บรรณาธิการ
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

บรรณาธิการบริหาร
ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
ศ.ดร. นพ.วรุตม์ โล่สิริวัฒน์
รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์
ผศ.พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์
รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

 

กองบรรณาธิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กองบรรณาธิการ ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • รองศาสตราจารย์พิเศษ นาวาอากาศตรี นายแพทย์สุขุม ศิลปอาชา    โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานครฯ
 • นายแพทย์​รวี​ สิงห์​สถิต​ย์​สุข โรงพยาบาล​บางปะกอก​ 1 กรุงเทพมหานครฯ
 • พันตรี นายแพทย์จักรพันธ์ ศุภเดช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครฯ
 • นายแพทย์สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • แพทย์หญิงวันรวี พิมพ์รัตน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • นายแพทย์เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • นายแพทย์นิสิต ตงศิริ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
 • นายแพทย์ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จ.อุบลราชธานี
 • อาจารย์ แพทย์หญิงกนกพร สรรพวิทยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
 • พลตำรวจเอก เอกพล ตั้งมานะสกุล กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานครฯ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา สุภาวเวช อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานครฯ
 • นางยุวดี อัครลาวัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์​ประสิทธิ์​ อุพาพรรณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
 • ดร. นายแพทย์วรพล เวชชาภินันท์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.ตรัง

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พิสูจน์อักษร

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน, มหาวิทยาลัยมหิดล

อมรรัตน์ แสงแก้ว, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วาดภาพประกอบทางการแพทย์

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน, มหาวิทยาลัยมหิดล