เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol. 13 (2563): Online First

Published: 2020-07-02

บทบาทของการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

ขนิษฐา อยู่เพ็ชร์, ปรียาภรณ์ แสงทวี, เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองในเฉพาะที่

วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี, เจนจิต ฉายะจินดา, รสพร กิตติเยาวมาลย์

การฝึกกลืนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบากในระยะคอหอย

เสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต, ไพรินทร์ เลาหสินณรงค์, อำนาจ ดวงตระกูล

สาเหตุและการป้องกันภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์

วิทยา ถิฐาพันธ์, สายฝน ชวาลไพบูลย์, วีรวิทย์ ปิยะมงคล
View All Issues