บรรณาธิการ

ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ

รองบรรณาธิการ

ศ.ดร.นพ.วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์        
รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์    
รศ.พญ.เจนจิต  ฉายะจินดา 

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ. ดร. พญ.นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์                                                                   
ทพญ.วันดี  พลานุภาพ                                                                     
ภญ.วิมล  อนันต์สกุลวัฒน์                                        

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.สุรสิทธิ์  ชัยทองวงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.พญ.อภิรดี  จิรัฐติกาลโชติ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผศ.ดร.บุหงา  ตโนภาส

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี
นพ.ชัยอนันต์  โสดาภักดิ์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
นพ.เชาวน์วัศ  พิมพ์รัตน์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กทม.
พญ.ชนันยา ห่อเกียรติ

สำนักงานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กทม.
พญ.รสพร  กิตติเยาวมาลย์

โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข
ร.ศ.นพ. สุขุม ศิลปอาชา

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ดร.นพ.วิรุฬ  ลิ้มสวาท

 

ผู้จัดการวารสาร

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วาดภาพประกอบทางการแพทย์

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน, มหาวิทยาลัยมหิดล