ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนหมู่เลือด และอาหาร

Main Article Content

สิริกานต์ ภูโปร่ง
เทียมจิต ทองลือ
สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย
นฤมล พูนไพบูลย์โรจน์
อริยวรรณ ล้ำเลิศกิจ
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
ทวี เลาหพันธ์
วิโรจน์ จงกลวัฒนา
อำพร วงศ์ภัทรนนท์
กรองทิพย์ วิจิตรจินดา

Abstract

No abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ภูโปร่ง ส, ทองลือ เ, เอี่ยมพรชัย ส, พูนไพบูลย์โรจน์ น, ล้ำเลิศกิจ อ, อัครเสรีนนท์ ป, เลาหพันธ์ ท, จงกลวัฒนา ว, วงศ์ภัทรนนท์ อ, วิจิตรจินดา ก. ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนหมู่เลือด และอาหาร . Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 24 [cited 2023 Dec. 9];3(1):23-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239931
Section
Review Article