การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ไม่ฝากครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราช

Main Article Content

ปฐมาภรณ์ เตียงลัดดาวงศ์
ปิยนุช สายสุขอนันต์
เจนจิต ฉายะจินดา
ศุภพร เตชวัชรปัญญา

Abstract

Antenatal care (ANC) is an important part of health promotion. It is provided by health-care professionals to ensure the best health conditions for both mother and baby during pregnancy. Pregnant women without prenatal care are substantially at risks of health problems during pregnancy, prenatal and postnatal periods resulting in poor neonatal outcomes.


            Nursing care for pregnant women with no ANC in labor room is considered as an emergency service which aimed to immediately screen potential risks and to evaluate maternal and fetal health status. A systematic approach will lead to a reduction in maternal and neonatal morbidity and mortality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เตียงลัดดาวงศ์ ป, สายสุขอนันต์ ป, ฉายะจินดา เ, เตชวัชรปัญญา ศ. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ไม่ฝากครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 May 2 [cited 2023 Dec. 6];12(1):21-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/181505
Section
Review Article