Aim and Scope

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาวิจัย และผลิตบทความหรือข้อเขียนทางวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านคลินิก ด้านการจัดระบบบริการ และด้านการเรียนการสอน

กำหนดออกวารสาร

ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค., ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย., ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.,ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.

ISSN   1906-1552   (Print)
ISSN   2697-4436  (Online)

การส่งบทความ

ส่งบทความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull 

 

จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics)

เวชบันทึกศิริราช มีนโยบายในเรื่องจริยธรรมการตีพิมพ์บทความที่ชัดเจน และดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความโดยเพื่อนร่วมวิชาชีพแบบปกปิดสองทาง (double – blinded peer review)

เวชบันทึกศิริราช ปฏิบัติตามแนวทางของ World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles For Medical Research Involving Human Subjects (การประชุมในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปี พ.ศ. 2551) ดังนี้ การศึกษาใดก็ตามที่เป็นการศึกษาในมนุษย์ รวมถึงการรายงานกรณีศึกษาที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งคน ที่เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จะต้องมีการขออนุมัติทำการศึกษาจากคณะกรรมการ จริยธรรม การทำวิจัยในคน และผู้นิพนธ์จะต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ นอกจากนี้การวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) ที่ทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเริ่มการเก็บข้อมูล (Public clinical trial registry) เลขที่ลงทะเบียนนี้ควรแสดงในวงเล็บในบรรทัดสุดท้ายของบทคัดย่อ

แนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรมการตีพิมพ์บทความจะครอบคลุมสำหรับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ และกองบรรณาธิการของวารสาร โดยปฏิบัติตามแนวทางของ Committee on Publication Ethics (COPE)

จริยธรรมของผู้นิพนธ์

ผู้นิพนธ์จะต้องรับรองว่า เป็นผู้เขียนบทความนี้ขึ้นมาใหม่ กรณีที่ในบทความมีข้อความหรือเนื้อหาที่ได้เคยมีผู้รายงานมาก่อน ผู้นิพนธ์ควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยการอ้างอิงหรือใส่เครื่องหมายคำพูด (“…”) และแสดงเอกสารอ้างอิงอย่างชัดเจน วารสารมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการขโมยความคิด (plagiarism) จากการตรวจบทความโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา

ความแม่นยำ: ผู้นิพนธ์ของบทความต้นฉบับจะต้องนำเสนอผลการศึกษาที่แม่นยำตั้งแต่วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และการวิจารณ์ ผลการศึกษาที่เป็นระบบและถูกต้อง ชัดเจน ปราศจากการปรับแต่งผลการศึกษาหรือใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ผลการศึกษามีความน่าสนใจ บทสรุปของการศึกษาควรมีพื้นฐานมาจากข้อมูลของการศึกษาไม่ใช่จากความคิดของผู้นิพนธ์เอง

การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย (financial support) และผลประโยชน์ (conflict of interest) จะต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในบทความ โดยครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย ได้แก่ การจ้างงาน การให้คำปรึกษา หุ้นส่วนบริษัท การรับเงินสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง การจดสิทธิบัตรและการสนับสนุนทุนการวิจัยในด้านใดด้านหนึ่ง

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ (Reviewer)

การรักษาความลับ: ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเคารพผู้นิพนธ์โดยการไม่เผยแพร่บทความที่ส่งรับพิจารณาโดยทางใดทางหนึ่ง เช่น การบอกเล่าเกี่ยวกับบทความดังกล่าวแก่ผู้อื่นก่อนที่บทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์ และการนำข้อมูลจากบทความไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิต้องการนำเอกสารของผู้นิพนธ์ในส่วนที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ควรขออนุญาตอย่างเป็นทางการก่อน

ผลประโยชน์แอบแฝง: ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบว่า มีความเกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมาให้พิจารณาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งแก่กองบรรณาธิการ และปฏิเสธการทำหน้าที่พิจารณาบทความ ความเกี่ยวข้องนี้จะหมายรวมถึง การทำการศึกษาในเรื่องเดียวกันและกำลังส่งผลงานเพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์เช่นเดียวกัน

การประเมินอย่างเป็นรูปธรรม: ผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาบทความโดยอยู่บทแนวทางของวิธีเขียนบทความที่เหมาะสม และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง ได้แก่ การเพิ่มความรู้ที่ได้จากบทความ จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน คุณภาพของบทความ และจุดเด่นของบทความ ผู้นิพนธ์ไม่ควรใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการพิจารณาบทความ

การให้ความสำคัญแก่แหล่งที่มาของข้อมูล : ผู้ทรงคุณวุฒิควรให้ความสำคัญของผลการศึกาที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รับการอ้างอิงจากผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแจ้งกองบรรณาธิการ หากตรวจพบว่า บทความมีความเหมือนหรือคล้ายกับบทความอื่น ซึ่งอาจเข้าได้กับลักษณะของการขโมยความคิด (plagiarism)

จริยธรรมของกองบรรณาธิการ

การรักษาความลับ: กองบรรณาธิการของเวชบันทึกศิริราช ดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์โดยผู้ร่วมวิชาชีพแบบปกปิดสองทาง (double-blinded peer review) ซึ่งผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิจะมีความอิสระต่อกันในเรื่องการพิจารณาบทความ เอกสารทุกอย่างที่ผู้นิพนธ์ส่งมายังกองบรรณาธิการทั้งเป็นลิขสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ การนำไปใช้ในอนาคตไม่ว่าจะจากผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเสมอ และกองบรรณาธิการไม่ควรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประโยชน์แอบแฝง: กองบรรณาธิการ ไม่ควรก้าวก่ายขบวนการพิจารณาการตีพิมพ์บทความในกรณีที่มีส่วนร่วมกับบทความที่ขอรับการพิจารณานั้น

การประเมินอย่างเป็นรูปธรรม: ผลการตัดสินใจในการรับตีพิมพ์บทความ ความมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยพิจารณาจาก การเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ของบทความ คุณภาพของบทความ และจุดเด่นของบทความ

ผลการตัดสินการรับตีพิมพ์บทความ

เวชบันทึกศิริราช จะไม่รับพิจารณาบทความที่เคยตีพิมพ์มาก่อน (ยกเว้น บทคัดย่อประกอบงานประชุมวิชาการ) หรือ บทความที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวารสารอื่น

เวชบันทึกศิริราช มีสิทธิ์โดยสมบรูณ์ ที่จะพิจารณารับหรือไม่รับตีพิมพ์บทความในวารสารโดยปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมของวารสารเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นแกล้ง (Liebel) การละเมิดสิทธิ และการขโมยความคิด กองบรรณาธิการสามารถหารือกับกองบรรณาธิการอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินด้วยตนเอง

การขโมยความคิด

วารสารเวชบันทึกศิริราชให้ความสำคัญกับสมบัติทางปัญญา โดยในขั้นตอนส่งบทความเข้ารับการพิขารณา วารสารจะคัดกรองหาการขโมยความคิดโดยใช้โปรแกรม “Turnitin” เกณฑ์ผ่านคือ อัตราส่วนของการตรวจพบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 20  คณะกรรมการดำเนินงานจะแจ้งแก่หัวหน้ากองบรรณาธิการ หากพบส่วนนี้มากกว่าร้อยละ 20 หากตรวจพบว่ามีการขโมยความคิดจริง หัวหน้ากองบรรณาธิการจะทำจดหมายการปฏิเสธพิจารณารับตีพิมพ์บทความพร้อมให้เหตุผลและคำแนะนำแก่ผู้นิพนธ์  ในกรณที่มีการตรวจพบการขโมยความคิดในช่วงอื่นของขบวนการดำเนินการพิจารณารับตีพิมพ์บทความ เช่น ได้รับแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการจะดำเนินการหยุดขบวนการทันที หัวหน้ากองบรรณาธิการจะแจ้งไปยังผู้นิพนธ์ทั้งหมดเพื่อขอคำอธิบาย หากคำอธิบายไม่เพียงพอหรือผู้นิพนธ์ยอมรับความผิด หัวหน้ากองบรรณาธิการจะดำเนินการปฏิเสธการรับตีพิมพ์ทันที ภายหลังจากบทความได้รับการตีพิมพ์แล้วแต่ตรวจพบมีการขโมยความคิด บทความดังกล่าวจะถูกยกเลิก (retraction) หัวหน้ากองบรรณาธิการจะทำจดหมายแจ้งไปยังสถาบันของผู้นิพนธ์ทุกคน เพื่อแจ้งการยกเลิกตีพิมพ์บทความและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในอนาคต การยกเลิกบทความจะถูกนำเสนอในวารสารฉบับถัดไปเร็วที่สุด 

Peer Review Process

บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันด้วยความโปร่งใส (double-blinded peer-reviewed)

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความเวชบันทึกศิริราช

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sources of Support

  • Pawitra Youngsabay   Tel. 02-419-2858    E-mail: sijournal@mahidol.ac.th