การจัดการทางการพยาบาลด้าน โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Main Article Content

ขนิษฐา อยู่เพ็ชร์
ปรียาภรณ์ แสงทวี
เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

Abstract

Malnutrition is a common serious complication in cancer patients.The disorder can cause immune dysfunction
and severe infection.The patients usually have fatigue and impaired the quality of life. In addition, higher hospital
costs of treatment have incurred by nutritional alteration that causes major complication. So malnutrition is a
major problem in cancer patients that needs to be managed. Providing nutritional advice and support to patients
and caregivers is an important role of nurse. Cancer patients will receive adequate nutrition and body energy
saving for prevention of weight loss and serious complication. Nursing management will help patients to improve
the quality of life.

Article Details

How to Cite
1.
อยู่เพ็ชร์ ข, แสงทวี ป, อัจฉริยะประสิทธิ์ เ. การจัดการทางการพยาบาลด้าน โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 8 [cited 2024 Jun. 17];13(2):133-40. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241654
Section
Review Article

References

1. Custsem E, Arends J. The cause and consequences of cancerassociated
malnutrition. Eur J Oncol Nurs 2005;9:51-63.
2. ณัฐธยาน์ วีระพงษ์. บทบาทพยาบาลในการจัดการปัญหาภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
2558;8:36-40.
3. สุนทรี ภานุทัต, จำลอง ชูโต, เฉลิมศรี นันทวรรณ, อำไพวรรณ
พุ่มศรีสวัสดิ์, ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โภชนาการ. ารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017;1:1-13.
4. Bauer JD, Ash S, Davidson WL, Hill JM, Brown T, Isenring
EA, et al. Evidence Based Practice Guideline for the Nutritional
Management of Cancer Cachexia. Nutr Rev
2006;63:S5-S32. Doi:10.1111/j.1747-0080.2006.00099.
5. ประสงค์ เทียนบุญ. การประเมินภาวะทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์; 2540.
6. ศุภกร หวานกระโทก. การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition
Assessment). วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
2013;32:1-4.
7. บุญทิวา สู่วิทย์, สุณี พนาสกุลการ, เบญญาภา มุกสิริทิพานัน. การประเมิน
อาการที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2558;35:156-59.
8. Chang VT, Hwang SS, Feuerman M. Validation of the Edmonton
Symptom Assessment Scale. Cancer 2000;88:2164-71.
9. Wisukultttu K. Nursing management for cancer patients
experiencing anorexia. Journal of Nursing Science 2011;29:1-5.
10. บุษยามาส ชีวสกุลยง. โภชนบำบัดกับโรคมะเร็ง. วารสารโภชนบำบัด
2545;13:130-43.
11. อมรรัตน์ นธะสนธิ์. อาการและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับเคมีบำบัด [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต].
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.
12. พวงทอง ไกรพิบูลย์. กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง.กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี;
2557.
13. Inui A. Cancer anorexia-cachexia syndrome: current issues
in research and management. CA Cancer J Clin 2002;52:72-91.
14. Bosaeus I, Daneryd P, Lungholm K. Dietaryintake, resting
energy expenditure, weight loss and survival in cancer
patients. J Nutr 2002;132(11 Suppl):3465S-3466S