ผลของโปรแกรมการบริหาร ท้อง หัวไหล่ และการหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยท้องอืดและปวดหัวไหล่หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง

Main Article Content

พรฤดี นราสงค์
ลดาวัลย์ กาศเจริญ
ไข่มุก รุจิรเศรษฐกุล
ภาวิณี ปิยบุญศรี
ภัคพล สุขวิบูลย์
ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์

Abstract

Objective: To compare the abdominal distension, shoulder pain, quality of recovery, and satisfaction of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy (LC) who were provided a standard nursing care program, with those of patients who also received an exercise program.


Methods: Patients undergoing LC were randomly assigned to a control group (n=60) receiving standard nursing care, and to an intervention group (n=60) receiving an exercise program as well. Using a demographic questionnaire, abdominal distension record form, shoulders pain score record and Quality of recovery score (QoR-40). Data analysis was performed using descriptive statistic, the chi-square test, the Mann-whiney U test and Repeated measures by multilevel regression model.


Results: The first postoperative day (post-op 20 hour), there was no significant difference in the number of participants with moderate to severe abdominal distension in the intervention and control groups (experimental=53 [88.3%], control=54 [90%], p=0.765). However, the repeated measures showed significant differences in the means of the abdominal distension scores for the intervention and control groups (intervention=12, control=12.98, p=0.016, 95% CI:0.19–1.77). The intervention group had a higher quality of recovery score for the domains of emotional state and psychological support than the control group with significance levels of p=0.022 and 0.042, respectively. There was no significant difference in the shoulder pain score and satisfaction of each group. No adverse events occurred.


Conclusion: The exercise program reduced abdominal distension. Healthcare providers should incorporate the program into the care of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
นราสงค์ พ, กาศเจริญ ล, รุจิรเศรษฐกุล ไ, ปิยบุญศรี ภ, สุขวิบูลย์ ภ, มหาวิทิตวงศ์ ป. ผลของโปรแกรมการบริหาร ท้อง หัวไหล่ และการหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยท้องอืดและปวดหัวไหล่หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2023 Dec. 7];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240035
Section
Original Article