ลักษณะของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ คลินิกหน่วยตรวจโรคติดเชื้อทาง นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สตรีโรงพยาบาลศิริราช ในช่วง พ.ศ. 2554- พ.ศ.2558

Main Article Content

เจนจิต ฉายะจินดา
มานพชัย ธรรมคันโธ
อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
ชานนท์ เนื่องตัน
วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี

Abstract

Objective: To demonstrate characteristics of the clients with reproductive tract infections (STIs) at the Siriraj
Female STD Clinic during May 2011- April 2015.
Methods: All women who attended the clinic were requested to complete a form containing demographic
data and sexual risk behaviors. The data were recorded in electronic file and extracted for analysis.
Results: Of 3,569 female clients, 1,647 (46.1%) were diagnosed with STIs, including genital warts (N=535),
human immunodeficiency virus (HIV) infection (N=512), herpes genitalis (N=299), syphilis (N=112), pelvic inflammatory
disease (N=101), trichomoniasis (N=42), molluscum contagiosum (N=29) and gonorrhea (N=17). Other
reproductive tract infections (RTIs) (N=865, 24.2%) were uncomplicated vaginal candidiasis (N=406), bacterial
vaginosis (N=311), non-specific vaginitis (N=94) and recurrent vulvovaginal candidiasis (N=54). The average age
was 30 years. Sex debut was at around 20 years. Most of them had one sex partner in prior three months. Two
third had been educated to high school level and 20% were students. Nearly 100% was heterosexual and 10%
experienced anal intercourse. Half were using no contraception and 20% were being condom users. At the first
visit, 33.6% of HIV-infected women reported consistent condom use; however, the figure increased to 70.0% after
two educational sessions at the clinic. Almost one third of the participants were current cigarette smokers but very
few (2/1,741) reported alcohol consumption. Overall, characteristics of women with different RTIs were similar.
Conclusion: The clients were mainly heterosexual women with low condom use. The characteristics of
women with different RTIs were similar.

Article Details

How to Cite
1.
ฉายะจินดา เ, ธรรมคันโธ ม, เฉลิมโชคเจริญกิจ อ, เนื่องตัน ช, ทิพย์มนตรี ว. ลักษณะของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ คลินิกหน่วยตรวจโรคติดเชื้อทาง นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สตรีโรงพยาบาลศิริราช ในช่วง พ.ศ. 2554- พ.ศ.2558. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jan. 4 [cited 2024 Jun. 21];11(3):182-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164822
Section
Original Article