การประเมินสมรรถภาพของหัวใจและ ปอดด้วยการทดสอบการเดิน 6 นาที

Main Article Content

อโนมา ศรีแสง
ชลนรรจ์ วังแสง

Abstract

การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที นอกจากผลการทดสอบสามารถนำมาพยากรณ์โรคและบ่งบอกความรุนแรงของโรคแล้วยังสามารถนำมาประเมินสมรรถภาพของหัวใจและปอด เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยได้ แต่เนื่องจากการทดสอบด้วยการเดิน6 นาที มีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัวแปรที่ทำให้ผลการทดสอบมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพบทความทางวิชาการฉบับนี้จึงนำเสนอความรู้ในเรื่องการทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนการทดสอบ ขณะทำการทดสอบ และระยะหลังทำการทดสอบ ตลอดจนวิธีการทดสอบที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพื่อลดค่าความแปรปรวน ที่ส่งผลให้การทดสอบมีความแม่นยำมากขึ้น แพทย์สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

How to Cite
1.
ศรีแสง อ, วังแสง ช. การประเมินสมรรถภาพของหัวใจและ ปอดด้วยการทดสอบการเดิน 6 นาที. Siriraj Med Bull [Internet]. 2018 Jun. 8 [cited 2024 Jun. 15];11(1):57-64. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127707
Section
Review Article