Information For Authors

คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในเวชบันทึกศิริราช 

            “เวชบันทึกศิริราช” เป็นวารสารภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสายสนับสนุน เป็นวารสารราย 4 เดือน (ฉบับเดือนเมษายน, สิงหาคม และธันวาคม) โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยผลงานวิจัย แนวทางการดูแลผู้ป่วย และบทความประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันด้วยความโปร่งใส (double-blinded peer-reviewed)

            บทความที่ส่งมารับการพิจารณาที่  “เวชบันทึกศิริราช” จะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่แหล่งข้อมูลใดมาก่อน กองบรรณาธิการจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาบทความ หัวหน้ากองบรรณาธิการจะเป็นผู้ให้ความเห็นสุดท้ายในการพิจารณารับตีพิมพ์

            “เวชบันทึกศิริราช” ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ดังนั้นการศึกษาใดที่เกี่ยวข้องกับคน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 จะต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และผู้นิพนธ์จะต้องแนบสำเนาดังกล่าวมาด้วย นอกจากนี้หากเป็นการศึกษาประเภท Clinical trial ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จะต้องมีการลงทะเบียนใน Public Clinical Trial Registry ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัยเสมอ

ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ทาง website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/simedbull บทความที่ส่งมารับการพิจารณาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ร่วมทุกท่าน หากพบว่ามีข้อผิดพลาดทางจริยธรรม

เอกสารแนบพร้อมส่งบทความ
1. แบบประเมินตนเองก่อนส่งบทความ (Checklist)
2. จดหมายยืนยันการขอตีพิมพ์ในวารสารเวชบันทึกศิริราช (Letter of certification before Publishing Articles in Siriraj Medical Bullentin)
3. จดหมายชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์แอบแฝงตามแนวทางของ (Interpersonal Committee of Medical Journal Editors (ICMJE))

ประเภทบทความสำหรับเวชบันทึกศิริราช
 - ผลงานวิจัย (Original article)
    บทความแสดงผลงานการศึกษาวิจัยที่สามารถเป็นข้อมูลต่อยอดในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์หรือแพทยศาสตร์ศึกษา ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษร Angsana New ขนาด 14 ไม่เว้นบรรทัด และเว้นระยะ 1 นิ้วจากขอบทุกด้าน ไม่รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอ้างอิง กำหนดให้มีจำนวนตารางและรูปภาพประกอบ รวมกันไม่เกิน 6 อัน (ซึ่งนับรวมอยู่ใน 15 หน้าที่กำหนด) จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 บทความ โดยจำนวนคำทั้งหมดในบทความมีได้ไม่เกิน 3,500 คำ

- แนวทางการดูแลผู้ป่วย (Clinical practice guideline)
     “เวชบันทึกศิริราช” สนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้กับสถานบริการทางการแพทย์อื่น ๆ  อันจะนำไปสู่การรักษาต่อยอดและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยกำหนดความยาวและรายละเอียดเช่นเดียวกับการเขียนผลงานการวิจัย จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 บทความ

- บทความประเภทอื่น ๆ
    “เวชบันทึกศิริราช”  เปิดกว้างสำหรับบทความอื่น ๆ ได้แก่ บทความเกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์ศึกษา การทบทวนวรรณกรรม ประสบการณ์ทางการแพทย์ ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ และบทความอื่น ๆ ที่ผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการ โดยจำนวนคำทั้งหมดในบทความมีได้ไม่เกิน 3,000 คำ จำนวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 บทความ


การเตรียมต้นฉบับ
เอกสารที่จะส่งมาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์บทความ ประกอบด้วย

1. Title page แสดงชื่อเรื่อง ผู้นิพนธ์ สถาบันของผู้นิพนธ์ ผู้ติดต่อประสานงาน (Corresponding author) และอีเมล์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. Cover letter สรุปประโยชน์ของบทความ

3. ผลงานวิจัย (Original article) กำหนดให้มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ เรียงลำดับดังนี้ Objectives, Materials & Methods, Results,  Conclusion และ Keywords

บทความอื่น ๆ  สามารถเขียนในรูปของบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1-2 ย่อหน้า พร้อมคำสำคัญ (keywords) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  และแสดงชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา สถาบันของผู้นิพนธ์ ผู้ติดต่อประสานงาน (Corresponding author) เป็นภาษาอังกฤษด้วย  

“เวชบันทึกศิริราช” กำหนดให้มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับทุกบทความตั้งแต่เล่มที่ 1 ของฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

4. เนื้อหาของบทความ สำหรับผลงานวิจัย จะมีหัวข้อเรียงลำดับดังนี้ Introduction, Materials & Methods, Results, Discussion and Conclusion สำหรับบทความประเภทอื่น กำหนดให้มีบทนำ เนื้อหาและบทสรุป

5. กิตติกรรมประกาศ ควรเขียนด้วยความกระชับ ไม่เกิน 5 บรรทัด

6. ตาราง จะต้องมีอย่างน้อย 2 columns ชื่อของตารางอยู่เหนือตารางและสามารถสื่อถึงตารางได้ดี หากมีตัวย่อควรต้องมีคำอธิบายใต้ตารางเสมอ ไม่ควรมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับข้อมูลในเนื้อหาบรรยาย

7. รูปภาพประกอบ หากเป็นภาพของบุคคล ควรมีการขออนุญาต พร้อมแนบใบยินยอมมาด้วยเสมอ ควรใช้ file JPEG ที่มีความละเอียด และความคมชัดสูงสุด 


เอกสารอ้างอิง
ใช้รูปแบบการเขียนแบบแวนคูเวอร์ ดังนี้

Examples of journal citation format

1. วิชัย ประยูรวิวัฒน์, ถนอมศรี ศรีชัยกุล, จตุพร พูนเกษ, อุดม จันทรารักษ์ศรี, วิทยา ตันสุวรรณนนท์. การศึกษาขนาดต่าง ๆ ของยาแอสไพรินที่มีผลต่อการทำงานของเกร็ดเลือดในชายไทยปกติ. อายุรศาสตร์. 2531;4:141-46.

2. Akaraviputh T, Arunakul S, Lohsiriwat V, Iramaneerat C, Trakarnsanga A. Surgery for gastrointestinal malignant melanoma: experience from surgical training center. World J Gastroenterol 2010;16:745-8.

3. Lohsiriwat V, Lohsiriwat D, Boonnuch W, Chinswangwatanakul V, Akaraviputh T, Riansuwan W, et al. Outcomes of sphincter-saving operation for rectal cancer without protective stoma and pelvic drain, and risk factors for anastomotic leakage. Dig Surg. 2008;25:191-7.

4. Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

Example of a book citation

1. สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์, ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, สืบสันต์ มหาสันทนะ. ภาวะเลือดออกผิดปกติ. กรุงเทพฯ: โครงการตำรา-ศิริราช, 2523.

2. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th St. Louis: Mosby; 2002. 

Example of an article in a book

1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

Example of an article in an electronic book

1. Akaraviputh T, Trakarnsanga A. Surgical management of malignant melanoma of gastrointestinal tract. In: Murph M, editor. Melanoma in the clinic-diagnosis, management and complications of malignancy. Available from: https://www.intechopen.com/articles/show/title/surgical-management-of-malignant-melanoma-of-gastrointestinal-tract

 

 Ethics Consideration

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทดลอง ต้องขออนุญาตการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และต้องแนบใบรับรองจริยธรรมการวิจัยมาด้วยเสมอ และจะต้องระบุรายละเอียดในงานวิจัยว่า “ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรมการวิจัย ใส่เลขที่อนุมัติ (Si......../.........)”

2. งานวิจัยที่เป็น case report เพียง case เดียวไม่ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง ยกเว้นงานวิจัยที่เป็นการเก็บข้อมูลจาก case report จำนวนหลาย case ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง หรือหนังสือการได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง

3. ไม่เป็นบทความที่ลอกเลียนบทความอื่น โดยที่มีคำและสำนวนตั้งแต่ต้นบทความไปจนจบบทความ เหมือนกับบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารฉบับอื่น หรือ เหมือนกันทั้งบทความเกินร้อยละ 90 ขึ้นไป

4. หากมีการพิมพ์รูปภาพ ตาราง หรือ บทความตอนใดจากบทความอื่นที่เหมือนกัน ให้เจ้าของบทความแสดงเอกสารว่า ได้รับอนุมัติจากบรรณาธิการของวารสารนั้นให้พิมพ์ซ้ำได้

5. การนำรูปภาพ ตาราง ข้อมูล มาจากแหล่งอื่น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้รูปภาพ ตาราง ข้อมูล

6. หากผู้วิจัยเป็นเจ้าของรูปภาพ ตาราง ข้อมูลเอง ให้ชี้แจงโดยละเอียดว่าเป็นรูปภาพ ตาราง ข้อมูลใด และอยู่หน้าใด และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

7. หากดัดแปลงรูปภาพ ตาราง ข้อมูล ให้แสดงรูปภาพ ตาราง ข้อมูลต้นฉบับมาประกอบการพิจาณา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน