มะเร็ง: ความเป็นมาของศัพท์แพทย์ และครบรอบ 100 ปีของการวินิจฉัยมะเร็งด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยา

Main Article Content

สัญญา สุขพณิชนันท์

Abstract

Cancer is the malignant disease that is an important cause of death in human. Upon searching for the origin of this medical term, similarity in both Thai and English languages is evident – starting with the description of invading ulcer prior to reach the exact meaning used at present. This article shows the use of this medical term very early in a modern medical textbook in Thai in 1896. Furthermore, this article also mentions about the 100th anniversary of cancer diagnosis by pathologic examination.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สุขพณิชนันท์ ส. มะเร็ง: ความเป็นมาของศัพท์แพทย์ และครบรอบ 100 ปีของการวินิจฉัยมะเร็งด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยา. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Jul. 19 [cited 2023 Dec. 1];12(2):140-6. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204242
Section
Review Article