1) จริยธรรมของบรรณาธิการ 

2) จริยธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

3) จริยธรรมผู้นิพนธ์