การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Main Article Content

สิริกานต์ ภูโปร่ง
สุทธิรา คำสิน
ทวี เลาหพันธ์
เอื้อพงศ์ จตุรธำรง

Abstract

ไม่มี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ภูโปร่ง ส, คำสิน ส, เลาหพันธ์ ท, จตุรธำรง เ. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. Siriraj Med Bull [Internet]. 2020 May 29 [cited 2023 Dec. 6];4(2):57-70. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242191
Section
Review Article