เป็นวารสารทีลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก จริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาต่างๆ

Vol. 13 No. 1 (2020): Vol. 13 No. 1 (2020): ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2020

Published: 2020-03-20

การปริวรรตและวิเคราะห์เครื่องยาสมุนไพรในคัมภีร์สรรพลักษณะ สรรพคุณ แลมหาพิกัด และจำแนกตามเภสัชวัตถุในเภสัชกรรมแผนไทย

ผ่องพิมล ดาศรี, ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม, พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์, ปาริชาติ พงษ์พานิช, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, กังวล คัชชิมา, เอื้อมพร สุวรรณไตรย์

ผลของโปรแกรมการบริหาร ท้อง หัวไหล่ และการหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยท้องอืดและปวดหัวไหล่หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง

พรฤดี นราสงค์, ลดาวัลย์ กาศเจริญ, ไข่มุก รุจิรเศรษฐกุล, ภาวิณี ปิยบุญศรี, ภัคพล สุขวิบูลย์, ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์

การพยากรณ์ผลการสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณากร, สรัญธร พุทธิไพบูลย์, โสภาพรรณ วงศ์ชัย, อังคณา อภิชาติวรกิจ, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย , เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, ทวี เลาหพันธ์

กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงโรคนิ้วล็อค

วิภาวี ธนาภาธิวัตถ์, นิสากร คงศรี, ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ, สุรีย์พร ทองสันทัด

ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร

อัญชลี คงสมชม, วัชระ สุดาชม, ประวิตร เจนวรรณธนะกุล
View All Issues