วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ISSN: 0857-2321 ISSN : 2730-3039 (Online)    ยินดีต้อนรับพิจารณาบทความทั้งจากสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันทางวิชาการ โดยวารสารหู คอ จมูกและใบหน้า เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022) : กรกฎาคม - ธันวาคม เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

2022-09-21

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022) : กรกฎาคม - ธันวาคม

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

ประเภทบทความที่รับพิจารณา

  • นิพนธ์ต้นฉบับ ควรจะเรียงลำดับเป็นข้อๆ ได้แก่ บทนำ เหตุผลที่ทำการศึกษา  รวมทั้งวัตถุประสงค์ วัสดุ      

(หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผล บทวิจารณ์ และสรุป

  • รายงานผู้ป่วย ควรประกอบด้วย บทนำ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และสรุป
  • บทความปริทัศน์ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย

 

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่วันนี้  - ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 – 201 - 1515

Vol. 23 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-09-14

The Study of Diadochokinetic Rate of Elderly in Nonthaburi Province

The Study of Diadochokinetic Rate of Elderly in Nonthaburi Province

ภัทรจาริน สถิตยุทธการ นิชา กฤปานันท์ นางสมจิต รวมสุข

A Preliminary Study: Comparison of Pain Intensity of Intratympanic Steroid Injection between Using 10% Lidocaine Spray 10 and 20 Minutes

Lidocaine Spray 10 or 20 minutes for IT injection

วิริยา แสงเจริญ พ.บ., สุวิชา แก้วศิริอิศราดิสัยกุล พ.บ., จารึก หาญประเสริฐพงษ์ พ.บ. , ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ พ.บ., ภาสกร สวัสดิรักษ์พ.บ.
View All Issues