. Journal of allergy and clinical immunology. 2008;122(2):S1-S84.

Alhussien AH, Alhedaithy RA, Alsaleh SA. Safety of intranasal corticosteroid sprays during pregnancy: an updated review. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2018;275(2):325-33.

Middleton PG, Gade EJ, Aguilera C, MacKillop L, Button BM, Coleman C, et al. ERS/TSANZ Task Force Statement on the management of reproduction and pregnancy in women with airways diseases. European Respiratory Journal. 2020;55(2).

(MD) B. Drugs and Lactation Database (LactMed) National Library of Medicine (US); 2006.

Education NA, Asthma PP, National Heart L, Institute B, Group PW. NAEPP Expert Panel Report. Managing Asthma During Pregnancy: Recommendations for Pharmacologic treatment-2004 Update. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;115(1):34-46.

Mener DJ, Shargorodsky J, Varadhan R, Lin SY, editors. Topical intranasal corticosteroids and growth velocity in children: a meta‐analysis. International forum of allergy & rhinology; 2015: Wiley Online Library.

Skoner DP, Rachelefsky GS, Meltzer EO, Chervinsky P, Morris RM, Seltzer JM, et al. Detection of growth suppression in children during treatment with intranasal beclomethasone dipropionate. Pediatrics. 2000;105(2):e23-e.

Skoner DP, Berger WE, Gawchik SM, Akbary A, Qiu C. Intranasal triamcinolone and growth velocity. Pediatrics. 2015;135(2):e348-e56.

Lee LA, Sterling R, Máspero J, Clements D, Ellsworth A, Pedersen S. Growth velocity reduced with once-daily fluticasone furoate nasal spray in prepubescent children with perennial allergic rhinitis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 2014;2(4):421-7.

Daley-Yates PT, Richards DH. Relationship between systemic corticosteroid exposureand growth velocity: development and validation of a pharmacokinetic/pharmacodynamic model. Clinical therapeutics. 2004;26(11):1905-19.

Allen DB, Meltzer EO, Lemanske Jr RF, Philpot EE, Faris MA, Kral KM, et al., editors. No growth suppression in children treated with the maximum recommended dose of fluticasone propionate aqueous nasal spray for one year. Allergy and asthma proceedings; 2002: OceanSide Publications.

Schenkel EJ, Skoner DP, Bronsky EA, Miller SD, Pearlman DS, Rooklin A, et al. Absence of growth retardation in children with perennial allergic rhinitis after one year of treatment with mometasone furoate aqueous nasal spray. Pediatrics. 2000;105(2):e22-e.

Möller C, Ahlström H, Henricson KÅ, Malmqvist LÅ, Åkerlund A, Hildebrand H. Safety of nasal budesonide in the long‐term treatment of children with perennial rhinitis. Clinical & Experimental Allergy. 2003;33(6):816-22.

Murphy K, Uryniak T, Simpson B, O'Dowd L. Growth velocity in children with perennial allergic rhinitis treated with budesonide aqueous nasal spray. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2006;96(5):723-30.

Opatowsky I, Feldman RM, Gross R, Feldman ST. Intraocular pressure elevation associated with inhalation and nasal corticosteroids. Ophthalmology. 1995;102(2):177-9.

Valenzuela CV, Liu JC, Vila PM, Simon L, Doering M, Lieu JE. Intranasal Corticosteroids Do Not Lead to Ocular Changes: A Systematic Review and Meta‐analysis. The Laryngoscope. 2019;129(1):6-12.

Fokkens WJ, Jõgi R, Reinartz S, Sidorenko I, Sitkauskiene B, Van Oene C, et al. Once daily fluticasone furoate nasal spray is effective in seasonal allergic rhinitis caused by grass pollen. Allergy. 2007;62(9):1078-84.

Verkerk MM, Bhatia D, Rimmer J, Earls P, Sacks R, Harvey RJ. Intranasal steroids and the myth of mucosal atrophy: a systematic review of original histological assessments. American journal of rhinology & allergy. 2015;29(1):3-18.

Weiner JM, Abramson MJ, Puy RM. Intranasal corticosteroids versus oral H1 receptor antagonists in allergic rhinitis: systematic review of randomised controlled trials. Bmj. 1998;317(7173):1624-9.

Yáñez A, Rodrigo GJ. Intranasal corticosteroids versus topical H1 receptor antagonists for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review with meta-analysis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2002;89(5):479-84.

Benninger M, Farrar JR, Blaiss M, Chipps B, Ferguson B, Krouse J, et al. Evaluating approved medications to treat allergic rhinitis in the United States: an evidence-based review of efficacy for nasal symptoms by class. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2010;104(1):13-29.

Nielsen LP, Dahl R. Comparison of intranasal corticosteroids and antihistamines in allergic rhinitis. American Journal of Respiratory Medicine. 2003;2(1):55-65.

Patel D, Garadi R, Brubaker M, Conroy JP, Kaji Y, Crenshaw K, et al., editors. Onset and duration of action of nasal sprays in seasonal allergic rhinitis patients: olopatadine hydrochloride versus mometasone furoate monohydrate. Allergy and asthma proceedings; 2007: OceanSide Publications.

Patel P, D'Andrea C, Sacks HJ. Onset of action of azelastine nasal spray compared with mometasone nasal spray and placebo in subjects with seasonal allergic rhinitis evaluated in an environmental exposure chamber. American journal of rhinology. 2007;21(4):499-503.

Wilson AM, O'Byrne PM, Parameswaran K. Leukotriene receptor antagonists for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. The American journal of medicine. 2004;116(5):338-44.

Brożek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE, Bonini S, Canonica GW, Casale TB, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2010;126(3):466-76.

Corren J. Intranasal corticosteroids for allergic rhinitis: how do different agents compare? Journal of allergy and clinical immunology. 1999;104(4):s144-s9.

Selner JC, Weber RW, Richmond GW, Stricker WE, Norton JD. Onset of action of aqueous beclomethasone dipropionate nasal spray in seasonal allergic rhinitis. Clinical therapeutics. 1995;17(6):1099-109.

Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens W, Togias A, et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008. Allergy. 2008;63:8-160.

Meltzer EO, Rickard KA, Westlund RE, Cook CK. Onset of therapeutic effect of fluticasone propionate aqueous nasal spray. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2001;86(3):286-91.

Dykewicz MS, Kaiser HB, Nathan RA, Goode-Sellers S, Cook CK, Witham LA, et al. Fluticasone propionate aqueous nasal spray improves nasal symptoms of seasonal allergic rhinitis when used as needed (prn). Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2003;91(1):44-8.

Jen A, Baroody F, de Tineo M, Haney L, Blair C, Naclerio R. As-needed use of fluticasone propionate nasal spray reduces symptoms of seasonal allergic rhinitis. Journal of allergy and clinical immunology. 2000;105(4):732-8.

Kirtsreesakul V, Chansaksung P, Ruttanaphol S. Dose-related effect of intranasal corticosteroids on treatment outcome of persistent allergic rhinitis. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. 2008;139(4):565-9.

Khan MA, Abou-Halawa As Fau - Al-Robaee AA, Al-Robaee Aa Fau - Alzolibani AA, Alzolibani Aa Fau - Al-Shobaili HA, Al-Shobaili HA. Daily versus self-adjusted dosing of topical mometasone furoate nasal spray in patients with allergic rhinitis: randomised, controlled trial. (1748-5460 (Electronic)).

Khattiyawittayakun L, Seresirikachorn KA-O, Chitsuthipakorn WA-O, Kanjanawasee DA-O, Snidvongs KA-O. Effects of double-dose intranasal corticosteroid for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. (2042-6984 (Electronic)).

Scadding GK. Corticosteroids in the treatment of pediatric allergic rhinitis. (0091-6749 (Print)).

Andersen I Fau - Proctor DF, Proctor DF. Measurement of nasal mucociliary clearance. (0106-4347 (Print)).

Corbo GM, Foresi A Fau - Bonfitto P, Bonfitto P Fau - Mugnano A, Mugnano A Fau - Agabiti N, Agabiti N Fau - Cole PJ, Cole PJ. Measurement of nasal mucociliary clearance. (1468-2044 (Electronic)).

Hox VA-OX, Lourijsen E, Jordens A, Aasbjerg K, Agache I, Alobid I, et al. Benefits and harm of systemic steroids for short- and long-term use in rhinitis and rhinosinusitis: an EAACI position paper. (2045-7022 (Print)).

Karaki M, Akiyama K Fau - Mori N, Mori N. Efficacy of intranasal steroid spray (mometasone furoate) on treatment of patients with seasonal allergic rhinitis: comparison with oral corticosteroids. (1879-1476 (Electronic)).

Titulaer J, Arefian H, Hartmann M, Younis MA-OX, Guntinas-Lichius O. Cost-effectiveness of allergic rhinitis treatment: An exploratory study. (2050-3121 (Print)).

Plaut M, Valentine MD. Clinical practice. Allergic rhinitis. (1533-4406 (Electronic)).

Laursen Lc Fau - Faurschou P, Faurschou P Fau - Pals H, Pals H Fau - Svendsen UG, Svendsen Ug Fau - Weeke B, Weeke B. Intramuscular betamethasone dipropionate vs. oral prednisolone in hay fever patients. (0105-4538 (Print)).

Ashoor Aa Fau - Ahmed M, Ahmed M. Effects of intramuscular depot-corticosteroid on the nasal mucosa in allergic rhinitis. (0003-4738 (Print)).

Mabry RL. Intranasal steroids in rhinology: the changing role of intraturbinal injection. (0145-5613 (Print)).

Hirata A, Kubo M, Okinami S. Severe retinal atrophy due to retinal and choroidal vascular occlusion following triamcinolone injection into the nasal mucosa. (1613-2246 (Electronic)).

Moss WJ, Kjos Kb Fau - Karnezis TT, Karnezis Tt Fau - Lebovits MJ, Lebovits MJ. Intranasal steroid injections and blindness: our personal experience and a review of the past 60 years. (1531-4995 (Electronic)).

Wilson AM, O'Byrne PM, Parameswaran K. Leukotriene receptor antagonists for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2004;116(5):338-44.

Chervinsky P, Philip G, Malice MP, Bardelas J, Nayak A, Marchal JL, et al. Montelukast for treating fall allergic rhinitis: effect of pollen exposure in 3 studies. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2004;92(3):367-73.

Meltzer EO, Philip G, Weinstein SF, LaForce CF, Malice MP, Dass SB, et al. Montelukast effectively treats the nighttime impact of seasonal allergic rhinitis. Am J Rhinol. 2005;19(6):591-8.

Patel P, Philip G, Yang W, Call R, Horak F, LaForce C, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of montelukast for treating perennial allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2005;95(6):551-7.

van Adelsberg J, Philip G, Pedinoff AJ, Meltzer EO, Ratner PH, Menten J, et al. Montelukast improves symptoms of seasonal allergic rhinitis over a 4-week treatment period. Allergy. 2003;58(12):1268-76.

Philip G, Malmstrom K, Hampel FC, Weinstein SF, LaForce CF, Ratner PH, et al. Montelukast for treating seasonal allergic rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial performed in the spring. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2002;32(7):1020-8.

Meltzer EO, Malmstrom K, Lu S, Prenner BM, Wei LX, Weinstein SF, et al. Concomitant montelukast and loratadine as treatment for seasonal allergic rhinitis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 2000;105(5):917-22.

Kurowski M, Kuna P, Górski P. Montelukast plus cetirizine in the prophylactic treatment of seasonal allergic rhinitis: influence on clinical symptoms and nasal allergic inflammation. Allergy. 2004;59(3):280-8.

Rodrigo GJ, Yañez A. The role of antileukotriene therapy in seasonal allergic rhinitis: a systematic review of randomized trials. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2006;96(6):779-86.

Pullerits T, Praks L, Ristioja V, Lötvall J. Comparison of a nasal glucocorticoid, antileukotriene, and a combination of antileukotriene and antihistamine in the treatment of seasonal allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2002;109(6):949-55.

Wilson AM, Orr LC, Sims EJ, Lipworth BJ. Effects of monotherapy with intra-nasal corticosteroid or combined oral histamine and leukotriene receptor antagonists in seasonal allergic rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2001;31(1):61-8.

Leff JA, Busse WW, Pearlman D, Bronsky EA, Kemp J, Hendeles L, et al. Montelukast, a leukotriene-receptor antagonist, for the treatment of mild asthma and exercise-induced bronchoconstriction. N Engl J Med. 1998;339(3):147-52.

Polos PG. Montelukast is an effective monotherapy for mild asthma and for asthma with co-morbid allergic rhinitis. Prim Care Respir J. 2006;15(5):310-1; author reply 1-2.

Price DB, Swern A, Tozzi CA, Philip G, Polos P. Effect of montelukast on lung function in asthma patients with allergic rhinitis: analysis from the COMPACT trial. Allergy. 2006;61(6):737-42.

Egan M, Bunyavanich S. Allergic rhinitis: the "Ghost Diagnosis" in patients with asthma. Asthma Res Pract. 2015;1:8.

Ngamphaiboon J. Montelukast in general pediatric practices. Journal of the Medical Association of Thailand. 2005;88 Suppl 4:S348-51.

Dahlén B, Nizankowska E, Szczeklik A, Zetterström O, Bochenek G, Kumlin M, et al. Benefits from adding the 5-lipoxygenase inhibitor zileuton to conventional therapy in aspirin-intolerant asthmatics. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157(4 Pt 1):1187-94.

Kheirandish-Gozal L, Bandla HP, Gozal D. Montelukast for Children with Obstructive Sleep Apnea: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(10):1736-41.

Liming BJ, Ryan M, Mack D, Ahmad I, Camacho M. Montelukast and Nasal Corticosteroids to Treat Pediatric Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2019;160(4):594-602.

FDA requires Boxed Warning about serious mental health side effects for asthma (Singulair); advises restricting use for allergic rhinitis [Internet]. [cited 2022 May 22]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-requires-boxed-warning-about-serious-mental-health-side-effects-asthma-and-allergy-drug.

Erickson CH, McLeod RL, Mingo GG, Egan RW, Pedersen OF, Hey JA. Comparative oral and topical decongestant effects of phenylpropanolamine and d-pseudoephedrine. Am J Rhinol. 2001;15(2):83-90.

Montastruc F, Montastruc G, Taudou MJ, Olivier-Abbal P, Montastruc JL, Bondon-Guitton E. Acute coronary syndrome after nasal spray of oxymetazoline. Chest. 2014;146(6):e214-e5.

Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, Lemell P, Yao R, Staudinger H, et al. A placebo-controlled study of the nasal decongestant effect of phenylephrine and pseudoephedrine in the Vienna Challenge Chamber. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2009;102(2):116-20.

Meltzer EO, Ratner PH, McGraw T. Phenylephrine hydrochloride modified-release tablets for nasal congestion: a randomized, placebo-controlled trial in allergic rhinitis patients. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2016;116(1):66-71.

Nishioka H, Kanzawa Y. Restless legs syndrome induced by fexofenadine/pseudoephedrine. J Gen Fam Med. 2020;21(6):256-7.

Supiyaphun P, Chochaipanichnon L, Kerekhanjanarong V, Saengpanich S. A comparative study of the side effects between pseudoephedrine in Loratadine plus Pseudoephedrine Sulfate Repetabs Tables and loratadine + pseudoephedrine tablet in treatment of allergic rhinitis in Thai patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2002;85(6):722-7.

Sherkat AA, Sardana N, Safaee S, Lehman EB, Craig TJ. The role of pseudoephedrine on daytime somnolence in patients suffering from perennial allergic rhinitis (PAR). Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2011;106(2):97-102.

Scadding GK, Durham SR, Mirakian R, Jones NS, Leech SC, Farooque S, et al. BSACI guidelines for the management of allergic and non-allergic rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2008;38(1):19-42.

Laccourreye O, Werner A, Giroud JP, Couloigner V, Bonfils P, Bondon-Guitton E. Benefits, limits and danger of ephedrine and pseudoephedrine as nasal decongestants. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2015;132(1):31-4.

Nathan RA, Finn AF, Jr., LaForce C, Ratner P, Chapman D, de Guia EC, et al. Comparison of cetirizine-pseudoephedrine and placebo in patients with seasonal allergic rhinitis and concomitant mild-to-moderate asthma: randomized, double-blind study. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2006;97(3):389-96.

Baroody FM, Brown D, Gavanescu L, DeTineo M, Naclerio RM. Oxymetazoline adds to the effectiveness of fluticasone furoate in the treatment of perennial allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2011;127(4):927-34.

Meltzer EO, Bernstein DI, Prenner BM, Berger WE, Shekar T, Teper AA. Mometasone furoate nasal spray plus oxymetazoline nasal spray: short-term efficacy and safety in seasonal allergic rhinitis. American journal of rhinology & allergy. 2013;27(2):102-8.

Meltzer EO, Orgel HA, Bronsky EA, Findlay SR, Georgitis JW, Grossman J, et al. Ipratropium bromide aqueous nasal spray for patients with perennial allergic rhinitis: a study of its effect on their symptoms, quality of life, and nasal cytology. The Journal of allergy and clinical immunology. 1992;90(2):242-9.

Milgrom H, Biondi R, Georgitis JW, Meltzer EO, Munk ZM, Drda K, et al. Comparison of ipratropium bromide 0.03% with beclomethasone dipropionate in the treatment of perennial rhinitis in children. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1999;83(2):105-11.

Dockhorn R, Aaronson D, Bronsky E, Chervinsky P, Cohen R, Ehtessabian R, et al. Ipratropium bromide nasal spray 0.03% and beclomethasone nasal spray alone and in combination for the treatment of rhinorrhea in perennial rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1999;82(4):349-59.

Kaiser HB, Findlay SR, Georgitis JW, Grossman J, Ratner PH, Tinkelman DG, et al. Long-term treatment of perennial allergic rhinitis with ipratropium bromide nasal spray 0.06%. The Journal of allergy and clinical immunology. 1995;95(5 Pt 2):1128-32.

Baraniuk JN, Silver PB, Kaliner MA, Barnes PJ. Effects of ipratropium bromide on bradykinin nasal provocation in chronic allergic rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1994;24(8):724-9.

Górski P, Pazdrak K, Ruta U. Effect of ipratropium on nasal reactivity to histamine and eosinophil influx in perennial allergic rhinitis. European journal of clinical pharmacology. 1993;44(6):545-7.

Kim KT, Kerwin E, Landwehr L, Bernstein JA, Bruner D, Harris D, et al. Use of 0.06% ipratropium bromide nasal spray in children aged 2 to 5 years with rhinorrhea due to a common cold or allergies. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2005;94(1):73-9.

Finn AF, Jr., Aaronson D, Korenblat P, Lumry W, Settipane G, Spector S, et al. Ipratropium bromide nasal spray 0.03% provides additional relief from rhinorrhea when combined with terfenadine in perennial rhinitis patients; a randomized, double-blind, active-controlled trial. Am J Rhinol. 1998;12(6):441-9.

Galant SP, Wilkinson R. Clinical prescribing of allergic rhinitis medication in the preschool and young school-age child: what are the options? BioDrugs. 2001;15(7):453-63.

Orgel HA, Meltzer EO, Kemp JP, Ostrom NK, Welch MJ. Comparison of intranasal cromolyn sodium, 4%, and oral terfenadine for allergic rhinitis: symptoms, nasal cytology, nasal ciliary clearance, and rhinomanometry. Ann Allergy. 1991;66(3):237-44.

Avunduk AM, Avunduk MC, Kapicioglu Z, Akyol N, Tavli L. Mechanisms and comparison of anti-allergic efficacy of topical lodoxamide and cromolyn sodium treatment in vernal keratoconjunctivitis. Ophthalmology. 2000;107(7):1333-7.

Donnelly A, Casale TB. Nedocromil sodium is rapidly effective in the therapy of seasonal allergic rhinitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 1993;91(5):997-1004.

Meltzer EO. Efficacy and patient satisfaction with cromolyn sodium nasal solution in the treatment of seasonal allergic rhinitis: a placebo-controlled study. Clin Ther. 2002;24(6):942-52.

Weiser M, Gegenheimer LH, Klein P. A randomized equivalence trial comparing the efficacy and safety of Luffa comp.-Heel nasal spray with cromolyn sodium spray in the treatment of seasonal allergic rhinitis. Forsch Komplementarmed. 1999;6(3):142-8.

Pacor ML, Biasi D, Carletto A, Maleknia T, Lunardi C. [Nedocromil sodium nasal spray in the treatment of seasonal allergic rhinitis]. Recenti Prog Med. 1996;87(5):213-4.

Birchall MA, Henderson JC, Studham JM, Pride NB, Fuller RW. The effect of topical sodium cromoglycate on intranasal histamine challenge in allergic rhinitis. Clinical otolaryngology and allied sciences. 1994;19(6):521-5.

Althaus MA, Pichler WJ. Nasal application of a gel formulation of N-acetyl-aspartyl glutamic acid (NAAGA) compared with placebo and disodium cromoglycate in the symptomatic treatment of pollinosis. Allergy. 1994;49(3):184-8.

Palma-Carlos AG, Chieira C, Conde TA, Cordeiro JA. Double-blind comparison of levocabastine nasal spray with sodium cromoglycate nasal spray in the treatment of seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy. 1991;67(4):394-8.

Druce HM, Goldstein S, Melamed J, Grossman J, Moss BA, Townley RG. Multicenter placebo-controlled study of nedocromil sodium 1% nasal solution in ragweed seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy. 1990;65(3):212-6.

Lejeune M, Lefebvre PP, Delvenne P, El-Shazly AE. Nasal sodium cromoglycate (Lomusol) modulates the early phase reaction of mild to moderate persistent allergic rhinitis in patients mono-sensitized to house dust mite: a preliminary study. Int Immunopharmacol. 2015;26(1):272-6.

Lange B, Lukat KF, Rettig K, Holtappels G, Bachert C. Efficacy, cost-effectiveness, and tolerability of mometasone furoate, levocabastine, and disodium cromoglycate nasal sprays in the treatment of seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2005;95(3):272-82.

Pacor ML, Biasi D, Maleknia T, Carletto A, Lunardi C. [Nedocromil sodium 1% nasal spray in the treatment of allergic rhinitis caused by Dermatophagoides pteronyssinus]. Recenti Prog Med. 1997;88(7-8):309-11.

Liu YL, Hu FR, Wang IJ, Chen WL, Hou YC. A double-masked study to compare the efficacy and safety of topical cromolyn for the treatment of allergic conjunctivitis. J Formos Med Assoc. 2011;110(11):690-4.

James IG, Campbell LM, Harrison JM, Fell PJ, Ellers-Lenz B, Petzold U. Comparison of the efficacy and tolerability of topically administered azelastine, sodium cromoglycate and placebo in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis and rhino-conjunctivitis. Current medical research and opinion. 2003;19(4):313-20.

Greiner JV, Minno G. A placebo-controlled comparison of ketotifen fumarate and nedocromil sodium ophthalmic solutions for the prevention of ocular itching with the conjunctival allergen challenge model. Clin Ther. 2003;25(7):1988-2005.

Leonardi A, Busca F, Tavolato M, Secchi AG. The anti-allergic effects of a cromolyn sodium-chlorpheniramine combination compared to ketotifen in the conjunctival allergen challenge model. Eur J Ophthalmol. 2003;13(2):128-33.

Alexander M, Allegro S, Hicks A. Nedocromil sodium in golfers with seasonal allergic conjunctivitis. Adv Ther. 2001;18(5):195-204.

Juniper EF, Guyatt GH, Ferrie PJ, King DR. Sodium cromoglycate eye drops: regular versus "as needed" use in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis. The Journal of allergy and clinical immunology. 1994;94(1):36-43.

Dupin O, Trinquand C, Persi L, Bousquet J, Robert F, Arnaud B. A comparison of topical mequitazine and disodium cromoglycate in allergic conjunctivitis induced by a specific conjunctival provocation test. Eur J Ophthalmol. 2000;10(1):15-21.

Vermeulen J, Mercer M. Comparison of the efficacy and tolerability of topical levocabastine and sodium cromoglycate in the treatment of seasonal allergic rhinoconjunctivitis in children. Pediatr Allergy Immunol. 1994;5(4):209-13.

Pitsios C, Papadopoulos D, Kompoti E, Manoussakis E, Garris V, Petalas K, et al. Efficacy and safety of mometasone furoate vs nedocromil sodium as prophylactic treatment for moderate/severe seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2006;96(5):673-8.

Fahy GT, Easty DL, Collum LM, Benedict-Smith A, Hillery M, Parsons DG. Randomised double-masked trial of lodoxamide and sodium cromoglycate in allergic eye disease. A multicentre study. Eur J Ophthalmol. 1992;2(3):144-9.

Shulman DG, Amdahl L, Washington C, Graves A. A combined analysis of two studies assessing the ocular comfort of antiallergy ophthalmic agents. Clin Ther. 2003;25(4):1096-106.

Bousquet J, Chanal I, Alquié MC, Charpin D, Didier A, Germouty J, et al. Prevention of pollen rhinitis symptoms: comparison of fluticasone propionate aqueous nasal spray and disodium cromoglycate aqueous nasal spray. A multicenter, double-blind, double-dummy, parallel-group study. Allergy. 1993;48(5):327-33.

Katelaris CH, Ciprandi G, Missotten L, Turner FD, Bertin D, Berdeaux G. A comparison of the efficacy and tolerability of olopatadine hydrochloride 0.1% ophthalmic solution and cromolyn sodium 2% ophthalmic solution in seasonal allergic conjunctivitis. Clin Ther. 2002;24(10):1561-75.

Liu G, Zhou X, Chen J, Liu F. Oral Antihistamines Alone vs in Combination with Leukotriene Receptor Antagonists for Allergic Rhinitis: A Meta-analysis. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2018;158(3):450-8.

Seresirikachorn K, Chitsuthipakorn W, Kanjanawasee D, Khattiyawittayakun L, Snidvongs K. Leukotriene Receptor Antagonist Addition to H1-Antihistamine Is Effective for Treating Allergic Rhinitis: A Systematic Review and Meta-analysis. American journal of rhinology & allergy. 2019;33(5):591-600.

Li AM, Abdullah VJ, Tsen CS, Au CT, Lam HS, So HK, et al. Leukotriene receptor antagonist in the treatment of childhood allergic rhinitis--a randomized placebo-controlled study. Pediatr Pulmonol. 2009;44(11):1085-92.

Watanasomsiri A, Poachanukoon O, Vichyanond P. Efficacy of montelukast and loratadine as treatment for allergic rhinitis in children. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2008;26(2-3):89-95.

Seresirikachorn K, Chitsuthipakorn W, Kanjanawasee D, Khattiyawittayakun L, Snidvongs K. Effects of H1 antihistamine addition to intranasal corticosteroid for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. International forum of allergy & rhinology. 2018;8(10):1083-92.

Feng S, Fan Y, Liang Z, Ma R, Cao W. Concomitant corticosteroid nasal spray plus antihistamine (oral or local spray) for the symptomatic management of allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(11):3477-86.

Du K, Qing H, Zheng M, Wang X, Zhang L. Intranasal antihistamine is superior to oral H(1) antihistamine as an add-on therapy to intranasal corticosteroid for treating allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2020;125(5):589-96.e3.

Hampel FC, Pedinoff AJ, Jacobs RL, Caracta CF, Tantry SK. Olopatadine-mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy and asthma proceedings. 2019;40(4):261-72.

Andrews CP, Mohar D, Salhi Y, Tantry SK. Efficacy and safety of twice-daily and once-daily olopatadine-mometasone combination nasal spray for seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2020;124(2):171-8.e2.

Gross GN, Berman G, Amar NJ, Caracta CF, Tantry SK. Efficacy and safety of olopatadine-mometasone combination nasal spray for the treatment of seasonal allergic rhinitis. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2019;122(6):630-8.e3.

Berger W, Bousquet J, Fox AT, Just J, Muraro A, Nieto A, et al. MP-AzeFlu is more effective than fluticasone propionate for the treatment of allergic rhinitis in children. Allergy. 2016;71(8):1219-22.

Seresirikachorn K, Mullol J, Limitlaohaphan K, Asvapoositkul V, Snidvongs K. Leukotriene receptor antagonist addition to intranasal steroid: systematic review and meta-analysis. Rhinology. 2021;59(1):2-9.

Goh BS, Ismail MI, Husain S. Quality of life assessment in patients with moderate to severe allergic rhinitis treated with montelukast and/or intranasal steroids: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. The Journal of laryngology and otology. 2014;128(3):242-8.

Di Lorenzo G, Pacor ML, Pellitteri ME, Morici G, Di Gregoli A, Lo Bianco C, et al. Randomized placebo-controlled trial comparing fluticasone aqueous nasal spray in mono-therapy, fluticasone plus cetirizine, fluticasone plus montelukast and cetirizine plus montelukast for seasonal allergic rhinitis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2004;34(2):259-67.

Esteitie R, DeTineo M, Naclerio RM, Baroody FM. Effect of the addition of montelukast to fluticasone propionate for the treatment of perennial allergic rhinitis. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. 2010;105(2):155-61.

Chen H, Zhang L, Lou H, Wang Y, Cao F, Wang C. A Randomized Trial of Comparing a Combination of Montelukast and Budesonide With Budesonide in Allergic Rhinitis. The Laryngoscope. 2021;131(4):E1054-e61.

Tatar E, Sürenoğlu UA, Ozdek A, Saylam G, Korkmaz H. The effect of combined medical treatment on quality of life in persistent allergic rhinitis. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;65(Suppl 2):333-7.

Khattiyawittayakun L, Seresirikachorn K, Chitsuthipakorn W, Kanjanawasee D, Snidvongs K. Effects of double-dose intranasal corticosteroid for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. International forum of allergy & rhinology. 2019;9(1):72-8.

Martin BG, Ratner PH, Hampel FC, Andrews CP, Toler T, Wu W, et al. Optimal dose selection of fluticasone furoate nasal spray for the treatment of seasonal allergic rhinitis in adults and adolescents. Allergy and asthma proceedings. 2007;28(2):216-25.

Khattiyawittayakun L, Seresirikachorn K, Chitsuthipakorn W, Kanjanawasee D, Snidvongs K. Effects of decongestant addition to intranasal corticosteroid for chronic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. International forum of allergy & rhinology. 2018;8(12):1445-53.

Matreja PS, Gupta V, Kaur J, Singh S. Efficacy of fluticasone and oxymetazoline as the treatment for allergic rhinitis. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2012;6(1):85-8.

Thongngarm T, Assanasen P, Pradubpongsa P, Tantilipikorn P. The effectiveness of oxymetazoline plus intranasal steroid in the treatment of chronic rhinitis: A randomised controlled trial. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2016;34(1):30-7.

Papadopoulos NG, Bernstein JA, Demoly P, Dykewicz M, Fokkens W, Hellings PW, et al. Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy. 2015;70(5):474-94.

Eschenbacher W, Straesser M, Knoeddler A, Li RC, Borish L. Biologics for the Treatment of Allergic Rhinitis, Chronic Rhinosinusitis, and Nasal Polyposis. Immunology and allergy clinics of North America. 2020;40(4):539-47.

Licari A, Castagnoli R, De Filippo M, Foiadelli T, Tosca MA, Marseglia GL, et al. Current and emerging biologic therapies for allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis. Expert Opin Biol Ther. 2020;20(6):609-19.

แนวทางการรักษาและป้องกันโรคหืดในประเทศไทยสำหรับผู้ป่วยเด็ก พ.ศ. 2563 [Internet]. [cited 2022 May 22]. Available from http://allergy.or.th/2016/pdf/2021/Final%20Thai%20CPG%20Ped%20Asthma%202020_2021%20Short%20Summary_update%2022%20Sep%202021.pdf

Patel GB, Kern RC, Bernstein JA, Hae-Sim P, Peters AT. Current and Future Treatments of Rhinitis and Sinusitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(5):1522-31.

Jutel M, Agache I, Bonini S, Burks AW, Calderon M, Canonica W, et al. International consensus on allergy immunotherapy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2015;136(3):556-68.

Halken S, Larenas-Linnemann D, Roberts G, Calderon MA, Angier E, Pfaar O, et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Prevention of allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(8):728-45.

Dhami S, Nurmatov U, Arasi S, Khan T, Asaria M, Zaman H, et al. Allergen immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis: A systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017;72(11):1597-631.

Dhami S, Kakourou A, Asamoah F, Agache I, Lau S, Jutel M, et al. Allergen immunotherapy for allergic asthma: A systematic review and meta-analysis. Allergy. 2017;72(12):1825-48.

Greenhawt M, Oppenheimer J, Nelson M, Nelson H, Lockey R, Lieberman P, et al. Sublingual immunotherapy: A focused allergen immunotherapy practice parameter update. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2017;118(3):276-82 e2.

Durham SR, Penagos M. Sublingual or subcutaneous immunotherapy for allergic rhinitis? The Journal of allergy and clinical immunology. 2016;137(2):339-49 e10.

Jacobsen L, Niggemann B, Dreborg S, Ferdousi HA, Halken S, Host A, et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy. 2007;62(8):943-8.

Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T, Laursen MK, Andersen JS, Sorensen HF, et al. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2018;141(2):529-38 e13.

Kristiansen M, Dhami S, Netuveli G, Halken S, Muraro A, Roberts G, et al. Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(1):18-29.

Zolkipli Z, Roberts G, Cornelius V, Clayton B, Pearson S, Michaelis L, et al. Randomized controlled trial of primary prevention of atopy using house dust mite allergen oral immunotherapy in early childhood. The Journal of allergy and clinical immunology. 2015;136(6):1541-7 e11.

King HC MR, Mabry CS. Allergy in ENT Practice. New York: Thieme; 1998.

Krouse JH, Krouse HJ. Efficacy of immunotherapy based on skin end-point titration. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2000;123(3):183-7.

Krouse JH, Mabry RL. Skin testing for inhalant allergy 2003: current strategies. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2003;129(4 Suppl):S33-49.

Peltier J, Ryan MW. Comparison of intradermal dilutional testing, skin prick testing, and modified quantitative testing for common allergens. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2007;137(2):246-9.

Trevino RJ. Comparison of results of immunotherapy based on skin end-point titration, prick testing, and scratch testing. Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 1994;111(5):550-2.

Calderon MA, Simons FE, Malling HJ, Lockey RF, Moingeon P, Demoly P. Sublingual allergen immunotherapy: mode of action and its relationship with the safety profile. Allergy. 2012;67(3):302-11.

Calderon MA, Vidal C, Rodriguez Del Rio P, Just J, Pfaar O, Tabar AI, et al. European Survey on Adverse Systemic Reactions in Allergen Immunotherapy (EASSI): a real-life clinical assessment. Allergy. 2017;72(3):462-72.

Lin H-C, Lin P-W, Friedman M, Chang H-W, Su Y-Y, Chen Y-J, et al. Long-term results of radiofrequency turbinoplasty for allergic rhinitis refractory to medical therapy. Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery. 2010;136(9):892-5.

Olszewska E, Sieskiewicz A, Kasacka I, Rogowski M, Zukowska M, Soroczyńska J, et al. Cytology of nasal mucosa, olfactometry and rhinomanometry in patients after CO2 laser mucotomy in inferior turbinate hypertrophy. Folia Histochem Cytobiol. 2010;48(2):217-21.

Iwasaki A, Tokano H, Kamiyama R, Suzuki Y, Kitamura K. A 24-month-follow-up study of argon plasma coagulation of the inferior turbinate in patients with perennial nasal allergy. J Med Dent Sci. 2010;57(1):11-5.

DeRowe A, Landsberg R, Leonov Y, Katzir A, Ophir D. Subjective comparison of Nd:YAG, diode, and CO2 lasers for endoscopically guided inferior turbinate reduction surgery. Am J Rhinol. 1998;12(3):209-12.

Chen Y-L, Tan C-T, Huang H-M. Long-term efficacy of microdebrider-assisted inferior turbinoplasty with lateralization for hypertrophic inferior turbinates in patients with perennial allergic rhinitis. The Laryngoscope. 2008;118(7):1270-4.

Passàli D, Lauriello M, Anselmi M, Bellussi L. Treatment of hypertrophy of the inferior turbinate: long-term results in 382 patients randomly assigned to therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1999;108(6):569-75.

Mori S, Fujieda S, Yamada T, Kimura Y, Takahashi N, Saito H. Long-term effect of submucous turbinectomy in patients with perennial allergic rhinitis. Laryngoscope. 2002;112(5):865-9.

Caffier PP, Scherer H, Neumann K, Lück S, Enzmann H, Haisch A. Diode laser treatment in therapy-resistant allergic rhinitis: impact on nasal obstruction and associated symptoms. Lasers Med Sci. 2011;26(1):57-67.

Acevedo JL, Camacho M, Brietzke SE. Radiofrequency Ablation Turbinoplasty versus Microdebrider-Assisted Turbinoplasty: A Systematic Review and Meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;153(6):951-6.

De Corso E, Bastanza G, Di Donfrancesco V, Guidi ML, Morelli Sbarra G, Passali GC, et al. Radiofrequency volumetric inferior turbinate reduction: long-term clinical results. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2016;36(3):199-205.

Buyuklu F, Cakmak O, Hizal E, Donmez FY. Outfracture of the Inferior Turbinate: A Computed Tomography Study. Plast Reconstr Surg. 2009;123(6):1704-9.

Aksoy F, Yıldırım YS, Veyseller B, Ozturan O, Demirhan H. Midterm outcomes of outfracture of the inferior turbinate. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143(4):579-84.

Karatzanis AD, Fragiadakis G, Moshandrea J, Zenk J, Iro H, Velegrakis GA. Septoplasty outcome in patients with and without allergic rhinitis. Rhinology. 2009;47(4):444-9.

Kim YH, Kim BJ, Bang KH, Hwang Y, Jang TY. Septoplasty improves life quality related to allergy in patients with septal deviation and allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;145(6):910-4.

Gillman GS, Staltari GV, Chang Y-F, Mattos JL. A Prospective Study of Outcomes of Septoplasty with Turbinate Reductions in Patients with Allergic Rhinitis. Otolaryngology--Head and Neck Surgery: Official Journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2019;160(6):1118-23.

Konno A. Historical, pathophysiological, and therapeutic aspects of vidian neurectomy. Curr Allergy Asthma Rep. 2010;10(2):105-12.

Jaradeh SS, Smith TL, Torrico L, Prieto TE, Loehrl TA, Darling RJ, et al. Autonomic nervous system evaluation of patients with vasomotor rhinitis. Laryngoscope. 2000;110(11):1828-31.

Fernandes CM. Bilateral transnasal vidian neurectomy in the management of chronic rhinitis. J Laryngol Otol. 1994;108(7):569-73.

Kamel R, Zaher S. Endoscopic transnasal vidian neurectomy. Laryngoscope. 1991;101(3):316-9.

Jang TY, Kim YH, Shin S-H. Long-term effectiveness and safety of endoscopic vidian neurectomy for the treatment of intractable rhinitis. Clinical and experimental otorhinolaryngology. 2010;3(4):212-6.

Marshak T, Yun WK, Hazout C, Sacks R, Harvey RJ. A systematic review of the evidence base for vidian neurectomy in managing rhinitis. J Laryngol Otol. 2016;130 Suppl 4:S7-S28.

Shen L, Wang J, Kang X, Han M, Li M, Huang Z, et al. Clinical Efficacy and Possible Mechanism of Endoscopic Vidian Neurectomy for House Dust Mite-Sensitive Allergic Rhinitis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2021:1-10.

Wang L, Chen M, Xu M. Effect of posterior nasal neurectomy on the suppression of allergic rhinitis. Am J Otolaryngol. 2020;41(3):102410.

Ogawa T, Takeno S, Ishino T, Hirakawa K. Submucous turbinectomy combined with posterior nasal neurectomy in the management of severe allergic rhinitis: clinical outcomes and local cytokine changes. Auris Nasus Larynx. 2007;34(3):319-26.

Albu S, Trombitas V, Nagy A. Endoscopic microdebrider-assisted inferior turbinoplasty with and without posterior nasal neurectomy. Auris Nasus Larynx. 2014;41(3):273-7.

Ozcan C, Ismi O. Botulinum Toxin for Rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2016;16(8):58.

Mozafarinia K, Abna M, Khanjani N. Effect of Botulinum Neurotoxin A Injection into the Submucoperichondrium of the Nasal Septum in Reducing Idiopathic Non-Allergic Rhinitis and Persistent Allergic Rhinitis. Iran J Otorhinolaryngol. 2015;27(81):253-9.

Yang TY, Jung YG, Kim YH, Jang TY. A comparison of the effects of botulinum toxin A and steroid injection on nasal allergy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;139(3):367-71.

Abtahi SM, Hashemi SM, Abtahi SH, Bastani B. Septal injection in comparison with inferior turbinates injection of botulinum toxin A in patients with allergic rhinitis. J Res Med Sci. 2013;18(5):400-4.

Intarawong S, Chintrakarn C. Effect of Botulinum toxin type A on nasal symptoms on allergic rhinitis 2009 [cited 2022 May 22]. Available from: https://www.rcot.org/download/resident_10_11.pdf.

Hashemi SM, Okhovat A, Amini S, Pourghasemian M. Comparing the effects of Botulinum Toxin-A and cetirizine on the treatment of allergic rhinitis. Allergol Int. 2013;62(2):245-9.

Shemshadi H, Azimian M, Kamrani AAA, Onsori MA. Botulinum Toxin Type A on an Intranasal Sponge for Chronic Allergic Rhinitis: Randomized Clinical Trial. Iranian Rehabilitation Journal. 2013;11(18):7.

Unal M, Sevim S, Doğu O, Vayisoğlu Y, Kanik A. Effect of botulinum toxin type A on nasal symptoms in patients with allergic rhinitis: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. Acta Otolaryngol. 2003;123(9):1060-3.

Piromchai P, Pornumnouy W, Saeseow P, Chainansamit S. The minimum effective dose of abobotulinum toxin A injection for allergic rhinitis: A dose-escalation randomized controlled trial. Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2021;6(1):6-12.

Rinzin K, Hoang MP, Seresirikachorn K, Snidvongs K. Botulinum toxin for chronic rhinitis: A systematic review and meta-analysis. Int Forum Allergy Rhinol. 2021.

Hwang PH, Lin B, Weiss R, Atkins J, Johnson J. Cryosurgical posterior nasal tissue ablation for the treatment of rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2017;7(10):952-6.

Virani FR, Wilson MD, Beliveau AM, Gill AS, Strong EB, Steele TO. The Impact of Surgical Posterior Nasal Nerve Cryoablation on Symptoms and Disease-Specific Quality of Life in Patients With Chronic Rhinitis. Ear Nose Throat J. 2021:1455613211018576.

Teeratakulpisarn J, Pairojkul S, Heng S. Survey of the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in schoolchildren from Khon Kaen, Northeast Thailand. an ISAAC study. International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2000;18(4):187-94.

Trakultivakorn M, Sangsupawanich P, Vichyanond P. Time trends of the prevalence of asthma, rhinitis and eczema in Thai children-ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) Phase Three. J Asthma. 2007;44(8):609-11.

Sritipsukho P. Aeroallergen sensitivity among Thai children with allergic respiratory diseases: a hospital-based study. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2004;22(2-3):91-5.

Wright AL, Holberg CJ, Martinez FD, Halonen M, Morgan W, Taussig LM. Epidemiology of physician-diagnosed allergic rhinitis in childhood. Pediatrics. 1994;94(6 Pt 1):895-901.

Tran NP, Vickery J, Blaiss MS. Management of rhinitis: allergic and non-allergic. Allergy Asthma Immunol Res. 2011;3(3):148-56.

สุวรรณ ป. โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis). In: พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ยอ, ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร, อรอัชฌา ศิริมงคลชัยกุล, วีณา ภู่ทองคำ, editor. กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง Pediatrics in Metropolis. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น; 2559. p. 127-52.

Morais-Almeida M, Santos N, Pereira AM, Branco-Ferreira M, Nunes C, Bousquet J, et al. Prevalence and classification of rhinitis in preschool children in Portugal: a nationwide study. Allergy. 2013;68(10):1278-88.

Morais-Almeida M, Pite H, Pereira AM, Todo-Bom A, Nunes C, Bousquet J, et al. Prevalence and classification of rhinitis in the elderly: A nationwide survey in Portugal. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2013;68(9):1150-7.

Gray SL, Anderson ML, Dublin S, Hanlon JT, Hubbard R, Walker R, et al. Cumulative use of strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Intern Med. 2015;175(3):401-7.

Surda P, Putala M, Siarnik P, Walker A, Bernic A, Fokkens W. Rhinitis and its impact on quality of life in swimmers. Allergy. 2018;73(5):1022-31.

Bonini S, Bonini M, Bousquet J, Brusasco V, Canonica GW, Carlsen KH, et al. Rhinitis and asthma in athletes: an ARIA document in collaboration with GA2LEN. Allergy. 2006;61(6):681-92.

Surda P, Walker A, Limpens J, Fokkens W, Putala M. Nasal changes associated with exercise in athletes: systematic review. J Laryngol Otol. 2018;132(3):191-7.

Surda P, Walker A, Putala M, Siarnik P. Prevalence of Rhinitis in Athletes: Systematic Review. Int J Otolaryngol. 2017;2017:8098426.

Walker A, Surda P, Rossiter M, Little S. Rhinitis in Elite and Non-Elite Field Hockey Players. Int J Sports Med. 2017;38(1):65-70.

Prossegger J, Huber D, Grafetstätter C, Pichler C, Braunschmid H, Weisböck-Erdheim R, et al. Winter Exercise Reduces Allergic Airway Inflammation: A Randomized Controlled Study. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(11).

Passàli D, Damiani V, Passàli GC, Passàli FM, Bellussi L. Alterations in rhinosinusal homeostasis in a sportive population: our experience with 106 athletes. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004;261(9):502-6.

WHAT IS PROHIBITED [cited 2021May 21]. Available from: http://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited.

Schatz M, Zeiger RS, Harden K, Hoffman CC, Chilingar L, Petitti D. The safety of asthma and allergy medications during pregnancy. The Journal of allergy and clinical immunology. 1997;100(3):301-6.

Gluck PA, Gluck JC. A review of pregnancy outcomes after exposure to orally inhaled or intranasal budesonide. Current medical research and opinion. 2005;21(7):1075-84.

Källén B, Rydhstroem H, Aberg A. Congenital malformations after the use of inhaled budesonide in early pregnancy. Obstet Gynecol. 1999;93(3):392-5.

Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol. 2006;25(8):447-52.

Blaiss MS. Management of rhinitis and asthma in pregnancy. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2003;90(6 Suppl 3):16-22.

Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML, Juhaeri J. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. The Journal of allergy and clinical immunology. 2016;138(1):97-104.e7.

Dombrowski MP, Brown CL, Berry SM. Preliminary experience with triamcinolone acetonide during pregnancy. J Matern Fetal Med. 1996;5(6):310-3.

Seto A, Einarson T, Koren G. Pregnancy outcome following first trimester exposure to antihistamines: meta-analysis. Am J Perinatol. 1997;14(3):119-24.

Gilboa SM, Ailes EC, Rai RP, Anderson JA, Honein MA. Antihistamines and birth defects: a systematic review of the literature. Expert Opin Drug Saf. 2014;13(12):1667-98.

Li Q, Mitchell AA, Werler MM, Yau WP, Hernández-Díaz S. Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects. J Allergy Clin Immunol Pract. 2013;1(6):666-74.e1.

Källén B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002;11(3):146-52.

Einarson A, Bailey B, Jung G, Spizzirri D, Baillie M, Koren G. Prospective controlled study of hydroxyzine and cetirizine in pregnancy. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 1997;78(2):183-6.

Golembesky A, Cooney M, Boev R, Schlit AF, Bentz JWG. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018;38(7):940-5.

Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME, Boskovic R, Martinovic J, Koren G. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014;34(5):392-9.

Moretti ME, Caprara D, Coutinho CJ, Bar-Oz B, Berkovitch M, Addis A, et al. Fetal safety of loratadine use in the first trimester of pregnancy: a multicenter study. The Journal of allergy and clinical immunology. 2003;111(3):479-83.

Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A, Moerman L, Arnon J, Wajnberg R, et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. The Journal of allergy and clinical immunology. 2003;111(6):1239-43.

Källén B, Olausson PO. No increased risk of infant hypospadias after maternal use of loratadine in early pregnancy. Int J Med Sci. 2006;3(3):106-7.

Briggs Gg FR YS. Drug in pregnancy and lactation. 5th ed. Baltimore (MD): Williams and Wilkins; 1998.

Saxén I. Letter: Cleft palate and maternal diphenhydramine intake. Lancet. 1974;1(7854):407-8.

Werler MM, Mitchell AA, Shapiro S. First trimester maternal medication use in relation to gastroschisis. Teratology. 1992;45(4):361-7.

Källén BA, Olausson PO. Use of oral decongestants during pregnancy and delivery outcome. Am J Obstet Gynecol. 2006;194(2):480-5.

Yau WP, Mitchell AA, Lin KJ, Werler MM, Hernández-Díaz S. Use of decongestants during pregnancy and the risk of birth defects. Am J Epidemiol. 2013;178(2):198-208.

Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hernández MJ, Martos C, Garne E. Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark. Birth Defects Res. 2017;109(6):452-9.

Sarkar M, Koren G, Kalra S, Ying A, Smorlesi C, De Santis M, et al. Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes. European journal of clinical pharmacology. 2009;65(12):1259-64.

Bakhireva LN, Jones KL, Schatz M, Klonoff-Cohen HS, Johnson D, Slymen DJ, et al. Safety of leukotriene receptor antagonists in pregnancy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;119(3):618-25.

Nelsen LM, Shields KE, Cunningham ML, Stoler JM, Bamshad MJ, Eng PM, et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012;129(1):251-4.e1-6.

Allergen immunotherapy: a practice parameter second update. The Journal of allergy and clinical immunology. 2007;120(3 Suppl):S25-85.

Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy. 2012;67(6):741-3.

Schatz M, Zeiger RS. Diagnosis and management of rhinitis during pregnancy. Allergy Proc. 1988;9(5):545-54.

Ellegård E, Karlsson G. Nasal congestion during pregnancy. Clinical otolaryngology and allied sciences. 1999;24(4):307-11.

Ellegård EK, Hellgren M, Karlsson NG. Fluticasone propionate aqueous nasal spray in pregnancy rhinitis. Clinical otolaryngology and allied sciences. 2001;26(5):394-400.

Heederik D, Doekes G, Nieuwenhuijsen MJ. Exposure assessment of high molecular weight sensitisers: contribution to occupational epidemiology and disease prevention. Occup Environ Med. 1999;56(11):735-41.

Gautrin D, Infante-Rivard C, Ghezzo H, Malo JL. Incidence and host determinants of probable occupational asthma in apprentices exposed to laboratory animals. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(4):899-904.

van Kampen V, de Blay F, Folletti I, Kobierski P, Moscato G, Olivieri M, et al. EAACI position paper: skin prick testing in the diagnosis of occupational type I allergies. Allergy. 2013;68(5):580-4.

Lux H, Lenz K, Budnik LT, Baur X. Performance of specific immunoglobulin E tests for diagnosing occupational asthma: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 2019;76(4):269-78.

Beach J, Russell K, Blitz S, Hooton N, Spooner C, Lemiere C, et al. A systematic review of the diagnosis of occupational asthma. Chest. 2007;131(2):569-78.

Gautrin D, Ghezzo H, Infante-Rivard C, Malo JL. Natural history of sensitization, symptoms and occupational diseases in apprentices exposed to laboratory animals. Eur Respir J. 2001;17(5):904-8.

Karjalainen A, Martikainen R, Klaukka T, Saarinen K, Uitti J. Risk of asthma among Finnish patients with occupational rhinitis. Chest. 2003;123(1):283-8.

Elliott L, Heederik D, Marshall S, Peden D, Loomis D. Progression of self-reported symptoms in laboratory animal allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(1):127-32.

Vandenplas O, Dressel H, Wilken D, Jamart J, Heederik D, Maestrelli P, et al. Management of occupational asthma: cessation or reduction of exposure? A systematic review of available evidence. Eur Respir J. 2011;38(4):804-11.

Vandenplas O, Hox V, Bernstein D. Occupational Rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(10):3311-21.

ICAO. Manual of Civil Aviation Medicine [Internet]. 2012. [cited 2022 May 22]. Available from https://www.icao.int/publications/documents/8984_cons_en.pdf

Powell-Dunford N, Reese C, Bushby A, Munkeby BH, Coste S, Pezer VL, et al. The Aeromedical Management of Allergic Rhinitis. Aerosp Med Hum Perform. 2018;89(5):453-63.

(FAA) FAA. Allergy - antihistamine & immunotherapy medication 2021 [Internet]. [cited 2022 May 22].Available from: https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/avs/offices/aam/ame/guide/media/AllergyAntihistamineImmunotherapyMedication.pdf.

Reményi Á, Grósz A, Szabó SA, Tótka Z, Molnár D, Helfferich F. Comparative study of the effect of bilastine and cetirizine on cognitive functions at ground level and at an altitude of 4,000 m simulated in hypobaric chamber: a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study. Expert Opin Drug Saf. 2018;17(9):859-68.

Valk PJ, Simons R, Jetten AM, Valiente R, Labeaga L. Cognitive Performance Effects of Bilastine 20 mg During 6 Hours at 8000 ft Cabin Altitude. Aerosp Med Hum Perform. 2016;87(7):622-7.

ประเทศญี่ปุ่น กสฝ. หลักเกณฑ์การใช้เวชภัณฑ์ของผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ฉบับแก้ไขบางส่วน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฉบับแปล.

FDA requires Boxed Warning about serious mental health side effects for asthma (Singulair); advises restricting use for allergic rhinitis [Internet]. 2020 [cited 15 May 2021 ]. Available from: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-requires-boxed-warning-about-serious-mental-health-side-effects-asthma-and-allergy-drug.

Organization WH. International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest. 3 ed2007.

Organization ILOaIM. Guidelines on the medical examinations of seafarers / International Labour Office, Sectoral Activities Programme. Geneva: International Migration Organization; 2013.

Carl Edmonds MB, John Lippmann and Simon J. Mitchell. Diving and Subaquatic Medicine. 5th ed. New York, USA: CRC PressTaylor & Francis Group; 2016.

Direction Of Commander NSSC. U.S. Navy Diving Manual, Revision 7 [Internet]. 2016. [cited 2022 May 22]. Available from https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/SUPSALV/Diving/US%20DIVING%20MANUAL_REV7.pdf?ver=2017-01-11-102354-393

Hindmarch I, Shamsi Z. Antihistamines: models to assess sedative properties, assessment of sedation, safety and other side-effects. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1999;29 Suppl 3:133-42.

Mann RD, Pearce GL, Dunn N, Shakir S. Sedation with "non-sedating" antihistamines: four prescription-event monitoring studies in general practice. BMJ (Clinical research ed). 2000;320(7243):1184-6.

Bender BG, Berning S, Dudden R, Milgrom H, Tran ZV. Sedation and performance impairment of diphenhydramine and second-generation antihistamines: a meta-analysis. The Journal of allergy and clinical immunology. 2003;111(4):770-6.

Hong JB, Lee HC, Hu FC, Chu CY. A randomized, double-blind, active-controlled, parallel-group pilot study to compare the efficacy and sedative effects of desloratadine 5 mg with levocetirizine 5 mg in the treatment of chronic idiopathic urticaria. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63(5):e100-2.

Potter PC, Kapp A, Maurer M, Guillet G, Jian AM, Hauptmann P, et al. Comparison of the efficacy of levocetirizine 5 mg and desloratadine 5 mg in chronic idiopathic urticaria patients. Allergy. 2009;64(4):596-604.

Nicholson AN, Stone BM, Turner C, Mills SL. Antihistamines and aircrew: usefulness of fexofenadine. Aviat Space Environ Med. 2000;71(1):2-6.

Farré M, Pérez-Mañá C, Papaseit E, Menoyo E, Pérez M, Martin S, et al. Bilastine vs. hydroxyzine: occupation of brain histamine H1 -receptors evaluated by positron emission tomography in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2014;78(5):970-80.

Snidvongs K, Seresirikachorn K, Khattiyawittayakun L, Chitsuthipakorn W. Sedative Effects of Levocetirizine: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies. Drugs. 2017;77(2):175-86.

Bender BG, McCormick DR, Milgrom H. Children's school performance is not impaired by short-term administration of diphenhydramine or loratadine. J Pediatr. 2001;138(5):656-60.

Demonte A, Guanti MB, Liberati S, Biffi A, Fernando F, Fainello M, et al. Bilastine safety in drivers who need antihistamines: new evidence from high-speed simulator driving test on allergic patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018;22(3):820-8.

Mohler SR, Nicholson A, Harvey P, Miura Y, Meeves SG. The use of antihistamines in safety-critical jobs: a meeting report. Current medical research and opinion. 2002;18(6):332-7.

Heimall J, Bielory L. Defining complementary and alternative medicine in allergies and asthma: benefits and risks. Clin Rev Allergy Immunol. 2004;27(2):93-103.

Kung YY, Chen YC, Hwang SJ, Chen TJ, Chen FP. The prescriptions frequencies and patterns of Chinese herbal medicine for allergic rhinitis in Taiwan. Allergy. 2006;61(11):1316-8.

Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data. 2004(343):1-19.

Slader CA, Reddel HK, Jenkins CR, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ. Complementary and alternative medicine use in asthma: who is using what? Respirology. 2006;11(4):373-87.

Passalacqua G, Bousquet PJ, Carlsen KH, Kemp J, Lockey RF, Niggemann B, et al. ARIA update: I--Systematic review of complementary and alternative medicine for rhinitis and asthma. The Journal of allergy and clinical immunology. 2006;117(5):1054-62.

Subbarayappa BV. The roots of ancient medicine: an historical outline. J Biosci. 2001;26(2):135-43.

Valiathan M. An Ayurvedic view of life. Current Science. 2009:1186-92.

Modha NJ, Shukla V, Baghel M. Clinical study of anurjata janita pratishyaya (allergic rhinitis) & comparative assessment of Nasya Karma. AYU (An international quarterly journal of research in Ayurveda). 2009;30(1):47.

Arora M, Ravindra P, Shrikant G. Efficacy of Jalaneti and Pranayama in management of Vataja Pratishyaya (allergic rhinitis). World Journal of Pharmaceutical Research. 2018;7(07):925-35.

Parajuli S, Bhatta P, Bharkher D. Effect of Shadbindu Taila and Haridra Khanda in Pratishyaya (Allergic Rhinitis). The Healer. 2021;2(1):58-60.

Bhakti C, Rajagopala M, Shah A, Bavalatti N. A clinical evaluation of Haridra Khanda & Pippalyadi Taila Nasya on pratishyaya (allergic rhinitis). AYU (An international quarterly journal of research in Ayurveda). 2009;30(2):188.

Kumar S, Debnath P, Banerjee S, Raj A, GR RP. Clinical investigations on the ayurvedic management of Allergic Rhinitis (Vataja pratishyaya) by Pratimarsha nasyaas nasal drug delivery system. Explor Anim Med Res) Exploratory Animal and Medical Research. 2014;4(2):194-205.

Saper RB, Kales SN, Paquin J, Burns MJ, Eisenberg DM, Davis RB, et al. Heavy metal content of ayurvedic herbal medicine products. Jama. 2004;292(23):2868-73.

Niggemann B, Grüber C. Side‐effects of complementary and alternative medicine. Allergy. 2003;58(8):707-16.

Ernst E. Definition and Main Principles of Homeopathy. Homeopathy-The Undiluted Facts: Springer; 2016. p. 7-12.

Hahnemann S. Essay on a new principle for ascertaining the curative power of drugs, and some examinations of the previous principles. Hufeland’s Journal. 1796;2:391-439.

Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. The Lancet. 1997;350(9081):834-43.

Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. The Lancet. 2005;366(9487):726-32.

Non Sowanna N. Homeopathy: Science of alternative medicine and application. วารสาร การ แพทย์ และ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Science). 2017;24(2):72-82.

Banerjee K, Mathie RT, Costelloe C, Howick J. Homeopathy for Allergic Rhinitis: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2017;23(6):426-44.

Stub T, Salamonsen A, Alraek T. Is it possible to distinguish homeopathic aggravation from adverse effects? A qualitative study. Complementary Medicine Research. 2012;19(1):13-9.

Wiesenauer M, Lüdtke R. The treatment of pollinosis with Galphimia glauca D4—a randomized placebo-controlled double-blind clinical trial—. Phytomedicine. 1995;2(1):3-6.

Ophir D, Elad Y, Dolev Z, Geller-Bernstein C. Effects of inhaled humidified warm air on nasal patency and nasal symptoms in allergic rhinitis. Ann Allergy. 1988;60(3):239-42.

Georgitis JW. Nasal hyperthermia and simple irrigation for perennial rhinitis. Changes in inflammatory mediators. Chest. 1994;106(5):1487-92.

Vathanophas V, Pattamakajonpong P, Assanasen P, Suwanwech T. The effect of steam inhalation on nasal obstruction in patients with allergic rhinitis. Asian Pacific journal of allergy and immunology. 2019.

Makchuchit S, Rattarom R, Itharat A. The anti-allergic and anti-inflammatory effects of Benjakul extract (a Thai traditional medicine), its constituent plants and its some pure constituents using in vitro experiments. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie. 2017;89:1018-26.

Panthong A, Kanjanapothi D, Niwatananant W, Tuntiwachwuttikul P, Reutrakul V. Anti-inflammatory activity of compound D {(E)-4-(3',4'-dimethoxyphenyl)but-3-en-2-ol} isolated from Zingiber cassumunar Roxb. Phytomedicine. 1997;4(3):207-12.

Tewtrakul S, Subhadhirasakul S. Anti-allergic activity of some selected plants in the Zingiberaceae family. J Ethnopharmacol. 2007;109(3):535-8.

Tanticharoenwiwat P, Kulalert P, Dechatiwongse Na Ayudhya T, Koontongkaew S, Jiratchariyakul W, Soawakontha R, et al. Inhibitory effect of Phlai capsules on skin test responses among allergic rhinitis patients: a randomized, three-way crossover study. J Integr Med. 2017;15(6):462-8.

Taw MB, Reddy WD, Omole FS, Seidman MD. Acupuncture and allergic rhinitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;23(3):216-20.

Petti FB, Liguori A, Ippoliti F. Study on cytokines IL-2, IL-6, IL-10 in patients of chronic allergic rhinitis treated with acupuncture. J Tradit Chin Med. 2002;22(2):104-11.

Pfab F, Hammes M, Bäcker M, Huss-Marp J, Athanasiadis GI, Tölle TR, et al. Preventive effect of acupuncture on histamine-induced itch: a blinded, randomized, placebo-controlled, crossover trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 2005;116(6):1386-8.

Dykewicz MS, Wallace DV, Amrol DJ, Baroody FM, Bernstein JA, Craig TJ, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. The Journal of allergy and clinical immunology. 2020;146(4):721-67.

Ozdemir O. Various effects of different probiotic strains in allergic disorders: an update from laboratory and clinical data. Clin Exp Immunol. 2010;160(3):295-304.

Zajac AE, Adams AS, Turner JH. A systematic review and meta-analysis of probiotics for the treatment of allergic rhinitis. International forum of allergy & rhinology. 2015;5(6):524-32.

Güvenç IA, Muluk NB, Mutlu F, Eşki E, Altıntoprak N, Oktemer T, et al. Do probiotics have a role in the treatment of allergic rhinitis? A comprehensive systematic review and meta-analysis. American journal of rhinology & allergy. 2016;30(5):157-75.