การพัฒนาความสามารถทางคลินิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในภาวะ ฉุกเฉินทางสูติกรรมโดยการเรียน การสอนผ่านสถานการณ์จำลอง

Main Article Content

อนันตพร นมรักษ์
ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี
วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา
วิทยา ถิฐาพันธ์
พีรพงศ์ อินทศร
ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

Abstract

Objective: To compare the improvement of self-efficacy scores after simulation-based practical management
in obstetric emergencies (PMOE) training among sixth-year medical student
Methods: We conducted a cross-sectional survey of 308 sixth-year medical students who passed four weeks
of OB-GYN rotation to compare the self-efficacy scores after simulation-based PMOE. The obstetric emergency simulations comprise shoulder dystocia delivery, assisted vaginal breech extraction, vacuum extraction, postpartum hemorrhage management, eclampsia treatment, prolapsed umbilical cord management, and electronic fetal monitoring interpretation.
Results: The study revealed that PMOE training significantly improved self-efficacy scores (p-value < 0.001).
Conclusion: Sixth-year medical students could gain experience and knowledge in obstetric emergency
management and electronic fetal monitoring interpretation after PMOE training.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นมรักษ์ อ, พันธ์ชาลี ธ, อัจฉริยะโพธา ว, ถิฐาพันธ์ ว, อินทศร พ, เลิศบรรณพงษ์ ต. การพัฒนาความสามารถทางคลินิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในภาวะ ฉุกเฉินทางสูติกรรมโดยการเรียน การสอนผ่านสถานการณ์จำลอง. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 8 [cited 2023 Dec. 6];13(2):106-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/224972
Section
Original Article