การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Main Article Content

ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
กรดา ผึ่งผาย
วริษฐา กังธีรวัฒน์

Abstract

     In Thailand, people with knee osteoarthritis often found in the elderly. The main symptoms is pain, limit in knee ROM, muscle weakness or atrophy and limit in Activities Daily Living (ADL). In severe case, physician will decide to make an operation. Total Knee Arthroplasty (TKA) is a common intervention that can enhance the quality of life  for patients with knee OA. A focus of rehabilitation is regaining range of motion in the knee and mobilizing the patient. Because restricted knee ROM affects functional activities,knee ROM is still considered to be one of the primary indicators of a successful TKA. Continuous passive motion (CPM) machine are frequency used to increase knee ROM after a TKA and to promote a rapid postoperative recovery.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นาคบุญนำ ร, ผึ่งผาย ก, กังธีรวัฒน์ ว. การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2023 Dec. 8];12(2):116-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235
Section
Review Article