การพัฒนาการเรียนการสอน แพทยศาสตร์โดยเทคโนโลยี

Main Article Content

ปรีชญา วงษ์กระจ่าง
วีรภัทร โอวัฒนาพาณิช
นฤนาท โลมะรัตน์

Abstract

Developing Medical Education Media by Technology
Preechaya Wongkrajang, M.D.*, Weerapat Owattanapanich, M.D.**, Naruenart Lomarat, M.D.***
*Department of Clinical Pathology, **Department of Medicine, ***Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand.
 
There are 5 steps in developing an effective e-learning. 1) Analyze; identify goals and objectives as well as define technical resources and needs. 2) Design; off/online, registration system, security structure. 3) Develop; appropriately use multimedia, hyperlinks, online communication, encourage active learning and userfriendly 4) Implement; pilot the website before full implementation. 5) Evaluate; intermittently validate hyperlinks, and regularly updating content.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วงษ์กระจ่าง ป, โอวัฒนาพาณิช ว, โลมะรัตน์ น. การพัฒนาการเรียนการสอน แพทยศาสตร์โดยเทคโนโลยี. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 8 [cited 2023 Dec. 8];11(1):23-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127699
Section
Review Article