การศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการเข้าห้องสอบสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน

Main Article Content

นัทธมน ศรีดาทน
ภคณัท ศุภประเสริฐ
พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร
ผศ.พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์
อ.พญ.เงินตรา ทันธรานนท์
อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ

Abstract

Objective: The goal of this study was to explore the impact of this new entrance process.


Methods: Semi-structured interviews were conducted with 15 third year medical students, 4 teachers and 5 administrative personals. Every examination was directly observed and documented by researchers.  


Results: Three aspects revealed the impact of this new entrance process: (i) the process was well-managed and fair, reduced hectic and noisy environment during the entrance period, reduced number of late examiners; (ii) the process trained discipline for medical student; (iii) the medical student had stress during the entrance process. The direct observation demonstrated similar findings; reduced hectic and noisy environment and decreased number of late examiners comparing with the previous year.


Conclusion: This new entrance process had both positive and negative impacts. The standardized process was necessary in order to arrange a fair examination for a large number of examiners within the limited spaces and resources. The medical student did not familiar with rules and regulations leading to stress during the process. The well communicated instruction may alleviate the stress.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีดาทน น, ศุภประเสริฐ ภ, อุดมเพ็ชร พ, พงษ์ไพบูลย์ ผ, ทันธรานนท์ อ, กุลเดชชัยชาญ อ. การศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการเข้าห้องสอบสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 May 1 [cited 2023 Dec. 1];12(1):1-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/178250
Section
Original Article