การสร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) สำหรับผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์

Main Article Content

กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์
จุฑารัตน์ ลิมปาภินันท์
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract

Currently, medical technology has made great progress. Medical education media plays an important role. There are many forms. And has developed continuously The video is a recording of the image and is shown in a manner that is shown as a motion picture (Motion Picture). It may be a story or a simulation that can make the image and sound interesting. Video production is a delicate work process. Meticulous Through planning and scripting (Script) very well Use psychology to present The process of producing medical videos is a team work. There are participants from a variety of professions with different medical knowledge base. Which work together will be successful or not depends on a good team Understand each other Speak the same language The creation of storyboards for medical video production is like a medium, allowing to see the matching images to summarize the issues before actually starting production. Storyboard helps create understanding within the team. Until able to continue to develop In order to get quality work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
เอี่ยมบรรณพงษ์ ก, ลิมปาภินันท์ จ, นิลสุข ป. การสร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) สำหรับผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 8 [cited 2023 Dec. 11];13(2):141-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/192607
Section
Review Article

References

1. อุทิศ แจ้งถิ่นป่า. การเขียน Story Board. [อินเทอร์เน็ต]. 2557. [เข้าถึงเมื่อ 29 พ.ค. 2562] เข้าถึงได้จาก https://kruuthit.wordpress.com/2013/02/09/การเขียน-story-board/
2. ประทิน คล้ายนาค. การผลิตรายการโทรทัศน์ทางการศึกษา. 2545. พิมพ์ครั้งที่ 2 นครปฐม : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร