Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ต้นฉบับที่จะลงตีพิมพ์ควรอยู่ในรูปของไฟล์ Microsoft Word ส่งทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull
 • Title page ให้เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทั้งหมด คุณวุฒิ ตำแหน่ง ทางวิชาการ สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และชื่อ นามสกุลผู้รับผิดชอบบทความ
 • ผลงานวิจัย (Original Article) จะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและส่วนบทคัดย่อภาษาไทย อย่างละไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยบทคัดย่อภาษาไทย เรียงลำดับดังนี้ วัตถุประสงค์, วิธีการศึกษา, ผลการศึกษา, สรุป และ คำสำคัญ ส่วนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เรียงลำดับดังนี้ Objective, Materials & Methods, Results, Conclusion และ Keywords
 • บทความทั่วไป สามารถเขียนในรูปของบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1-2 ย่อหน้า พร้อมคำสำคัญ (keywords) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแสดงชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ สถาบันของผู้นิพนธ์ ผู้ติดต่อประสานงาน (Corresponding author) เป็นภาษาอังกฤษด้วย
 • ข้อกำหนดเรื่องการตีพิมพ์รูปภาพ กราฟ และ/หรือตาราง หากผู้นิพนธ์นำรูปภาพ กราฟ และ/หรือตาราง หากนำมาจากของผู้อื่นหรือดัดแปลงมาต้องขออนุญาตเจ้าของ รวมทั้งการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเพิ่มข้อมูลขออนุญาตในเนื้อหาด้วย กรณีที่ผู้นิพนธ์สร้างขึ้นมาเอง ขอให้แจ้งกองบรรณาธิการเวชบันทึกศิริราชทราบ

 • การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ 

   

 • 1. แบบประเมินตนเองก่อนส่งบทความ (Checklist)
  2. จดหมายยืนยันการขอตีพิมพ์ในวารสารเวชบันทึกศิริราช (Letter of certification before Publishing Articles in Siriraj Medical Bullentin)
  3. จดหมายชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์แอบแฝงตามแนวทางของ (Interpersonal Committee of Medical Journal Editors (ICMJE))
  4. แบบฟอร์ม สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับ

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ด้านขวามือ หัวข้อ: ดาวน์โหลดเอกสารก่อนส่งบทความ

“เวชบันทึกศิริราช” เป็นวารสารภาษาไทยซึ่งมีการจัดทำขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวารสารราย 4 เดือน (ฉบับเมษายน สิงหาคมและธันวาคม) โดยเนื้อหาประกอบด้วยผลงานวิจัย  บทความเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา และบทความทั่วไปที่น่าสนใจ

 วัตถุประสงค์

            เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาวิจัย และผลิตบทความหรือข้อเขียนทางวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านคลินิก ด้านการจัดระบบบริการ และด้านการเรียนการสอน

 

คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเวชบันทึกศิริราช

          บทความที่ส่งมารับการพิจารณาที่ “เวชบันทึกศิริราช” จะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่แหล่งข้อมูลใดมาก่อน บทความต่าง ๆ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันด้วยความโปร่งใส (double-blinded, peer-reviewed) หัวหน้ากองบรรณาธิการและสมาชิกกองบรรณาธิการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ให้ความเห็นสุดท้ายในการพิจารณารับตีพิมพ์

“เวชบันทึกศิริราช” ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ดังนั้นการศึกษาใดที่เกี่ยวข้องกับคน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 จะต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และผู้นิพนธ์จะต้องแนบสำเนาดังกล่าวมาด้วย นอกจากนี้หากเป็นการศึกษาประเภท Clinical trial ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จะต้องมีการลงทะเบียนใน Public Clinical Trial Registry ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัยเสมอ  สำหรับรูปภาพประกอบ หากเป็นภาพของบุคคล ควรมีการขออนุญาต พร้อมแนบใบยินยอมมาด้วยเสมอ

ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ทาง website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull บทความที่ส่งมารับการพิจารณาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ร่วมทุกท่าน หากพบว่ามีข้อผิดพลาดทางจริยธรรม

            ทั้งนี้ จดหมายถึงหัวหน้ากองบรรณาธิการจะต้องระบุว่าบทความดังกล่าวส่งมารับการพิจารณาที่“เวชบันทึกศิริราช” เท่านั้น และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลใดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการเผยแพร่ เช่น copyright, violation, conflicts of interest, plagiarism และอื่น ๆ

            ผู้นิพนธ์ควรจัดเตรียมบทความโดยใช้โปรแกรม Microsoft word กำหนดให้บันทึกในกระดาษ A4 (210 x 297 mm) แต่ละด้านห่าง 2.5 มม. บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้รูปแบบตัวอักษร “Times New Roman” ขนาด 12 pt ส่วนอื่น ๆ ภาษาไทยใช้รูปแบบตัวอักษร “Angsana New” ขนาด 14 pt ส่งเข้ามารับการพิจารณาเป็นแฟ้มข้อมูลเดียวกันเรียงลำดับดังนี้ title page, เนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดย title page ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด ชื่อและที่อยู่ผู้ประสานงาน อีเมล์ ทั้งนี้ควรแสดง conflict of interest ในส่วนนี้ สำหรับส่วนเนื้อหาเรียงลำดับส่วนต่าง ๆ ดังนี้ บทคัดย่อและคำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เนื้อหา กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ตารางและรูปภาพประกอบ

            Plagiarism

            บทความทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบ Plagiarism โดยใช้โปรแกรมของ TCI Thaijo หากตรวจสอบพบมีความซ้ำซ้อนกับบทความในแหล่งข้อมูลมากกว่าร้อยละ 20  หัวหน้ากองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งโดยหากเป็นเพียง minor plagiarism หัวหน้ากองบรรณาธิการจะแจ้งไปยังผู้นิพนธ์เพื่อปรับแก้และพิจารณารับการตีพิมพ์ แต่หากพบสิ่งที่แสดงว่าผู้นิพนธ์เจตนาทำให้เกิดความซ้ำซ้อนดังกล่าว หัวหน้ากองบรรณาธิการจะพิจารณาปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ หากบทความได้ผ่านการตรวจสอบในครั้งแรก แต่พบว่ามี Plagiarism จริงในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาบทความนั้นจะถูกถอนออกจากการพิจารณาทันที และหัวหน้ากองบรรณาธิการจะติดต่อไปยังผู้นิพนธ์เพื่อขอคำอธิบาย บทความจะถูกปฏิเสธหากคำอธิบายไม่ชัดเจนหรือผู้นิพนธ์ยอมรับผิด ในกรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว แต่พบว่ามี Plagiarism  หัวหน้ากองบรรณาธิการจะทำการถอนบทความ ( retraction) และแจ้งผู้นิพนธ์ร่วมทุกคนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ควรปรับปรุง  และจะดำเนินการแจ้งในวารสารอย่างเป็นทางการต่อไป

 

ประเภทบทความสำหรับเวชบันทึกศิริราช

            ผลงานวิจัย (Original article)

บทความเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นการพิสูจน์สมมติฐาน โดยมีคำถามที่ชัดเจนบทความควรระบุวิธีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 3,500 คำ โดยไม่รวมบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 ฉบับ จำนวนตารางและรูปภาพประกอบรวมไม่เกิน 6 ชิ้น ลำดับของ “เนื้อหา” ในเอกสารข้อมูลที่ส่งมารับการพิจารณาขอให้เรียงตามลำดับดังนี้ บทคัดย่อและคำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความหลัก (บทนำ, วิธีการศึกษาวิจัย, ผลการศึกษาและบทวิจารณ์) กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ตารางพร้อมคำอธิบาย รูปภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย

บทคัดย่อมีรูปแบบ ดังนี้ ที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษาและบทสรุป ในส่วนของบทคัดย่อภาษาไทยกำหนดให้จำนวนคำไม่เกิน 350 คำ สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 250 คำ คำสำคัญเรียงตามลำดับพยัญชนะ แยกคำด้วยเครื่องหมาย ;  มีจำนวนไม่เกิน 6 คำ

            บทความทั่วไป

          บทความทั่วไปหมายถึงบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ ความคิด การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านคลินิก ด้านการจัดระบบบริการ และด้านการเรียนการสอน

            ความยาวของบทความไม่เกิน 5,000 คำ ไม่รวมบทคัดย่อ และคำสำคัญภาษาอังกฤษ, เอกสารอ้างอิง ตารางและรูปภาพประกอบ  จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 50 ฉบับ (หัวหน้ากองบรรณาธิการจะพิจารณาเป็นรายบทความ หากเอกสารอ้างอิงมากกว่า 50 ฉบับ) จำนวนตารางและรูปภาพรวมไม่เกิน 10 ชิ้น ลำดับของ “เนื้อหา” ในแฟ้มข้อมูลที่ส่งรับพิจารณา เรียงตามลำดับต่อไปนี้ บทคัดย่อและคำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทความหลัก (บทนำ,เนื้อหา,บทสรุป กิตติกรรมประกาศ) เอกสารอ้างอิง ตารางพร้อมคำอธิบาย รูปภาพประกอบ พร้อมคำอธิบาย  โดยบทคัดย่อมีรูปแบบ เป็นลักษณะเรียงความจำนวน 1-2 ย่อหน้า บทคัดย่อภาษาไทยมีคำจำนวนไม่เกิน 350 คำ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีจำนวนคำไม่เกิน 250 คำ คำสำคัญเรียงตามลำดับพยัญชนะ แยกคำด้วยเครื่องหมาย ;  มีจำนวนไม่เกิน 6 คำ ความยาวของกิตติกรรมประกาศไม่เกิน 3 บรรทัด

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

วารสาร

             ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม

1. วิชัย ประยูรวิวัฒน์, ถนอมศรี ศรีชัยกุล, จตุพร พูนเกษ, อุดม จันทรารักษ์ศรี, วิทยา ตันสุวรรณนนท์. การศึกษาขนาดต่าง ๆ ของยาแอสไพรินที่มีผลต่อการทำงานของเกร็ดเลือดในชายไทยปกติ. อายุรศาสตร์ 2531;4:141-46.

2. Akaraviputh T, Arunakul S, Lohsiriwat V, Iramaneerat C, Trakarnsanga A. Surgery for gastrointestinal malignant melanoma: experience from surgical training center. World Journal of Gastroenterology 2010;16:745-8.

3. Lohsiriwat V, Lohsiriwat D, Boonnuch W, Chinswangwatanakul V, Akaraviputh T, Riansuwan W, Lert-akyamanee N. Outcomes of sphincter-saving operation for rectal cancer without protective stoma and pelvic drain, and risk factors for anastomotic leakage. Digestive Surgery 2008;25:191-7.

4. Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002;42 Suppl 2:S93-9.

หนังสือ

1. สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์, ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, สืบสันต์ มหาสันทนะ. ภาวะเลือดออกผิดปกติ. กรุงเทพฯ: โครงการตำรา-ศิริราช, 2523.

2.Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

บทความในหนังสือ

1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

บทความในหนังสืออิเลคทรอนิกส์

1. Akaraviputh T and Trakarnsanga A. Surgicla management of malignant melanoma of gastrointestinal tract. In: Murph M, editor. Melanoma in the clinic-Diagnosis, management and Complications of Malignancy. Available from: https://www.intechopen.com/articles/show/title/surgical-management-of-malignant-melanoma-of-gastrointestinal-tract (Accessed date: 15 June 2018)

 

สรุปสิ่งที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์

 1. จดหมายถึงหัวหน้ากองบรรณาธิการ เพื่อแสดงความสำคัญของชิ้นงาน
 2. Title page
 3. เนื้อหาหลัก ดังแสดงในรายละเอียดของประเภทบทความสำหรับเวชบันทึกศิริราช
 4. สำเนาใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (กรณีผลงานวิจัย)
 5. สำเนาใบยินยอม ในกรณีมีการใช้รูปภาพของบุคคลที่อาจจะสามารถระบุบุคคลได้ หรือใบยินยอมในการขอใช้รูปภาพประกอบบทความ
 6. รูปภาพประกอบหากเป็นภาพถ่าย ควรส่งแยกเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด และใช้ file JPEG หรือ TIFF
 7. เอกสารแสดง Conflicts of interest, authorship ของผู้นิพนธ์ทุกคน
 8. ตาราง จะต้องมีอย่างน้อย 2 columns ชื่อของตารางอยู่เหนือตารางและสามารถสื่อถึงตารางได้ดี หากมีตัวย่อควรต้องมีคำอธิบายใต้ตารางเสมอ ไม่ควรมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับข้อมูลในเนื้อหาบรรยาย
 9. เอกสารอ้างอิงต้องมีแหล่งที่มา อย่างน้อย 10 แหล่ง

 

ภายหลังการตอบรับการตีพิมพ์บทความ

            เมื่อกองบรรณาธิการตอบรับตีพิมพ์บทความ บทความจะส่งไปที่โรงพิมพ์เพื่อจัดรูปแบบเตรียมพร้อมสำหรับการตีพิมพ์ และส่งกลับไปให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง การพิสูจน์อักษรครั้งสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์เอง “เวชบันทึกศิริราช” ไม่มีนโยบายการปรับแก้บทความหลังจากได้ตีพิมพ์บทความแล้ว

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์บทความ

            ไม่มี