การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด

Main Article Content

กมลทิพย์ สกุลกันบัณฑิต
วิศนีย์ โชคไพศาล
ธีรพงศ์ โตเจริญโชค
สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

Abstract

ECMO placement is applicable for pediatric patient with heart or lung failure as a rescue therapy which sustain
the patient’s life until the heart and lungs recover.
Together with physicians, nurses must have expertise in evaluation of the patients. ECMO insertion in pediatric
patients requires very close supervision, because pediatric patients are more vulnerable than adult patients.
The nurse must prepare as a part of multidisciplinary team during preoperative, intraoperative and postoperative
periods. Nursing during ECMO insertion must be correctly performed according to professional standards for
patient safety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
สกุลกันบัณฑิต ก, โชคไพศาล ว, โตเจริญโชค ธ, พรวิลาวัณย์ ส. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Med Bull [Internet]. 2019 Dec. 9 [cited 2023 Dec. 9];12(3):188-95. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444
Section
Review Article