การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและได้รับการรักษาด้วย High Flow Nasal Cannula

Main Article Content

ธนรัตน์ พรศิริรัตน์
สุรัตน์ ทองอยู่

Abstract

    High-Flow Nasal Cannula (HFNC) is an alternative treatment for patients with acute hypoxemic respiratory failure. It delivers gas flow rate  up to 60 L/min, humidified and heated up to 37 °C via cannula, constant fraction of inspired oxygen (FiO2),  associated with improvements in washout of nasopharyngeal dead space, lung mucociliary clearance.  It improve oxygen delivery and increases the tolerance for the patient. Initiating HFNC is relatively simple, but failure of HFNC may cause delayed intubation worse clinical outcomes and increased mortality. A skilled team and an appropriate close monitoring are required to manage patients who have acute hypoxemic respiratory failure with HFNC oxygen therapy. Critical care nurse should be able to make clinical judgments concerning the most effective oxygen therapy for patients in the acute setting.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
พรศิริรัตน์ ธ, ทองอยู่ ส. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะพร่องออกซิเจนและได้รับการรักษาด้วย High Flow Nasal Cannula. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 Feb. 26 [cited 2023 Dec. 6];13(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240047
Section
Review Article