การศึกษาเบื้องต้นของผลการบอกอายุปอด (เพื่อสร้างแรงจูงใจ) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วย COPD

Main Article Content

สมฤทัย ยืนยง
วลัยภรณ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย

Abstract

Objective: The aim of this research is to study the initial results of telling the lung age for motivation to quit smoking in COPD patients.
Methods:
Twenty-five smokers who diagnosed COPD more than 1 year and aged over 40 years old in COPD clinic, Siriraj Hospital, Thailand were recruited. They were informed the lung age (age of their lungs were calculated by spirometer) and advised to quit smoking after that enrolled the smoking cessation program. The outcome of quit smoke was measured repeated every 3, 6 and 12 months.
Results:
The stages of quitting smoking motivation in participants were 72% contemplation, 20% preparation and 8% pre-contemplation. Awareness about the lung age was the most motivation reason for quitting smoking (52%). The quit smoking rate was 16% in 3 and 6 months, and 25% in 12 months (total 24 subjects and 1 lost followed up). The reason of the participant that has successfully quit were 50% knowing the lung age. We founded that the subjects who good compliant will success in quit smoking.
Conclusion:
Telling the lung age in COPD smokers with a smoking cessation program can useful motivation tool for quit smoking. However, this is a pilot study so the future should be educated in more than a COPD patient group.


Keywords: Smoking cessation; COPD; lung age

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ยืนยง ส, วงศ์ศรีสกุลแก้ว ว, โตเจริญนิรัติศัย อ. การศึกษาเบื้องต้นของผลการบอกอายุปอด (เพื่อสร้างแรงจูงใจ) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วย COPD. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 May 2 [cited 2023 Nov. 30];12(1):13-20. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/181494
Section
Original Article