การวินิจฉัยทางทันตกรรมประกอบ การใส่ท่อช่วยหายใจ

Main Article Content

พัชรมัย อดออมพานิช

Abstract

ในปัจจุบันมีการรักษาพยาบาลหลายชนิดที่ต้องใช้การดมยาสลบและใส่ท่อช่วยหายใจ โดยวิธีที่แพร่หลายวิธี
หนึ่ง คือการใส่ท่อช่วยหายใจผ่านทางปาก เข้าสู่หลอดลม ซึ่งในขั้นตอนนี้มีโอกาสทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์บริเวณฟันหน้าในขากรรไกรบน เช่น การบาดเจ็บของซี่ฟัน หรือการสูญเสียฟันได้ โดยมีปัจจัยร่วมทั้งความยากง่ายใน
การใสท่อชว่ยหายใจตามลักษณะกายวิภาคของผ้ปู่วย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของหมอดมยา พยาธิสภาพ และการบูรณะ
แบบต่างๆบริเวณฟันหน้าในขากรรไกรบน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการให้การวินิจฉัยทางทันตกรรมก่อนผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษา จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมี ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับ ภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้
บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ แสดงลักษณะฟันหน้าในขากรรไกรบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวินิจฉัยทางทันตกรรมประกอบการใส่ท่อช่วยหายใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อดออมพานิช พ. การวินิจฉัยทางทันตกรรมประกอบ การใส่ท่อช่วยหายใจ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jan. 4 [cited 2023 Dec. 2];11(3):190-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164839
Section
Review Article