การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (Piriformis Syndrome)

Main Article Content

กรดา ผึ่งผาย
วริษฐา กังธีรวัฒน์

Abstract

Piriformis syndrome is a neuromuscular disorder. It is often overlooked in clinical settings because its presentation may be similar to that of Lumbar Radiculopathy, Trochanteric Bursitis etc. There are variety special tests that stretch the Piriformis muscle and can be used for diagnosis of Piriformis syndrome such as Lasegue test, Freiberg’s test, FAIR test  etc. Treatments for piriformis syndrome often begins conservatively before operation treatment such as medications, injection etc. Physical therapy is one of the treatments that reported 50-80% of patients decrease in pain and muscle spasm leads to improvement in activity daily living.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ผึ่งผาย ก, กังธีรวัฒน์ ว. การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (Piriformis Syndrome). Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 May 2 [cited 2023 Nov. 30];12(1):39-44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/181523
Section
Review Article